Post Info TOPIC: Kardinaal Eijk: paus Franciscus had helderheid moeten verschaffen over intercommunie
Opiniebijdrage

Datum:
Kardinaal Eijk: paus Franciscus had helderheid moeten verschaffen over intercommunie
Permalink   
 


Kardinaal Eijk schreef een opiniebijdrage in het Engels voor de ‘National Catholic Register’ en in het Italiaans voor de ‘Bussola Cristiana Quotidiana’. Aanleiding waren de voorgestelde richtlijnen van de Duitse Bisschoppenconferentie over intercommunie en de reactie daarop van het Vaticaan. Hieronder is de Nederlandse versie van deze tekst te vinden.

Nalaten de Duitse bisschoppen duidelijke richtlijnen te geven, gebaseerd op de heldere doctrine en praktijk van de Kerk, wijst op een afdrijven in de richting van afvalligheid van de waarheid.

Willem Jacobus kardinaal Eijk

De Duitse Bisschoppenconferentie stemde met een grote meerderheid vóór richtlijnen die bepalen dat een protestant die met een katholiek is gehuwd, het sacrament van de Eucharistie mag ontvangen indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: de persoon moet samen met een priester of iemand anders met pastorale verantwoordelijkheden gewetensonderzoek hebben gedaan; hij moet het geloof van de Katholieke Kerk hebben bevestigd; hij moet de wens hebben een einde te maken aan “ernstige spirituele nood” en hij moet een wens hebben “om een verlangen naar de Eucharistie te stillen.”

Zeven leden van de Duitse Bisschoppenconferentie stemden tegen deze richtlijnen en vroegen enkele dicasteries van de Romeinse Curie om hun mening. Het gevolg was dat een delegatie van de Duitse Bisschoppenconferentie in Rome sprak met een delegatie van de Romeinse Curie, onder wie de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer.
Het antwoord van de Heilige Vader, gegeven via de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer aan de delegatie van de Duitse Bisschoppenconferentie, dat de Conferentie de conceptteksten opnieuw moet bespreken en moet proberen tot een unaniem standpunt te komen, is volstrekt onbegrijpelijk. De leer en praktijk van de Kerk met betrekking tot de bediening van het sacrament van de Eucharistie aan protestanten is volstrekt helder. Het Wetboek van Kerkelijk Recht zegt er het volgende over:

Als stervensgevaar aanwezig is of als volgens het oordeel van de diocesane Bisschop of van de bisschoppenconferentie een andere ernstige nood ertoe dwingt, dienen katholieke bedienaren dezelfde Sacramenten geoorloofd toe ook aan de overige christengelovigen niet in volledige gemeenschap levend met de Katholieke Kerk, die zich niet tot een bedienaar van hun gemeenschap kunnen wenden en er uit eigen beweging om vragen, mits zij wat dezelfde Sacramenten betreft blijk geven van het katholieke geloof en zij de juiste gesteltenis bezitten.” C.I.C./1983, can. 844 § 4 (vgl. Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK) nr. 1400).

Dit geldt derhalve alleen voor noodgevallen, met name wanneer er stervensgevaar bestaat.

Intercommunie is, ten principale, alleen mogelijk met orthodoxe christenen, omdat de Oosterse Kerken, hoewel niet in volledige communio met de Katholieke Kerk, echte sacramenten hebben en bovenal, krachtens hun apostolische successie, een geldig priesterschap en een geldige Eucharistie kennen (CKK nr. 1400, C.I.C./1983 can. 844, § 3). Hun geloof in het priesterschap, in de Eucharistie en ook in het sacrament van boete en verzoening is gelijk aan dat van de Katholieke Kerk.

Protestanten daarentegen delen het geloof in het priesterschap en de Eucharistie niet. De meeste Duitse protestanten zijn luthers. Lutheranen geloven in consubstantiatie, dat de overtuiging insluit dat, in aanvulling op het Lichaam of het Bloed van Christus, brood en wijn eveneens aanwezig zijn wanneer iemand deze ontvangt. Indien iemand het brood en de wijn ontvangt zonder hierin te geloven, zijn het Lichaam en Bloed van Christus niet werkelijk aanwezig. En buiten dit moment van het ontvangen, resteren slechts het brood en de wijn en zijn het Lichaam en het Bloed van Christus afwezig.

Het moge duidelijk zijn dat de lutherse leer van consubstantiatie wezenlijk verschilt van de katholieke leer van de transsubstantiatie, die het geloof behelst dat wat ontvangen wordt onder de gedaanten van brood en wijn, ook wanneer deze worden toegediend aan iemand die niet in de transsubstantiatie gelooft en ook buiten het moment van toediening, het Lichaam of Bloed van Christus blijft en niet langer de substanties van brood en wijn is.

Vanwege deze wezenlijke verschillen mag de communie niet uitgereikt worden aan een protestant, ook wanneer deze is getrouwd met een katholiek, omdat protestanten niet in volledige communio leven met de Katholieke Kerk en daarom niet expliciet het geloof in de Eucharistie delen. De verschillen tussen het geloof in consubstantiatie en het geloof in transsubstantiatie zijn zo groot dat men werkelijk moet verlangen dat iemand die de communie wenst te ontvangen, expliciet en formeel in volledige communio treedt met de Katholieke Kerk (behalve in het geval van stervensgevaar) en op die manier expliciet zijn acceptatie bevestigt van het geloof van de Katholieke Kerk, inclusief de Eucharistie. Een persoonlijk gewetensonderzoek met een priester of een ander persoon met pastorale verantwoordelijkheden geeft onvoldoende garanties dat de persoon in kwestie werkelijk het geloof van de Kerk accepteert. Wanneer iemand dit geloof accepteert, kan hij hoe dan ook slechts één ding doen: in volledige communio met de Katholieke Kerk treden.

De conceptrichtlijnen van de Duitse Bisschoppenconferentie wekken de indruk dat er slechts enkele gevallen bestaan van met katholieken gehuwde protestanten die de communie willen ontvangen door van deze richtlijnen gebruik te maken. De ervaring leert echter dat in de praktijk deze aantallen in het algemeen zullen stijgen. Protestanten die zijn gehuwd met katholieken zien andere protestanten die met katholieken zijn gehuwd de communie ontvangen en zullen denken dat zij hetzelfde kunnen doen. Uiteindelijk zullen ook protestanten die niet gehuwd zijn met katholieken deze willen ontvangen. De ervaring met dit type regelingen is dat de criteria al snel worden uitgebreid.

Nu heeft de Heilige Vader de delegatie van de Duitse Bisschoppenconferentie laten weten dat deze de discussie moet hernemen over de conceptvoorstellen voor een pastoraal document over, onder andere, het uitreiken van de communie, en om unanimiteit te vinden. Unanimiteit over wat? Ervan uitgaand dat alle leden van de Duitse Bisschoppenconferentie, na er opnieuw over gesproken te hebben, unaniem besluiten dat de communie uitgereikt kan worden aan protestanten die met een katholiek zijn getrouwd (iets wat niet zal gebeuren), zal dit dan – terwijl het tegenstrijdig is aan wat het Wetboek van Kerkelijk Recht en de Catechismus van de Katholieke Kerk hierover zeggen – de nieuwe praktijk worden in de Katholieke Kerk in Duitsland? De praktijk van de Katholieke Kerk, gebaseerd op haar geloof, wordt niet bepaald door en verandert niet op basis van statistieken wanneer een meerderheid van een Bisschoppenconferentie daarvóór stemt, zelfs niet indien dit unaniem gebeurt.

De reactie van de Heilige Vader had moeten zijn wat het Wetboek van Kerkelijk Recht en de Catechismus van de Katholieke Kerk hierover zeggen. Hij is, als opvolger van de Heilige Petrus, “het blijvende en zichtbare beginsel en fundament van de eenheid zowel van de bisschoppen als van de menigte der gelovigen” (Lumen Gentium nr. 23). De Heilige Vader zou de delegatie van de Duitse Bisschoppenconferentie heldere richtlijnen hebben moeten geven, gebaseerd op de duidelijke doctrine en praktijk van de Kerk. Hij zou op dezelfde basis de lutherse vrouw hebben moeten antwoorden die hem op 15 november 2015 vroeg of ze de communie samen met haar katholieke echtgenoot kon ontvangen, in plaats van te suggereren dat ze de communie zou kunnen ontvangen op basis van het feit dat ze gedoopt is en in overeenstemming met haar geweten. Door na te laten duidelijkheid te creëren, ontstaat grote verwarring onder de gelovigen en brengt men de eenheid van de Kerk in gevaar. Dit is ook het geval met kardinalen die openlijk voorstellen om homoseksuele relaties te zegenen, iets wat volstrekt ingaat tegen de leer van de Kerk, gebaseerd op de Heilige Schrift, dat het huwelijk in overeenstemming met de scheppingsorde alleen bestaat tussen een man en een vrouw.

Als ik waarneem dat de bisschoppen en vooral de opvolger van Petrus nalaten het depositum fidei zoals vervat in de Heilige Traditie en de Heilige Schrift te handhaven en trouw en in eenheid door te geven, moet ik onwillekeurig denken aan Artikel 675 van de Catechismus van de Katholieke Kerk:

“De laatste beproeving van de Kerk
Voorafgaand aan de komst van Christus moet de Kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het ‘mysterie van de ongerechtigheid’ onthullen in de vorm van een godsdienstig bedrog dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor betalen is dat zij afvallen van de waarheid.”

+Willem Jacobus kardinaal Eijk

Aartsbisschop van Utrecht, Nederland

Utrecht, 5 mei 2018__________________
Jacobien

Datum:
Permalink   
 

Hier ben ik het volkomen mee eens. Er zijn duidelijke regels en daar wordt in de praktijk al genoeg van afgeweken. Waarom moet daar dan opnieuw naar gekeken worden om tot een anoniem standpunt te komen? Dde paus had volstaan met het wijzen op de regels, dat is zijn taak. De eenheid bewaren. Zijn eigen mening doet er niet toe. 

Wat de kardinalen betreft die zo nodg homorelaties willen zegenen, die moeten maar eens goed gaan nadenken over hun eigen functie binnen de kerk. Ook daarvan denk ik dat ze hun boekje te buiten zijn gegaan. Zo kan dit niet. Het huwelijk is een sacrament en daar moet men voorzichtig mee omgaan.

En deze reactie van Mgr. de Korte: http://www.katholiekforum.net/2018/05/15/gerard-de-korte-de-roze-bisschop-van-den-bosch-veroordeelt-kardinaal-eijk/ klopt ook niet.__________________
passant

Datum:
Permalink   
 

Kard. Eijk is een wereldvreemde regelneef.__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Het is eenvoudig. Wat je verder ook zelf over dit onderwerp denkt.

Zeven Duitse bisschoppen zijn het niet eens met het initiatief van pausmakers kardinaal Marx en kardinaal Kasper om protestanten toe te laten tot de communie, simpel gezegd ( er speelt meer ).

Deze 7 bisschoppen wenden zich vervolgens tot de paus in de verwachting dat hij het geldend kerkrecht handhaaft. Uiteraard doet de paus dit niet, en zend het probleem terug naar de Duitse bisschoppen conferentie die er zo uiteraard nooit uitkomt. 

Dat dit nogal slap was van de paus moge duidelijk zijn. Laf zelfs, hij wilde zijn taak als paus niet uitvoeren (handhaven kerkrecht) om zijn twee pausmakers Marx en Kasper niet tegen zich in het harnas te jagen. 

De paus had twee dingen kunnen doen. De klagende bisschoppen conform kerkrecht gelijk geven en daarmee een conflict in de kerkprovincie beeindigen, wat hem gevraagd was. Maar daar had hij kennelijk geen zin in.

De paus had ook het kerkrecht kunnen wijzigen en daarna Kasper en Marx gelijk kunnen geven; zo kan een paus ook handelen. Alleen zou zo'n attitude niet geaccepteerd worden door andere landen.

We hebben het wel over een wereldkerk, niet over een nationale lokale kerk. Het kan en mag niet zo zijn dat kerkelijke regels in het ene land compleet anders zijn dan in het andere land. Hierover hebben pausen altijd gewaakt, deze paus is veel te druk om de pastorale man te spelen, voor besturen heeft hij geen talent.

Iedere organisatie heeft regels. Zonder regels regeert chaos. Het hoofd van een organisatie moet erop toezien dat regels juist worden geimplementeerd. Als regels niet meer juist zijn, moet hij ze wijzigen voor de gehele organisatie. Dit alles is veel te moeilijk voor Franciscus.

Wat betreft de Korte: Hij is een benoeming van Franciscus. Durf te zeggen een verkeerde benoeming, de man wordt totaal niet gepruimd door zijn priesters en houdt zich bezig met sociale zaken die goed zijn voor zijn reputatie, maar om de kerkgangers geeft hij weinig. Een Franciscus adept. Er is veel oud zeer bij De Korte; hij mocht van de vorige paus geen aartsbisschop worden, mede omdat hij er financieel een puinhoop van had gemaakt in Utrecht. 

Ook hier zien we weer wat voor zwakke paus Franciscus is, hij had moeten optreden maar durfde dit niet. Daarmee verzaakte hij zijn taak.

 __________________
Jacco

Datum:
Permalink   
 

Als je van regeltjes bent dan zal Eijk waarschijnlijk wel gelijk hebben......

 

Die regelzucht.........zelf dansen  zou natte dromen kunnen veroorzaken waarschuwde kardinaal Eijk. Je neemt de R K leer serieus of niet he. ( zie artikels 1999 hn en trouw in andere bijdrage draadje aartsbisdom)


Franciscus probeert te redden wat te redden valt. Maar dat valt niet mee met een kerk die in betonijzer lijkt gegoten.....   ook de zogenaamde katholieke landen word de r k kerk leer niet op de manier van Eijk beleeft.

 

Sommige aanbidden liever regeltjes......dat geeft namelijk veiligheid. Schijnveiligheid......een gevoel van ja het klopt.......

En sexualiteit dat willen ze meteen vanaf je puberteit inbinden.....liefst willen ze terug naar de jaren 30 van de vorige eeuw.

 

Ik zelf heb de R K Kerk de rug toegekeerd. Ik wil er niets meer mee te maken hebben met hun sexvijandige ideeeën.

Ik verwacht niets van het nederlands bisschoppen........ik wens Franciscus veel sterkte..maar verwacht daar ook niet veel van.

Een sexvijandige regelzuchtige kerk......dat is de Kerk van Eijk die hij koste wat kost overeind wil houden.

 __________________
Jacco

Datum:
Permalink   
 

volgens de letter en regeltjes mag je ook niet meer dan 2000 schreden lopen op sabbat......hoor je niemand over........staat zelfs in het NT.

 

En moest de overspelige vrouw niet gestenigd worden.......volgens de regeltjes.....__________________
artikel

Datum:
Permalink   
 

kardinaal Eijk over katholieke IVF en natte dromen......

 

http://rkforum.activeboard.com/t64637044/eijk-1999-over-sexualiteit-ivf-dansen-en-natte-dromen/__________________
Knevel

Datum:
Permalink   
 

Kerkelijke regels zijn in het ene land altijd anders geweest dan in het andere. De dogma's uitgezonderd. Het punt is dat Euro-katholieken (voor zover ze er nog zijn) geen enkel idee hebben van het katholicisme in Azië, Afrika en latijns Amerika. Nu er geen Euro-paus meer is, is het even slikken...Eijk begrijpt er niets van, maar de meeste NL bisschoppen begrijpen ook niets van Eijk. Eijk zou het liefst een heel kleine RK overhouden, in NL gereduceerd tot een paar kerken.__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

dat komt vanzelf met Eijk of zonder Eijk...geen enkele paus of bisschop kan dat stoppen.......

 nederland heeft op alle fronten de boot gemist.

 __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Knevel schreef:

Kerkelijke regels zijn in het ene land altijd anders geweest dan in het andere. De dogma's uitgezonderd. Het punt is dat Euro-katholieken (voor zover ze er nog zijn) geen enkel idee hebben van het katholicisme in Azië, Afrika en latijns Amerika. Nu er geen Euro-paus meer is, is het even slikken...Eijk begrijpt er niets van, maar de meeste NL bisschoppen begrijpen ook niets van Eijk. Eijk zou het liefst een heel kleine RK overhouden, in NL gereduceerd tot een paar kerken.


 Dat gaat gebeuren. Paus Franciscus versnelt dit proces wel. Niet alleen in Nederland. Maar in Heel West Europa. In Zuid Europa gaat het ook niet best. Hetzelfde geldt voor Noord Amerika en Australie. Zelfs in Zuid Amerika zit de klad er in, ondanks paus Bergoglio. 

Niemand wou aartsbisschop van Utrecht worden (o.a. Jos Punt was nadrukkelijk gevraagd, maar wees de gifbeker af), alleen de bisschop van Groningen, Wim Eijk, wilde (met enige tegenzin) wel. De reden? Het bestuurlijke duo Simonis-de Korte ( nu bisschop te Den Bosch) had er een totale puinhoop van gemaakt (financieel). 

Er blijft in west Europa een heel erg kleine RK kerk over, maakt niet uit welke fratsen de paus uithaalt. En die restkerk zal spuugen op de paus. Een vicieuze cirkel. En over twintig jaar zullen de financiele problemen Rome treffen, want die restkerkelijken zullen Rome geen cent geven. 

NB. Er hoeft geen Euro paus te zijn. Maar deze paus blundert aan de lopende band. Hij kan er gewoon geen hout van, het hoogtepunt was zijn mislukte bezoek aan Chili alwaar hij werd uitgejoeld en waar hij een dweil naar zijn hoofd kreeg geworpen. De man verbind niet en loopt weg voor moeilijke bestuurlijke zaken. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Het maakt niet uit wie er paus is. Voor West Europa ( ook voor Duitsland ) is het veel te laat. 

Wat mij verbaast is dat Rome het aantal bisdommen in West Europa niet sterk reduceert. 

Zo speelde de Nederlandse bisschoppenconferentie een vals spelletje om te voorkomen dat het piepkleine bisdommetje Groningen - Leeuwarden  zou worden opgeheven. Eijk wilde dit terecht bij het aartsbisdom voegen ( waar het vroeger ook toe behoorde) . Puur bang voor de eigen niks voorstellende machtspositie, die bisschoppen.

Nederland kan volstaan met 1 kerkprovincie. Om historische redenen is het logisch om dat het bisdom Utrecht-Nederland te noemen. Deze bisschop kan volstaan met 2 vicarissen en hoeft natuurlijk ook niet automatisch kardinaal te worden. Als het een enorm goede is mag het natuurlijk wel, dat is aan de paus. Maar het hoeft geen automatisme te zijn. Nee, Eijk is weinig tot niet charismatisch. Een boekengeleerde. Maar NIEMAND wou aartsbisschop worden, behalve iemand die door paus Benedictus niet gewenst werd ( de Korte). 

Denk dat het zeer wel mogelijk is dat over 30 jaar nog zo'n 20 normale katholieke kerken open kunnen zijn en wellicht een stuk of 8 traditionele kerken. Als je nog verder gaat kijken, 50 jaar, dan denk ik niet dat er meer dan 8 kerken open zullen zijn als Godshuis in Nederland. Niet de schuld van deze paus, niet de schuld van bisschop Eijk. 

Dit wetende kan de paus beter snel van bovenaf fusies bevelen om zo de overhead kosten van 7 bisdommen te beperken tot 1. 

Het is onzin dat de paus heel populair is in Zuid Amerika, dat heeft hij wel in Chili bewezen. Zie de toekomst somber in, maar hoop wel dat de volgende paus een sterkere bestuurder zal zijn dan Franciscus. 

De waarheid is dat Vaticanum II totaal mislukt is. En dat is the core of the problem. Denk niet dat daar nog veel aan te repareren valt. 

Opvallend hier is wel dat paus Franciscus nog steeds probeert met de FSSPX in contact te treden; niet dat de FSSPX hier op zit te wachten. Die mensen houden de boot nu stevig af. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

Het maakt niet uit wie er paus is. Voor West Europa ( ook voor Duitsland ) is het veel te laat. 

Wat mij verbaast is dat Rome het aantal bisdommen in West Europa niet sterk reduceert. 

Zo speelde de Nederlandse bisschoppenconferentie een vals spelletje om te voorkomen dat het piepkleine bisdommetje Groningen - Leeuwarden  zou worden opgeheven. Eijk wilde dit terecht bij het aartsbisdom voegen ( waar het vroeger ook toe behoorde) . Puur bang voor de eigen niks voorstellende machtspositie, die bisschoppen.

Nederland kan volstaan met 1 kerkprovincie. Om historische redenen is het logisch om dat het bisdom Utrecht-Nederland te noemen. Deze bisschop kan volstaan met 2 vicarissen en hoeft natuurlijk ook niet automatisch kardinaal te worden. Als het een enorm goede is mag het natuurlijk wel, dat is aan de paus. Maar het hoeft geen automatisme te zijn. Nee, Eijk is weinig tot niet charismatisch. Een boekengeleerde. Maar NIEMAND wou aartsbisschop worden, behalve iemand die door paus Benedictus niet gewenst werd ( de Korte). 

Denk dat het zeer wel mogelijk is dat over 30 jaar nog zo'n 20 normale katholieke kerken open kunnen zijn en wellicht een stuk of 8 traditionele kerken. Als je nog verder gaat kijken, 50 jaar, dan denk ik niet dat er meer dan 8 kerken open zullen zijn als Godshuis in Nederland. Niet de schuld van deze paus, niet de schuld van bisschop Eijk. 

Dit wetende kan de paus beter snel van bovenaf fusies bevelen om zo de overhead kosten van 7 bisdommen te beperken tot 1. 

Het is onzin dat de paus heel populair is in Zuid Amerika, dat heeft hij wel in Chili bewezen. Zie de toekomst somber in, maar hoop wel dat de volgende paus een sterkere bestuurder zal zijn dan Franciscus. 

De waarheid is dat Vaticanum II totaal mislukt is. En dat is the core of the problem. Denk niet dat daar nog veel aan te repareren valt. 

Opvallend hier is wel dat paus Franciscus nog steeds probeert met de FSSPX in contact te treden; niet dat de FSSPX hier op zit te wachten. Die mensen houden de boot nu stevig af. 


 Ik las in het ND dat paus Franciscus zinspeelde op zijn aftreden. https://www.nd.nl/nieuws/geloof/franciscus-zinspeelt-op-aftreden.3015011.lynkx 

Er is nog een vacature voor het bisdom Roermond. Het bisdom Groningen-Leeuwarden kan dus nog bij Utrecht worden gevoegd. Als er over 30 jaar inderdaad nog 20 kerken over zijn, zijn er meteen een aantal problemen opgelost. Er is geen priestertekort meer. Kerken kunnen worden verkocht. We hebben aan een bisdom in Belgie en Nederland genoeg. Enorme besparing van kosten. Over 50 jaar bestaaat er misschien alleen nog de FSSPX voor hen is het dus veel aantrekkelijker om zich niet meer aan te sluiten. Mensen sluiten zich wel bij hen aan. __________________
pastoor Jebbedeus Reus

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:
Anoniem schreef:

Het maakt niet uit wie er paus is. Voor West Europa ( ook voor Duitsland ) is het veel te laat. 

Wat mij verbaast is dat Rome het aantal bisdommen in West Europa niet sterk reduceert. 

Zo speelde de Nederlandse bisschoppenconferentie een vals spelletje om te voorkomen dat het piepkleine bisdommetje Groningen - Leeuwarden  zou worden opgeheven. Eijk wilde dit terecht bij het aartsbisdom voegen ( waar het vroeger ook toe behoorde) . Puur bang voor de eigen niks voorstellende machtspositie, die bisschoppen.

Nederland kan volstaan met 1 kerkprovincie. Om historische redenen is het logisch om dat het bisdom Utrecht-Nederland te noemen. Deze bisschop kan volstaan met 2 vicarissen en hoeft natuurlijk ook niet automatisch kardinaal te worden. Als het een enorm goede is mag het natuurlijk wel, dat is aan de paus. Maar het hoeft geen automatisme te zijn. Nee, Eijk is weinig tot niet charismatisch. Een boekengeleerde. Maar NIEMAND wou aartsbisschop worden, behalve iemand die door paus Benedictus niet gewenst werd ( de Korte). 

Denk dat het zeer wel mogelijk is dat over 30 jaar nog zo'n 20 normale katholieke kerken open kunnen zijn en wellicht een stuk of 8 traditionele kerken. Als je nog verder gaat kijken, 50 jaar, dan denk ik niet dat er meer dan 8 kerken open zullen zijn als Godshuis in Nederland. Niet de schuld van deze paus, niet de schuld van bisschop Eijk. 

Dit wetende kan de paus beter snel van bovenaf fusies bevelen om zo de overhead kosten van 7 bisdommen te beperken tot 1. 

Het is onzin dat de paus heel populair is in Zuid Amerika, dat heeft hij wel in Chili bewezen. Zie de toekomst somber in, maar hoop wel dat de volgende paus een sterkere bestuurder zal zijn dan Franciscus. 

De waarheid is dat Vaticanum II totaal mislukt is. En dat is the core of the problem. Denk niet dat daar nog veel aan te repareren valt. 

Opvallend hier is wel dat paus Franciscus nog steeds probeert met de FSSPX in contact te treden; niet dat de FSSPX hier op zit te wachten. Die mensen houden de boot nu stevig af. 


 Ik las in het ND dat paus Franciscus zinspeelde op zijn aftreden. https://www.nd.nl/nieuws/geloof/franciscus-zinspeelt-op-aftreden.3015011.lynkx 

Er is nog een vacature voor het bisdom Roermond. Het bisdom Groningen-Leeuwarden kan dus nog bij Utrecht worden gevoegd. Als er over 30 jaar inderdaad nog 20 kerken over zijn, zijn er meteen een aantal problemen opgelost. Er is geen priestertekort meer. Kerken kunnen worden verkocht. We hebben aan een bisdom in Belgie en Nederland genoeg. Enorme besparing van kosten. Over 50 jaar bestaaat er misschien alleen nog de FSSPX voor hen is het dus veel aantrekkelijker om zich niet meer aan te sluiten. Mensen sluiten zich wel bij hen aan. 


 De FSSPX is absoluut niet geschikt voor iedereen, het is geen volkskerk. Het is heel wel mogelijk dat de FSSPX het grootste deel van de toekomstige restkerk van West Europa vertegenwoordigt. Dat geeft niet zozeer het succes van de FSSPX weer als wel het totale falen van "De Anderen". Als een aanvankelijk piepkleine groep zich weet voort te planten, en de aanvankelijk veel grotere concurrerende groep totaal niet dan is het wetenschappelijk niet zo moeilijk voor te stellen hoe de toekomst er uit ziet. Een Pyrrhus overwinning heet zo iets. 

We hebben nu al genoeg aan 1 bisdom Nederland en 2 bisdommen Belgie (vanwege verschillen Vlaanderen-Wallonie). Vlaanderen bij Nederland voegen kan niet omdat de kerkfinanciering in Belgie totaal anders geregeld is (kerkgebouwen vaak van de staat, priestersalarissen betaald door de staat).

Dat de paus over aftreden praat kan komen omdat nu zelfs zijn eigen entourage "niet meer tevreden is over zijn optreden"; als men dat in eerlijkheid ooit al geweest is. Nu weet ik niet hoe lang Ratzinger nog leeft; twee emeriti pausen vind ik persoonlijk geen fijn idee. Blijkbaar wordt er door de paus'  medestanders nu ook gedacht over opvolging. Het is niet zonder reden dat kardinalen de knuppel in het hoenderhok gooien. Het optreden van Franciscus is niet sterk. 

Zijn opvolger wacht geen makkelijke taak, Franciscus heeft de situatie alleen maar moeilijker gemaakt. Een eervolle pensionering lijkt mij voor de kerk de beste oplossing. __________________
passant

Datum:
Permalink   
 

Zo'n restkerk van wie zich beter voelen dan anderen is per definitie anti-katholiek. Het heeft meer gemeen met de zoveelste protestantse sekte.__________________
Jacco

Datum:
Permalink   
 

wat een glazen bollen hebben sommige hier......

 

mogelijk ingevuld door wensdenken.__________________
George Sell

Datum:
Permalink   
 

In ieder geval is het duidelijk dat meer liberale kardinalen nu ook liever het vertrek van Bergoglio zien. Dat is niet omdat hij het geweldig doet. Verder ziet de toekomst van de kerk er in vele landen somber uit. Daarvoor is geen glazen bol voor nodig. Je opstellen als een struisvogel zal hier niks aan veranderen.__________________
historicus

Datum:
Permalink   
 

Het verval van de Kerk is een proces dat met en na de Franse Revolutie is begonnen, in de 19e eeuw..., en het is niet iets dat pas met Vaticaan II begon. Dat laatste is wat moderne traditionalisten denken, maar die hebben een blinde plek voor wat zich vóór die tijd afspeelde (omdat ze niet verder kijken dan liturgische kwesties.)__________________
Yvette Halsema

Datum:
Permalink   
 

historicus schreef:

Het verval van de Kerk is een proces dat met en na de Franse Revolutie is begonnen, in de 19e eeuw..., en het is niet iets dat pas met Vaticaan II begon. Dat laatste is wat moderne traditionalisten denken, maar die hebben een blinde plek voor wat zich vóór die tijd afspeelde (omdat ze niet verder kijken dan liturgische kwesties.)


 Nog steeds met de standaard cliché beelden komen aanzetten zal niemand overtuigen.

Natuurlijk was er al verval voor Vaticanum II; dat verval was één van de redenen voor Vaticanum II. Helaas heeft Vaticanum II dat al aanwezige verval sterk verhevigd. Dat bewijzen alle statistieken. 

Dat Tradi's niet verder kijken dan liturgische kwesties is ook onzin.

In ieder geval heeft Vaticanum II niet geholpen. Overigens is kardinaal Eijk gewoon een man van de Vaticaan II kerk. Hij heeft echter scherpe kritiek, die naar nu blijkt ook gedeeld wordt door meer liberale kardinalen, zij dat deze mensen meer in stilte werken. 

Men houdt hun hart vast. Met de wetenschap van nu was Franciscus nooit paus gekozen; veel kardinalen zien nu in dat het ZO niet kan.__________________
Jacobien

Datum:
Permalink   
 

Dit is het antwoord van Mgr. Hendriks op Mgr.Eijk. https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=1762&t=Communie+voor+gemengd-gehuwden+

 __________________
Van Janzen T.

Datum:
Permalink   
 

Jacobien schreef:

Dit is het antwoord van Mgr. Hendriks op Mgr.Eijk. https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=1762&t=Communie+voor+gemengd-gehuwden+

 


 Een ander antwoord kun je van een opus dei hulp bisschop niet verwachten. Hij wil ook nog bisschop van Roermond worden, dat gaat niet lukken als hij de paus openlijk aanpakt.  Hendriks is een hulpbisschop, Eijk is een kardinaal.

Het wordt nu wel duidelijk dat zelfs meer gematigde krachten in het kardinalaat hun hart vasthouden vanwege de strapatzen van deze paus. Dus EIJK staat niet bepaald alleen, daarom durft hij zijn kritiek ook openlijk te spuien. 

Er is kritiek op vele fronten; prominente Nederlandse katholieken wilden dat de bisschoppen hun zorgen aangaande het functioneren van Franciscus zouden meenemen met een bezoek. Dat durfden de heren in meerderheid niet. Nou, toen heeft Eijk het op deze wijze naar buiten gebracht. 

Er wordt nu onderhandeld. Als de beoogde opvolger (preferabel Parolin) de goedkeuring van Franciscus kan wegdragen, zal Franciscus zijn aftreden bekend maken. Dan volgt een kort conclaaf en staat er een nieuwe paus, die het hopelijk beter zal doen. Pietro Parolin is geen hardliner, maar ook geen overdreven progressief. Hij was een warm voorstander van de verzoening met de SSPX, hij had zelfs een hoofdkantoor in Rome voor hen geregeld. Helaas staken Marx en Kasper ter elfder ure een spaak in het wiel, de reden daarvan is dat deze heren bang waren dat ze een aanzienlijk deel van de Kerkbelasting zou kwijtraken aan de SSPX. 

Een paus moet verbinden. Denk dat Pietro Parolin dit beter kan, ook omdat hij liturgisch sterker is. Natuurlijk kleven aan zijn kandidatuur ook nadelen, hij kan een principeloze diplomaat zijn (China).

Het intermezzo Bergoglio is jammer. Het helpt niet als een paus verdeelt. Dat zie je dus ook onder de (te vele) bisschoppen in Nederland. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Van Janzen T. schreef:
Jacobien schreef:

Dit is het antwoord van Mgr. Hendriks op Mgr.Eijk. https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=1762&t=Communie+voor+gemengd-gehuwden+

 


 Een ander antwoord kun je van een opus dei hulp bisschop niet verwachten. Hij wil ook nog bisschop van Roermond worden, dat gaat niet lukken als hij de paus openlijk aanpakt.  Hendriks is een hulpbisschop, Eijk is een kardinaal.

Het wordt nu wel duidelijk dat zelfs meer gematigde krachten in het kardinalaat hun hart vasthouden vanwege de strapatzen van deze paus. Dus EIJK staat niet bepaald alleen, daarom durft hij zijn kritiek ook openlijk te spuien. 

Er is kritiek op vele fronten; prominente Nederlandse katholieken wilden dat de bisschoppen hun zorgen aangaande het functioneren van Franciscus zouden meenemen met een bezoek. Dat durfden de heren in meerderheid niet. Nou, toen heeft Eijk het op deze wijze naar buiten gebracht. 

Er wordt nu onderhandeld. Als de beoogde opvolger (preferabel Parolin) de goedkeuring van Franciscus kan wegdragen, zal Franciscus zijn aftreden bekend maken. Dan volgt een kort conclaaf en staat er een nieuwe paus, die het hopelijk beter zal doen. Pietro Parolin is geen hardliner, maar ook geen overdreven progressief. Hij was een warm voorstander van de verzoening met de SSPX, hij had zelfs een hoofdkantoor in Rome voor hen geregeld. Helaas staken Marx en Kasper ter elfder ure een spaak in het wiel, de reden daarvan is dat deze heren bang waren dat ze een aanzienlijk deel van de Kerkbelasting zou kwijtraken aan de SSPX. 

Een paus moet verbinden. Denk dat Pietro Parolin dit beter kan, ook omdat hij liturgisch sterker is. Natuurlijk kleven aan zijn kandidatuur ook nadelen, hij kan een principeloze diplomaat zijn (China).

Het intermezzo Bergoglio is jammer. Het helpt niet als een paus verdeelt. Dat zie je dus ook onder de (te vele) bisschoppen in Nederland. 


 Hoe zijn de verhoudingen verdeeld onder de Nederlandse bisschoppen? En waarom durfden de heren hun zorgen niet kenbaar te maken? Er komt toch een duidelijk signaal vanuit de Nederlandse samenleving ondersteund door vele prominente katholieken. 

Voor de SSPX hoeven de Duitse kardinalen geen vrees te hebben. Ze zijn, volgens hun eigen woorden, niet geschikt voor iedereen. Ze zijn geen volkskerk. 

Aan een paus kleeft toch altijd wel iets? Niemand doet altijd alles goed. Zeker niet op dat niveau. Het is te hopen dat de komende paus beter bestand is tegen de druk die op hem gelegd wordt. 

 __________________
K. Abercrombie

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:
Van Janzen T. schreef:
Jacobien schreef:

Dit is het antwoord van Mgr. Hendriks op Mgr.Eijk. https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=1762&t=Communie+voor+gemengd-gehuwden+

 


 Een ander antwoord kun je van een opus dei hulp bisschop niet verwachten. Hij wil ook nog bisschop van Roermond worden, dat gaat niet lukken als hij de paus openlijk aanpakt.  Hendriks is een hulpbisschop, Eijk is een kardinaal.

Het wordt nu wel duidelijk dat zelfs meer gematigde krachten in het kardinalaat hun hart vasthouden vanwege de strapatzen van deze paus. Dus EIJK staat niet bepaald alleen, daarom durft hij zijn kritiek ook openlijk te spuien. 

Er is kritiek op vele fronten; prominente Nederlandse katholieken wilden dat de bisschoppen hun zorgen aangaande het functioneren van Franciscus zouden meenemen met een bezoek. Dat durfden de heren in meerderheid niet. Nou, toen heeft Eijk het op deze wijze naar buiten gebracht. 

Er wordt nu onderhandeld. Als de beoogde opvolger (preferabel Parolin) de goedkeuring van Franciscus kan wegdragen, zal Franciscus zijn aftreden bekend maken. Dan volgt een kort conclaaf en staat er een nieuwe paus, die het hopelijk beter zal doen. Pietro Parolin is geen hardliner, maar ook geen overdreven progressief. Hij was een warm voorstander van de verzoening met de SSPX, hij had zelfs een hoofdkantoor in Rome voor hen geregeld. Helaas staken Marx en Kasper ter elfder ure een spaak in het wiel, de reden daarvan is dat deze heren bang waren dat ze een aanzienlijk deel van de Kerkbelasting zou kwijtraken aan de SSPX. 

Een paus moet verbinden. Denk dat Pietro Parolin dit beter kan, ook omdat hij liturgisch sterker is. Natuurlijk kleven aan zijn kandidatuur ook nadelen, hij kan een principeloze diplomaat zijn (China).

Het intermezzo Bergoglio is jammer. Het helpt niet als een paus verdeelt. Dat zie je dus ook onder de (te vele) bisschoppen in Nederland. 


 Hoe zijn de verhoudingen verdeeld onder de Nederlandse bisschoppen? En waarom durfden de heren hun zorgen niet kenbaar te maken? Er komt toch een duidelijk signaal vanuit de Nederlandse samenleving ondersteund door vele prominente katholieken. 

Voor de SSPX hoeven de Duitse kardinalen geen vrees te hebben. Ze zijn, volgens hun eigen woorden, niet geschikt voor iedereen. Ze zijn geen volkskerk. 

Aan een paus kleeft toch altijd wel iets? Niemand doet altijd alles goed. Zeker niet op dat niveau. Het is te hopen dat de komende paus beter bestand is tegen de druk die op hem gelegd wordt. 

 


 U weet klaarblijkelijk niet hoe de Duitse kerk gefinancierd wordt?

De Duitse overheid int van oudsher een kerkbelasting, kirchensteuer.

Ook de SSPX leden betalen kirchensteuer. Het geld wat de SSPX leden opbrengen gaat naar de normale RK kerk, de SSPX ziet er geen CENT van. Dit komt omdat de SSPX zich niet wil registreren als onafhankelijk kerkgenootschap maar geen formele status binnen de kerk heeft. Een irregulariteit volgens de paus, een schismatieke groep volgens belanghebbende kardinaal Marx. Dit terwijl een formeel schisma hem veel geld zou kosten, de kerkbelasting die de SSPX gelovigen opbrengen ( en niks van krijgen) zou dan wel naar de SSPX vloeien. Kardinaal Marx speelt gewoon zijn spelletje. 

In geheel Duitsland brengt de SSPX ongeveer 2% van de rk kerkbelasting op, dat lijkt niet zo veel maar onder de jongere generaties ligt dit percentage beduidend hoger. Ook de Duitse RK vergrijst snel; als kinderen niet meer gedoopt worden staan ze niet meer te boek als katholiek en vervalt de plicht tot kerkbelasting als men verdienen gaat. Bij de Orthodoxe SSPX worden wel alle kinderen gedoopt, en de meesten blijven trouw aan het geloof van de ouders. 

Een formele deal met de SSPX zou de "normale" RK kerk dus geld kosten, op termijn zelfs vrij veel geld ( als de kerkbelasting niet ooit afgeschaft wordt). Want het geld dat de SSPX leden opbrengen zou dan naar de SSPX gaan, wat nu niet het geval is. 

Die SSPX leden betalen in Duitsland dus kerkbelasting, waar ze niks van krijgen. Iets wat Marx graag zo wil houden, een centjeskwestie. Dus deze mensen moeten vrijwillig hun kerken ondersteunen, boven de kerkbelasting die ze betalen ( want daar krijgt men niks voor terug vanwege de status van de SSPX) .

Bij een formele status zou dit kardinaal Marx uit Munchen voor zijn diocees miljoenen euro's op zijn begroting schelen. 

Diezelfde kerkbelasting zijn met name in het ooit zo katholieke Beieren voor veel jonge mensen een reden om zich uit te schrijven. Dit kost Marx ook al miljoenen. Nog meer miljoenen verliezen en dan moet Marx ook kerken gaan sluiten, herinrichten en slopen. Daar kan hij niks aan doen. Aan het frustreren van een formele status van de SSPX kan hij van alles doen. 

Hoe de verhoudingen in de Nederlandse kerkprovincie liggen weet ik niet precies. Mijn indruk is dat men intern elkaar de tent uitvecht. Eén van de vruchten van Vaticanum II is de collegialiteit. Men moet unaniem hetzelfde standpunt steunen voordat men hierover collectief bij de paus spreekt. Bepaalde heren hebben deelbelangen die ze niet willen verstoren door al te kritisch te zijn in Rome. Wat ik wel weet is dat bepaalde bisschoppen / hulp bisschoppen zijn benaderd door de Nuntius voor de functie van aartsbisschop van Utrecht. De Nuntius had Jos Punt uit Haarlem op het oog. Maar die wilde hoe dan ook niet, ook al had hij dan nu een kardinaalshoed gehad. Hij had geen zin in de ondankbare taak een bijna failliet aartsbisdom te financieren. Daar wordt je namelijk niet erg populair van. Punt zou de gedroomde kandidaat geweest zijn omdat hij drs. in de economie is. In Utrecht valt geen eer te behalen, een voor het inhuren van het Neocatechumenaat (waarop Haarlem-Amsterdam grotendeels draait) ontbreken logischer wijze de centen. 

Paus Benedictus wilde hoe dan ook niet dat Gerard de Korte aartsbisschop werd; hij had namelijk als hulpbisschop feitelijk de dagelijkse leiding gehad in het aartsbisdom en had er een financiele puinhoop achtergelaten. Dus uiteindelijk wilde na enige aandrang van de paus W. Eijk wel aartsbisschop worden; voordien was hij bisschop van het kleinste Nederlandse bisdom Groningen - Leeuwarden. De korte werd als bisschop naar Groningen overgeplaatst, want Eijk wilde hem niet als hulpbisschop. Vandaar oud zeer tussen deze heren. Inmiddels is de Korte door paus Franciscus naar Den Bosch overgeplaatst, alwaar hij het stevig aan de stok heeft met veel van zijn priesters. 

Klopt natuurlijk dat iedere paus fouten maakt. Want pausen zijn mensen, en alle mensen maken fouten. Denk alleen dat de ene mens geschikter is als paus als de andere mens. Eén van de taken van een paus is het verbinden van de intern zeer diverse katholieke kerk. Een vrij belangrijke taak. Nu zijn zelfs liberale kardinalen bang dat Franciscus voor sorteert op een schisma. Dit omdat hij maar één vleugel van de kerk bedient en doof en blind is voor de gevoeligheden van de andere vleugel. Te extreem in zijn opvattingen, wil van bovenaf hervormingen doorvoeren waar nauwelijks behoefte aan is. Of die een grote groep mensen van Rome vervreemdt. Hoop dat de volgende paus meer een verbindende meer gematigde persoon is uit (min of meer) het midden, want anders zal de kritiek nog meer aanzwellen dan nu al het geval is. En zulke ruis kan de kerk niet gebruiken. De kardinalen Turkson (Ghana) en Marx (Duitsland) zijn echt veel te extreem. De vaker genoemde Pietro Parolin zou zo gek nog niet zijn. Een sterke persoonlijkheid maar wel met oog voor diversiteit, een intellectueel met pastorale inslag. Verder staat hij positief tegenover de oude liturgie.__________________
passant

Datum:
Permalink   
 

Een wereldkerk moet je niet willen reduceren tot een regelinstituut of restkerk. EU-katholieken moeten begrijpen dat het centrum van die wereldkerk niet meer Europa is.__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Van Janzen T. 

Hij is helemaal niet van Opus Dei.......ze komen van Rolduc. 

 __________________
Van Janzen T.

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

Van Janzen T. 

Hij is helemaal niet van Opus Dei.......ze komen van Rolduc. 

 


 Hendriks is lid van Opus Dei. Dat hij is opgeleid in Rolduc doet daar niks van af. Verder maakt Hendriks daar ook beslist geen geheim van.__________________
Van Janzen T.

Datum:
Permalink   
 

passant schreef:

Een wereldkerk moet je niet willen reduceren tot een regelinstituut of restkerk. EU-katholieken moeten begrijpen dat het centrum van die wereldkerk niet meer Europa is.


 Een restkerk wordt het vanzelf zoals het nu gaat. Beweren dat het alleen in de EU downhill gaat is redelijk ridicuul. In Noord Amerika gaat het net zo slecht, hetzelfde geldt voor Australie. Ook in Zuid Amerika is het niet meer wat het geweest is, over 30 jaar is het daar net zo belabberd als in Europa nu.__________________
Helena Santiago Tocino

Datum:
Permalink   
 

Van Janzen T. schreef:
Anoniem schreef:

Van Janzen T. 

Hij is helemaal niet van Opus Dei.......ze komen van Rolduc. 

 


 Hendriks is lid van Opus Dei. Dat hij is opgeleid in Rolduc doet daar niks van af. Verder maakt Hendriks daar ook beslist geen geheim van.


 Die gezellige gitaar tokkelende altaar dansende Neocatechumenalen worden ook op Rolduc opgeleid; dat zegt dus an sich niks. Dat men daarnaast (voor des avonds en in het weekend) nog een extra opleiding volgt op het eigen seminarie Redemptoris Mater zegt ook niet zo veel. De hoofdopleiding genieten ze te Rolduc ( waar het Roermond betreft). __________________
Pastoor L. Scheurrinck

Datum:
Permalink   
 

K. Abercrombie schreef:
Anoniem schreef:
Van Janzen T. schreef:
Jacobien schreef:

Dit is het antwoord van Mgr. Hendriks op Mgr.Eijk. https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=1762&t=Communie+voor+gemengd-gehuwden+

 


 Een ander antwoord kun je van een opus dei hulp bisschop niet verwachten. Hij wil ook nog bisschop van Roermond worden, dat gaat niet lukken als hij de paus openlijk aanpakt.  Hendriks is een hulpbisschop, Eijk is een kardinaal.

Het wordt nu wel duidelijk dat zelfs meer gematigde krachten in het kardinalaat hun hart vasthouden vanwege de strapatzen van deze paus. Dus EIJK staat niet bepaald alleen, daarom durft hij zijn kritiek ook openlijk te spuien. 

Er is kritiek op vele fronten; prominente Nederlandse katholieken wilden dat de bisschoppen hun zorgen aangaande het functioneren van Franciscus zouden meenemen met een bezoek. Dat durfden de heren in meerderheid niet. Nou, toen heeft Eijk het op deze wijze naar buiten gebracht. 

Er wordt nu onderhandeld. Als de beoogde opvolger (preferabel Parolin) de goedkeuring van Franciscus kan wegdragen, zal Franciscus zijn aftreden bekend maken. Dan volgt een kort conclaaf en staat er een nieuwe paus, die het hopelijk beter zal doen. Pietro Parolin is geen hardliner, maar ook geen overdreven progressief. Hij was een warm voorstander van de verzoening met de SSPX, hij had zelfs een hoofdkantoor in Rome voor hen geregeld. Helaas staken Marx en Kasper ter elfder ure een spaak in het wiel, de reden daarvan is dat deze heren bang waren dat ze een aanzienlijk deel van de Kerkbelasting zou kwijtraken aan de SSPX. 

Een paus moet verbinden. Denk dat Pietro Parolin dit beter kan, ook omdat hij liturgisch sterker is. Natuurlijk kleven aan zijn kandidatuur ook nadelen, hij kan een principeloze diplomaat zijn (China).

Het intermezzo Bergoglio is jammer. Het helpt niet als een paus verdeelt. Dat zie je dus ook onder de (te vele) bisschoppen in Nederland. 


 Hoe zijn de verhoudingen verdeeld onder de Nederlandse bisschoppen? En waarom durfden de heren hun zorgen niet kenbaar te maken? Er komt toch een duidelijk signaal vanuit de Nederlandse samenleving ondersteund door vele prominente katholieken. 

Voor de SSPX hoeven de Duitse kardinalen geen vrees te hebben. Ze zijn, volgens hun eigen woorden, niet geschikt voor iedereen. Ze zijn geen volkskerk. 

Aan een paus kleeft toch altijd wel iets? Niemand doet altijd alles goed. Zeker niet op dat niveau. Het is te hopen dat de komende paus beter bestand is tegen de druk die op hem gelegd wordt. 

 


 U weet klaarblijkelijk niet hoe de Duitse kerk gefinancierd wordt?

De Duitse overheid int van oudsher een kerkbelasting, kirchensteuer.

Ook de SSPX leden betalen kirchensteuer. Het geld wat de SSPX leden opbrengen gaat naar de normale RK kerk, de SSPX ziet er geen CENT van. Dit komt omdat de SSPX zich niet wil registreren als onafhankelijk kerkgenootschap maar geen formele status binnen de kerk heeft. Een irregulariteit volgens de paus, een schismatieke groep volgens belanghebbende kardinaal Marx. Dit terwijl een formeel schisma hem veel geld zou kosten, de kerkbelasting die de SSPX gelovigen opbrengen ( en niks van krijgen) zou dan wel naar de SSPX vloeien. Kardinaal Marx speelt gewoon zijn spelletje. 

In geheel Duitsland brengt de SSPX ongeveer 2% van de rk kerkbelasting op, dat lijkt niet zo veel maar onder de jongere generaties ligt dit percentage beduidend hoger. Ook de Duitse RK vergrijst snel; als kinderen niet meer gedoopt worden staan ze niet meer te boek als katholiek en vervalt de plicht tot kerkbelasting als men verdienen gaat. Bij de Orthodoxe SSPX worden wel alle kinderen gedoopt, en de meesten blijven trouw aan het geloof van de ouders. 

Een formele deal met de SSPX zou de "normale" RK kerk dus geld kosten, op termijn zelfs vrij veel geld ( als de kerkbelasting niet ooit afgeschaft wordt). Want het geld dat de SSPX leden opbrengen zou dan naar de SSPX gaan, wat nu niet het geval is. 

Die SSPX leden betalen in Duitsland dus kerkbelasting, waar ze niks van krijgen. Iets wat Marx graag zo wil houden, een centjeskwestie. Dus deze mensen moeten vrijwillig hun kerken ondersteunen, boven de kerkbelasting die ze betalen ( want daar krijgt men niks voor terug vanwege de status van de SSPX) .

Bij een formele status zou dit kardinaal Marx uit Munchen voor zijn diocees miljoenen euro's op zijn begroting schelen. 

Diezelfde kerkbelasting zijn met name in het ooit zo katholieke Beieren voor veel jonge mensen een reden om zich uit te schrijven. Dit kost Marx ook al miljoenen. Nog meer miljoenen verliezen en dan moet Marx ook kerken gaan sluiten, herinrichten en slopen. Daar kan hij niks aan doen. Aan het frustreren van een formele status van de SSPX kan hij van alles doen. 

Hoe de verhoudingen in de Nederlandse kerkprovincie liggen weet ik niet precies. Mijn indruk is dat men intern elkaar de tent uitvecht. Eén van de vruchten van Vaticanum II is de collegialiteit. Men moet unaniem hetzelfde standpunt steunen voordat men hierover collectief bij de paus spreekt. Bepaalde heren hebben deelbelangen die ze niet willen verstoren door al te kritisch te zijn in Rome. Wat ik wel weet is dat bepaalde bisschoppen / hulp bisschoppen zijn benaderd door de Nuntius voor de functie van aartsbisschop van Utrecht. De Nuntius had Jos Punt uit Haarlem op het oog. Maar die wilde hoe dan ook niet, ook al had hij dan nu een kardinaalshoed gehad. Hij had geen zin in de ondankbare taak een bijna failliet aartsbisdom te financieren. Daar wordt je namelijk niet erg populair van. Punt zou de gedroomde kandidaat geweest zijn omdat hij drs. in de economie is. In Utrecht valt geen eer te behalen, een voor het inhuren van het Neocatechumenaat (waarop Haarlem-Amsterdam grotendeels draait) ontbreken logischer wijze de centen. 

Paus Benedictus wilde hoe dan ook niet dat Gerard de Korte aartsbisschop werd; hij had namelijk als hulpbisschop feitelijk de dagelijkse leiding gehad in het aartsbisdom en had er een financiele puinhoop achtergelaten. Dus uiteindelijk wilde na enige aandrang van de paus W. Eijk wel aartsbisschop worden; voordien was hij bisschop van het kleinste Nederlandse bisdom Groningen - Leeuwarden. De korte werd als bisschop naar Groningen overgeplaatst, want Eijk wilde hem niet als hulpbisschop. Vandaar oud zeer tussen deze heren. Inmiddels is de Korte door paus Franciscus naar Den Bosch overgeplaatst, alwaar hij het stevig aan de stok heeft met veel van zijn priesters. 

Klopt natuurlijk dat iedere paus fouten maakt. Want pausen zijn mensen, en alle mensen maken fouten. Denk alleen dat de ene mens geschikter is als paus als de andere mens. Eén van de taken van een paus is het verbinden van de intern zeer diverse katholieke kerk. Een vrij belangrijke taak. Nu zijn zelfs liberale kardinalen bang dat Franciscus voor sorteert op een schisma. Dit omdat hij maar één vleugel van de kerk bedient en doof en blind is voor de gevoeligheden van de andere vleugel. Te extreem in zijn opvattingen, wil van bovenaf hervormingen doorvoeren waar nauwelijks behoefte aan is. Of die een grote groep mensen van Rome vervreemdt. Hoop dat de volgende paus meer een verbindende meer gematigde persoon is uit (min of meer) het midden, want anders zal de kritiek nog meer aanzwellen dan nu al het geval is. En zulke ruis kan de kerk niet gebruiken. De kardinalen Turkson (Ghana) en Marx (Duitsland) zijn echt veel te extreem. De vaker genoemde Pietro Parolin zou zo gek nog niet zijn. Een sterke persoonlijkheid maar wel met oog voor diversiteit, een intellectueel met pastorale inslag. Verder staat hij positief tegenover de oude liturgie.


 Zo bezien dienen de Duitse bisschoppen OOK de GELDGOD ( Mammon). __________________
Dolores Machtelds

Datum:
Permalink   
 

Paus Franciscus, waarvan ik geen fan ben, zou er wijs aan doen om aartsbisschop kardinaal Wim Eijk af te zetten. Hij schiet zwaar door met de snelheid van kerksluitingen. Verder is er nul steun onder de gelovigen voor zijn beleid. Weet gerust wel dat Eijk een puinhoop aantrof, veroorzaakt door Simonis-de Korte, maar hij maakt de puinhoop alleen maar groter. 

Vrees echter dat Franciscus het inzicht , de moed en de interesse mist om zich hiermee bezig te houden. 

EIJK kan wel archivaris in Rome worden, de titel van kardinaal mag hij uiteraard houden. Zijn opvolger hoeft natuurlijk niet meer automatisch kardinaal te worden. Als het een enorm goede is, mag het wel natuurlijk. Maar het moet geen automatisme meer zijn. 

Hopelijk zal een volgende paus in heel Europa het aantal bisdommen verminderen, en Nederland kan volstaan met 1 bisdom. De overhead is niet meer te rechtvaardigen! Misschien is het een idee om de zetel van de Nederlandse bisschop dan te verplaatsen naar Den Bosch - In Utrecht lopen bijna geen katholieken meer rond, men kan de kathedraal niet eens meer open houden. Wat de nieuwe kathedraal moet worden is een mooie oude kleine parochiekerk. 

Dit denk ik, misschien zie ik het goed__________________
Jet

Datum:
Permalink   
 

Dolores Machtelds schreef:

Paus Franciscus, waarvan ik geen fan ben, zou er wijs aan doen om aartsbisschop kardinaal Wim Eijk af te zetten. Hij schiet zwaar door met de snelheid van kerksluitingen. Verder is er nul steun onder de gelovigen voor zijn beleid. Weet gerust wel dat Eijk een puinhoop aantrof, veroorzaakt door Simonis-de Korte, maar hij maakt de puinhoop alleen maar groter. 

Vrees echter dat Franciscus het inzicht , de moed en de interesse mist om zich hiermee bezig te houden. 

EIJK kan wel archivaris in Rome worden, de titel van kardinaal mag hij uiteraard houden. Zijn opvolger hoeft natuurlijk niet meer automatisch kardinaal te worden. Als het een enorm goede is, mag het wel natuurlijk. Maar het moet geen automatisme meer zijn. 

Hopelijk zal een volgende paus in heel Europa het aantal bisdommen verminderen, en Nederland kan volstaan met 1 bisdom. De overhead is niet meer te rechtvaardigen! Misschien is het een idee om de zetel van de Nederlandse bisschop dan te verplaatsen naar Den Bosch - In Utrecht lopen bijna geen katholieken meer rond, men kan de kathedraal niet eens meer open houden. Wat de nieuwe kathedraal moet worden is een mooie oude kleine parochiekerk. 

Dit denk ik, misschien zie ik het goed


 Is het kerkrechtelijk niet zo geregeld dat het parochiebestuur de kerksluiting bij de bisschop aanvraagd? Als de gelovigen en eventuele donateurs geen geld geven hetzij via kerkbalans hetzij via giften dan moet het parochiebestuur over gaan tot sluiting. Het is dan niet meer te betalen. Wil Utrecht de Kathedraal openhouden dan zal er geld over de brug moeten komen. De stookkosten en het onderhoud van de kerk kost nu eenmaal geld. 

Ik weet niet of het aan kardinaal Eijk ligt dat er te weinig inkomsten komen. Ik denk dat er steeds minder mensen komen die zich intereseren voor het open houden van de kerk. Ze zijn misschien wel gelovig, maar gaan niet naar de kerk. En als je niet gaat voel je je ook niet meer betrokken bij de geloofsgemeenschap. Dan geef je minder tot niets. 

Dit is het gevolg van de secularisatie in ons land. Er is en wordt van alles geprobeerd om het tegen te gaan. Tot nog toe met weinig succes. Natuurlijk groeit en bloeit de SSPX hier door. Die zijn in staat een hechte gemeenschap te vormen. En dat ben je nodig.

Is Utrecht niet het oudste bisdom van Nederland? Waarom zou dat moeten opdoeken? Bovendien is het in het bisdom Den Bosch op dit moment niet rustig te noemen sinds de komst van mgr. de Korte.__________________
1 2 3  >  Laatste»  | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard