Post Info TOPIC: Pastoor Franklin Brigitha overtreedt regels van Kiko Arguello met voeten!
G. G. M. Albrecht

Datum:
Pastoor Franklin Brigitha overtreedt regels van Kiko Arguello met voeten!
Permalink   
 


Hier gaat het niet om wat ik van de regels van Kiko Arguello van het Neocatechumenaat vind. Die boeien mij zelf weinig. Echter, het Neocatechumenaat zelf is wel zeer gehecht aan regels, en handhaaft die ook streng. 

Nu is mij iets opgevallen. Pastoor Franklin Brigitha overtreedt de regels van zijn beweging met voeten! Hij houdt zich er totaal niet aan. 

De meeste neocats ( op pastoor Franklin Brigitha na dan) zijn ape trots als ze hun priesteruniform aan mogen doen (zwart pak met wit priesterboordje). Ze trekken het al op het seminarie aan! Dit in tegenstelling tot de "normale Nederlandse studenten". Voor hen gelden andere regels, de regels van Kiko Arguello. 

Bij Franklin Brigitha zie ik die trots totaal niet. Deze is bij hem volledig aanwezig. Als hij kerkelijk werk moet doen doet hij zijn boordje om als hij de kerk binnen stapt, en weer af als hij de kerk 1 milimeter verlaten heeft. Hetzelfde bij visites. Als hij bij de deur staat gaat zijn boordje om, als hij de deur weer uitgaat: boordje af. 

Mij is ook opgevallen dat hij zijn uiterste best doet om parochianen te ontlopen in zijn vrije tijd; voor dat doel woont hij ook erg ver van zijn te bedienen kerken. Is het normaal om 15 kilometer van je hoofdkerk te wonen? En dat je niet beschikbaar wilt zijn in je vrije tijd?   Nou, niet volgends de regelgeving van Kiko Arguello. 

In zijn vrije tijd in De Rijp loopt hij er sjofel bij, vaak in trainingspak. Totaal in strijd met de regels van Kiko Arguello. 

Waarom tolereert het Neocatechumenaat deze ongehoorzaamheid aan de oprichter van de Weg? Zijn hun principes ook flinterdun?



__________________
Leonie

Datum:
Permalink   
 

Je mag Neocats "raar" vinden, maar aan motivatie ontbreekt het zelden. Ik gebruik het woord zelden omdat Franklin Brigitha niet de indruk wekt bijzonder gemotiveerd te zijn. Hij doet wat hij moet doen op voldoende wijze, maar van bevlieging heb ik niks kunnen merken. 



__________________
Joris

Datum:
Permalink   
 

Een afstandelijk beleefd vriendelijke man, meer een manager dan een herder. Wijkt in doen en laten sterk af van zijn priester/medebroeders van de Neocatechumenale weg. Het is voor hem een job, uit niks blijkt dat hij fier is op zijn levenstaak. 



__________________
S. L. Oops

Datum:
Permalink   
 

F. Brigitha is geen standaard Neocat-priester, verre van dat! Het verbaast mij zelfs dat hij bij die club zit. Het is een ijskoude man, een sanerende manager. Daar waar Franklin Brigitha aantreedt wil het bisdom saneren. Deze man is ECHT GEEN missionaris! Anders begaf hij zich wel pastoraal onder zijn gelovigen. Hij weet niet hoe snel hij bij zijn kerken weg moet gaan na zijn WERK aldaar. 

Dat zelfs het Neocat haar regels niet handhaaft zegt wel genoeg over de waarde die men zelf aan de eigen regels hecht!



__________________
H. Seijpesteijn

Datum:
Permalink   
 

De regels van Kiko Arguello zijn feitelijk compleet 100% onbelangrijk, blijkbaar vindt Franklin B. dat ook!



__________________
G. Wilson

Datum:
Permalink   
 

F. Brigitha zou keihard moeten worden aangepakt door Nieuwe Niedorp!!!!De man is een aanfluiting voor het Kikoisme!



__________________
Franciso Bergoglio

Datum:
Permalink   
 

Ahora he notado algo. ¡El padre Franklin Brigitha viola las reglas de su movimiento! No se apega a eso en absoluto.

 

La mayoría de los neócatas (excepto el pastor Franklin Brigitha) se sienten orgullosos de los simios cuando se les permite ponerse el uniforme de su sacerdote (traje negro con cuello de sacerdote blanco). ¡Ya lo usan en el seminario! Esto está en contraste con los "estudiantes holandeses normales". Se les aplican diferentes reglas, las reglas de Kiko Argüello.

 

En Franklin Brigitha no veo ese orgullo en absoluto. Esto está completamente presente con él. Si tiene que hacer el trabajo de la iglesia, se pone el collar cuando entra a la iglesia, y se apaga nuevamente cuando sale de la iglesia 1 milímetro. Lo mismo con las visitas. Cuando está parado en la puerta, su collar da vueltas, cuando sale de la puerta otra vez: collar.

 

También he notado que hace todo lo posible para evitar a los feligreses en su tiempo libre; para ese propósito él también vive muy lejos de sus iglesias para servir. ¿Es normal vivir a 15 kilómetros de tu iglesia principal? ¿Y que no quieres estar disponible en tu tiempo libre? Bueno, no de acuerdo con las regulaciones de Kiko Arguello.

 

En su tiempo libre en De Rijp está en mal estado, a menudo con un traje de entrenamiento. Totalmente contrario a las reglas de Kiko Arguello.

 

¿Por qué el neocatecumenato tolera esta desobediencia al fundador del Camino? ¿Sus principios también son muy delgados?



__________________
Francisco Bergoglio

Datum:
Permalink   
 

Non si tratta di ciò che penso delle regole di Kiko Arguello del Neocatecumenato. Mi affascinano poco. Tuttavia, il Neocatecumenato stesso è molto legato alle regole e le applica rigorosamente.

 

Ora ho notato qualcosa. Padre Franklin Brigitha viola le regole del suo movimento! Non ci si attiene affatto.

 

La maggior parte dei neocat (tranne il pastore Franklin Brigitha) sono orgogliosi delle scimmie quando possono indossare l'uniforme del loro prete (abito nero con colletto bianco). Lo indossano già al seminario! Ciò è in contrasto con i "normali studenti olandesi". A loro si applicano regole diverse, le regole di Kiko Arguello.

 

A Franklin Brigitha non vedo affatto quell'orgoglio. Questo è pienamente presente con lui. Se deve fare un lavoro in chiesa, si mette il colletto quando entra nella chiesa e si spegne di nuovo quando ha lasciato la chiesa di 1 millimetro. Lo stesso vale per le visite. Quando è in piedi vicino alla porta, il colletto si gira, quando lascia di nuovo la porta: colletto.

 

Ho anche notato che fa del suo meglio per evitare i parrocchiani nel suo tempo libero; a tal fine vive anche molto lontano dalle sue chiese per servire. È normale vivere a 15 chilometri dalla tua chiesa principale? E che non vuoi essere disponibile nel tuo tempo libero? Bene, non secondo i regolamenti di Kiko Arguello.

 

Nel tempo libero a De Rijp è squallido, spesso in tuta da allenamento. Totalmente contrario alle regole di Kiko Arguello.

 

Perché il Neocatecumenato tollera questa disobbedienza al fondatore della Via? Anche i loro principi sono sottili?



__________________
Francisco Bergoglio

Datum:
Permalink   
 

Não é sobre o que penso das regras de Kiko Arguello do Neocatecumenato. Eles me fascinam pouco. No entanto, o próprio neocatecumenato é muito apegado a regras e as aplica estritamente.

 

Agora eu notei algo. O padre Franklin Brigitha viola as regras de seu movimento! Ele não se atém a isso.

 

A maioria dos neocats (exceto o pastor Franklin Brigitha) fica orgulhosa quando pode vestir o uniforme de seu padre (terno preto com colarinho branco). Eles já usam no seminário! Isso contrasta com os "estudantes holandeses normais". Regras diferentes se aplicam a eles, as regras de Kiko Arguello.

 

Na Franklin Brigitha, não vejo esse orgulho. Isso está totalmente presente com ele. Se ele tiver que fazer o trabalho da igreja, ele coloca o colar quando entra na igreja e desliga novamente quando sai da igreja 1 milímetro. Mesmo com visitas. Quando ele está parado na porta, o colarinho gira, quando ele sai da porta novamente: colarinho.

 

Também notei que ele faz o possível para evitar paroquianos em seu tempo livre; para esse fim, ele também vive muito longe de suas igrejas para servir. É normal viver a 15 quilômetros da sua igreja principal? E que você não quer estar disponível em seu tempo livre? Bem, não de acordo com os regulamentos de Kiko Arguello.

 

Nas horas vagas em De Rijp, ele é pobre, geralmente em traje de treino. Totalmente contrário às regras de Kiko Arguello.

 

Por que o neocatecumenato tolera essa desobediência ao fundador do Caminho? Seus princípios também são finos?



__________________
H. F. Cort van der Linden

Datum:
Permalink   
 

F. Brigitha is getraumatiseerd. En wel dusdanig dat zijn werk er ernstig onder lijdt. 

Verder kom ik alleen nog met kerst in de kerk, en ik denk dat ik dit jaar zelfs dan maar oversla; pastores als Brigitha motiveren mij niet om naar een mis vol Kiko-onzin te gaan. 



__________________
Astrid Zuur

Datum:
Permalink   
 

Ik acht het positief dat er een Kiko Pastoor is die zich op punten totaal niet houdt aan de regels van zijn Kiko-club. Dat bewijst dat er mensen bij de Kikos zitten die die regels ook maar onzin vinden. Je merkt erg weinig van het feit dat hij lid is van de Kikosclub. Vermoedelijk was die Kikobeweging voor hem niet meer dan een middel om een baantje te krijgen. Want heel veel meer is het niet voor Hem. 



__________________
F. Henriques

Datum:
Permalink   
 

Deze pastoor heeft de begrafenis van mijn oma gedaan. Zoals anderen al opmerkten, hij doet wat hij moet doen en is zonder meer beleefd ( wel op een afstandelijke koude wijze). Heb geen enkel spoortje van charisma bij deze man kunnen ontdekken, dus ik begrijp niet dat men de Neocatechumenalen bij de charismatici rekent?

Dat hij subiet zijn boordje afdoet als hij klaar is met zijn werk begrijp ik wel, het lijkt me nogal knellen zo'n ding in je nek, nog erger dan een stropdas?

Dat hij er in zijn woondorp De Rijp bijloopt als een Gangsta is zijn goed recht, ik heb in mijn vrije tijd ook geen bedrijfskleding aan.  



__________________
J. Tielma

Datum:
Permalink   
 

Dit soort pastoors hebben niks met hun parochianen. En dat is te zien en te horen ook!



__________________
Peter

Datum:
Permalink   
 

J. Tielma schreef:

Dit soort pastoors hebben niks met hun parochianen. En dat is te zien en te horen ook!


 Klopt; hij heeft er overduidelijk niks mee. Maar hij is een goed manager, door grote afstand te bewaren kan hij ook makkelijker namens de bisschop saneringen doorvoeren. Dus is het niet zwart wit. 



__________________
Antonio F. Benito Arguello

Datum:
Permalink   
 

Het wordt tijd dat pastoor Franklin Brigitha van Kiko Arguello persoonlijk billenkoek krijgt voor zijn ongehoorzaamheid aan zijn belangrijke regels! Een Kiko pastoor loopt er niet bij als een gangsta in zijn vrije tijd. Klaar. Uit. 



__________________
Piet Otto

Datum:
Permalink   
 

Op een moment dat een organisatie sterk groeit, gestoeld op verkeerde motivaties (centen) kun je mensen aan je binden die het waarschijnlijk op verschillende punten eigenlijk niet met je eens zijn. Dat het pastoraat voor F. Brigitha vooral een baantje is en veel minder een roeping zie je elders dan bij de Kikos ook wel hoor!

Als Kiko zijn regels niet handhaaft, vindt hij die zelf blijkbaar niet zo bijster belangrijk. Want Brigitha opereert al jaren zoals hij heden opereert. Zijn werk doet hij best goed, maar buiten werktijd zal niemand hem in zijn werkgebied aantreffen. Buiten zijn werkgebied weet niemand vermoedelijk wat zijn beroep is. De man woont sinds de fusie met Graft de Rijp wel degelijk in de Gemeente Alkmaar, maar zeer ver van zijn hoofdkerken.

Dit is overigens OOK in strijd met regels van de Wereldkerk. Maar daar zal wel het zelfde voor gelden. 



__________________
Yvet Oortmeijer

Datum:
Permalink   
 

De man heeft nu een paar maanden geleden via zijn vriendjes de bisschoppen Punt en Hendriks de paters van het IVE laten overplaatsen naar elders. Je ziet nu het kerkbezoek in Alkmaar Zuid gewoon aanzienlijk dalen, de man wordt totaal niet gepruimd. Komt hij, komen veel gelovigen gewoon niet. Er gaat niks uit van die vent. 



__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Yvet Oortmeijer schreef:

De man heeft nu een paar maanden geleden via zijn vriendjes de bisschoppen Punt en Hendriks de paters van het IVE laten overplaatsen naar elders. Je ziet nu het kerkbezoek in Alkmaar Zuid gewoon aanzienlijk dalen, de man wordt totaal niet gepruimd. Komt hij, komen veel gelovigen gewoon niet. Er gaat niks uit van die vent. 


 Dat hier Jeroen de Wit ter sprake komt...... Inderdaad geen al te snugger type, tot zijn nek in de Kiko-stront. En natuurlijk is het absurd om iemand met zo weinig ervaring rector te maken van het Heiligdom waar het seminarie heden ten dage gehuisvest is. Iemand met meer ervaring zou zich een stuk genuanceerder opstellen tegenover De Nieuwe Evangelisatie van de Kiko-secte. Die zou een gezonde afstand houden. Want het is niet meer dan een marketing kreet, die Nieuwe Evangelisatie. Jeroen de Wit weet donders goed wat die zgn. "evangelisatie" inhoudt en wat die voorstelt. En dan toch enthousiast meedoen met die kulleritus. Daarmee de oneerlijke ledenwerving van het Neocat ondersteunend. En dat is fouter dan de NSB was in de tweede wereldoorlog. Helemaal omdat hij ook ziende blind en horende doof is voor de collateral damage die dit oplevert. Het ziet er somber uit voor de RK Kerk in het Westen van Nederland met zulke vederlichtgewichten op key-positions. Jeroen de Wit zou een leuke pastoor voor Limmen zijn na het pensioen van de pastoraal medewerker. Mits hij de onzin van de Nieuwe Evangelisatie achter zich laat. Hij is een vederlichtgewicht. 



__________________
Sjors Soffner

Datum:
Permalink   
 

Scheld je Rot! Het is niet zinnig, maar blijkbaar lucht het mensen op hun mening prijs te geven aan het internet. Natuurlijk is het Neocatechumenaat vreemd en niet op zijn plaats, maar als er niks anders is zul je het er mee moeten gaan doen. Blijkbaar vindt de eigen club het niet zo heel erg dat F. Brigitha de regels van zijn religieuze leider niet naar de letter volgt...? Natuurlijk is Brigitha geen topper. Maar kun je dat wel verwachten in Nederland? Soms moet je tevreden zijn met middelmatigheid. 



__________________
Kees Langsma

Datum:
Permalink   
 

Franklin Brigitha is niet FIER op zijn priesterschap; als hij buiten de kerk is wil hij niet als priester herkenbaar zijn. Twijfel aan zijn roeping. Koude manager. Denk dat hij het puur als een baantje ziet? Hij wijkt zwaar af van zijn medebroeders in Kiko. De man is geen gelovigenmagneet. 



__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

In welk opzicht?????



__________________
Kees Langsma

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

In welk opzicht?????


 Waarom hij afwijkt van zijn medebroeders in Kiko?

- Koude, afstandelijke houding zelfs jegens vaste kerkgangers?

- Ver weg willen wonen van zijn werkplek? De Rijp is nogal ver van Alkmaar Noord?

- Privé zeer moeilijk bereikbaar zijn ( van belang bij laatste sacramenten)

- Zijn boordje als verplicht nummer omdoen als hij de kerk binnengaat, om deze bij het verlaten van de kerk meteen weer af te doen? Zelfs de Kiko priesterstudenten trekken na paar jaar fier hun priesteruniform inclusief boordje aan...?

- Geen charismatische uitstraling

- Mengt zich niet tussen parochianen en kent de meesten ( ook regelmatige bezoekers) niet, of hij wekt die indruk.

Het maakt hem geen slecht mens maar wel een zeer vreemde eend in de Kiko-bijt. Lijkt er meer op dat het priesterschap meer een baantje dan een roeping is voor hem. Kom je hem tegen in De Rijp ( mijn zus woont daar toevallig) loopt hij meestal rond in trainingspak en wil hij niet herkend worden. 

Het blijft mensenwerk, natuurlijk. De ene priester heeft meer kwaliteiten dan de ander.



__________________
Salvatore Mallioni

Datum:
Permalink   
 

De lokale geloofsgemeenschap kent hij praktisch niet, het interesseert hem ook geen drol. Komt ongemotiveerd en bijzonder afstandelijk over. Probeert gelovigen te ontlopen als hij de kans krijgt. 

Zet grote vraagtekens bij zijn motivatie. 

Dat de bisschop hem bevorderd heeft tot deken acht ik een cynische grap.



__________________
Tam Trong

Datum:
Permalink   
 

Salvatore Mallioni schreef:

De lokale geloofsgemeenschap kent hij praktisch niet, het interesseert hem ook geen drol. Komt ongemotiveerd en bijzonder afstandelijk over. Probeert gelovigen te ontlopen als hij de kans krijgt. 

Zet grote vraagtekens bij zijn motivatie. 

Dat de bisschop hem bevorderd heeft tot deken acht ik een cynische grap.


 Het is of DIT of NIKS. Iets is altijd beter dan NIETS?



__________________
Jorrit

Datum:
Permalink   
 

Ijskoude onpersoonlijke ongemotiveerde saggerijnige man met vrij weinig charisma. Nu ook nog Deken over zijn eigen en naburige parochie. Niemand zit daar op deze deken te wachten.



__________________
Jozef Vertuijn

Datum:
Permalink   
 

Jorrit schreef:

Ijskoude onpersoonlijke ongemotiveerde saggerijnige man met vrij weinig charisma. Nu ook nog Deken over zijn eigen en naburige parochie. Niemand zit daar op deze deken te wachten.


 Een keiharde manager met weinig tot geen pastorale capaciteiten is geen goede pastoor, wie denkt dat dit type pastores de kerk een dienst bewijzen zullen teleurgesteld raken.

Die klootzak is nu ook deken van Limmen; laat hem aub. wegblijven!



__________________
Evert

Datum:
Permalink   
 

En tijdens de corona crisis is hij mijlenver van zijn kerken verwijderd, slecht bereikbaar voor de gelovigen. Een echte missionaris handelt anders. 



__________________
Rubria Somers

Datum:
Permalink   
 

Motivatie en motivering bij deze pastor ver te zoeken!



__________________
J. M. Bergoglio

Datum:
Permalink   
 

Kerkrechtelijk is het beslist niet toegestaan dat de hoofdpastoor BUITEN het territorium van zijn Parochies woont. F. Brigitha woont in de Rijp, dat valt onder een andere parochie. Overigens gaat de kerk in de RIJP ook dicht, staat ook onder het gezag van een Neocat pastor. Nieuwe Evangelisatie is wassen neus, slogan om in Rome legitimiteit uit te stralen. Maar een slogan zonder enige inhoud in de realiteit. 

Bisdom Haarlem handhaaft de regels als het hen uitkomt. Anders vergeet men ze liever.

Het is zeer slecht als een pastoor ver van zijn kerken af woont. Als je daarvoor bewust kiest ben je geen missionaris. Een missionaris wil dichtbij zijn gelovigen zijn. En dat is iets wat deze pastoor echt niet wil.



__________________
Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard