Post Info TOPIC: Geschiedenis van de Martelaren van Gorcum
Jacques Ballinger

Datum:
Geschiedenis van de Martelaren van Gorcum
Permalink   
 


De inspirerende geschiedenis van de Martelaren van Gorcum speelde zich af ten tijde van de protestantse opstand tegen het katholicisme aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog. De Beeldenstorm raasde in 1566 door de Nederlanden. In 1567 stelde Alva de Raad van Beroerten in, die de opstandelingen en beeldenstormers streng berechtte. Op 1 april 1572 werd Brielle ingenomen door de watergeuzen, onder aanvoering van Lumey. Daardoor kreeg de opstand voet aan de grond in de Noordelijke Nederlanden.

Vooral de clerus en de katholieke godsdienst waren het mikpunt van de geuzen. Kloosters werden gesloten. In verschillende plaatsen werden priesters en religieuzen gemarteld en vermoord. Velen van hen zochten daarom een veilig heenkomen als de protestanten in aantocht waren.

Toen de geuzenvloot in de nacht van 26 op 27 juni 1572 Gorcum bezette, werd een groep katholieke geestelijken gevangen genomen en bijna twee weken lang gefolterd om hun geloof af te zweren. Op 5 juli 1572 werden ze per vrachtschuit naar Brielle vervoerd waar Lumey hen opwachtte. Bij hun gezelschap kwamen nog vier priesters van andere plaatsen. In totaal waren ze toen met 23.

Bij de martelingen in Brielle vielen drie van hen van hun katholieke geloof af, bij de terechtstelling nog een. In de nacht van 9 juli zijn de overigen 19 naar Rugge gebracht, even buiten Brielle naar een klooster dat in april al door de protestantse taliban gesloten was. Daar zijn de 19 martelaren opgehangen aan de balken van een turfschuur.

Hun geschiedenis is goed bekend, omdat iemand uit Gorcum die familie was van een van hen, de gebeurtenissen van dichtbij heeft meegemaakt, daarbij nog getuigenissen van anderen verzameld heeft en daarover een boek geschreven. Zo weten we van al deze mensen de namen, waar ze vandaan kwamen, wat ze deden. En van de meesten ook hun levensloop en leeftijd.

 __________________
Tim Ramselaer

Datum:
Geschiedenis van de Martelaren van Gorcum?
Permalink   
 


In de 19e eeuw hebben katholieken de grond gekocht, er een houten kapel gebouwd en het zgn. martelveld met een schutting omgeven. Binnen de schutting werd met een stenen rand de omtrek van de turfschuur aangegeven. __________________
Karel Pastor

Datum:
Geschiedenis van de Martelaren van Gorcum
Permalink   
 


Nadat een storm in 1910 de oude houten omheining verwoestte, werd er in 1912 een betonnen Ommegang om het martelveld gebouwd en een vijver aangelegd, waaruit pelgrims 'zaligmakend' water kunnen putten. Aan de muren van de betonnen omgang hangen de veertien staties van de kruisweg.

Op het Martelveld geeft een hardstenen rand de contouren weer van de fundering van de turfschuur waar de martelaren werden gefolterd en opgehangen.

In 1921 werd op het Martelveld op de plek waar de van de Heilige Martelaren van Gorcum zijn opgehangen, een buiten-altaar opgericht. Dit altaar wordt overkoepeld door een 'ciborium', een monument van architect J. Stuyt. 

De stenen kerk is ontworpen door architect H.J. de Vries uit Rotterdam en is op 29 april 1932 in gebruik genomen. Een bijzondere lichtinval verlicht het priesterkoor.

Het witmarmeren altaar is een geschenk van de Nederlandse bisschoppen. Het tabernakel staat op een scheepje en herinnert aan de boottocht van Gorcum naar Den Briel. Het wordt afgesloten met een gevangenisgrendel, die verwijst naar de gevangenschap.

De schrijn met stoffelijke resten bevindt zich voor het altaar. De schrijn werd vroeger meegedragen in de processies.

Achter in de kerk bevind zich het Maarschalkerweerdorgel met daaronder het schilderij van de ophanging van de Martelaren van Gorcum, geschilderd door de Amsterdamse schilder Karel Frans Philippeau (Amsterdam, 31 augustus 1825 - Princenhage bij Breda, 10 april 1897).

In de kerk staan negentien houten beelden van de Martelaren, afgebeeld met een touw om hun nek.

Voor de kerk staat een in 2016 geplaatste houten klokkenstoel met drie klokken afkomstig van de H. Jacobuskerk in Oude Wetering. Het zijn de ‘Maria-klok’, de ‘Martinus-klok’ en de ‘Paulus-klok’.


__________________
Gelindo

Datum:
De Martelaren van Gorcum
Permalink   
 


Norbertijnen:
Ad van Hilvarenbeek (ca. 1528) Hij trad in bij de norbertijnen van Middelburg. Rond 1560 pastoor in Aagtekerk in Zeeland. Rond april 1572 pastoor in Monster. In de nacht van 6 op 7 juli worden hij, de kapelaan en diens inwonende oude vader gevangen genomen door rondstropende Geuzen en naar Brielle afgevoerd.

Jacob Lacops (ca. 1541) In 1561 legde hij zijn kloostergeloften af. In 1566 werd hij protestant en werd predikant, maar keerde na enige maanden terug naar het klooster. Rond 1571 werd hij kapelaan in Monster.

Wereldheren:
Leo van Veghel (1527) Studeerde in Leuven met Nick Pieck, Nicasius van Heeze en Nick Janssen van Poppel. Werd pastoor in Gorcum op 29-jarige leeftijd. Een man met een oprecht karakter, geleerde en welbespraakt. In het jaar vóór zijn dood, toen godsdienstige spanningen in Gorcum toenamen, wees hij een pastoraat in Gouda van de hand.

Nick Janssen uit Poppel (1532) Leonardus van Veghel riep hem in 1558 als kapelaan naar Gorcum. Hij was een devoot, nauwgezet en ijverig priester. Hij overwoog toe te treden in de Jezuïetenorde, maar onder andere Leo van Veghel overtuigde hem ervan dat zijn taak in Gorcum lag.

Goof van Duynen (1502) Studeerde in Parijs en werd daar studiebegeleider van een groep theologiestudenten. Hij koos na lang aarzelen voor het priesterschap. Hij achtte zich er onwaardig voor. Eerst pastoor in Frans-Vlaanderen, maar keerde na een mentale inzinking terug naar zijn geboortestad. Sprak de anderen bij de terechtstelling met grote helderheid van geest moed in.

Dries Wouters (ca. 1542) Pastoor te Heinenoord (een dorpje op Oud-Beijerland). Werd bij een strooptocht van de Geuzen langs de Maas aangehouden en naar Den Briel gebracht.

de Franciscanen:
Nick Pieck (1534) Priester gewijd in 1558 en ongeveer tien jaar later benoemd tot gardiaan van het Franciscanerklooster te Gorcum, dat toen twaalf paters en zes lekenbroeders telde. Hij en zijn mede-kloosterlingen hielpen de parochiepriesters door preken en het leiden van godsdienstige bijeenkomsten.

Jeroen van Weert (1522) Pastoor in Goirle en trad later toe tot de Franciscanen. Maakte een pelgrimsreis naar het Heilig Land. In 1549 keerde hij terug. Voor zijn komst naar Gorcum was hij korte tijd gardiaan van het klooster in Bergen op Zoom.

 

Nicasius van Heeze (ca. 1522) Trad op ongeveer 22-jarige leeftijd in bij de Franciscanen. Blonk uit in het naleven van de gelofte van armoede. Bij de terechtstelling in Brielle trad deze stille en bescheiden geleerde onverwachts naar voren toen de Geuzen probeerden zijn jongere metgezellen tot geloofsafval over te halen.

 

Goof van Mervel (ca. 1512) Koster van het Gorcumse klooster. In de kloosterkapel had hij een drukke biechtpraktijk. Goof was een van de mannen die de jongere geestelijken moed insprak om stand te houden.

 

Willehad de Deen (1482) Oudste van de martelaren. Trad in bij de Franciscanen te Flensburg. Na de opheffing van de kloosters tijdens de regering van koning Frederik I van Denemarken, vluchtte hij in 1528 naar Engeland. Nadat de Engelse koning in 1533 met Rome brak en de kloosters ophief, week hij uit naar Schotland. Toen ook daar in 1560 de kloosters werden opgeheven en de monniken verjaagd, vond hij op 78-jarige leeftijd onderdak in het klooster in Gorcum.

 

Dirk van der Eem (ca. 1499) Toen hij te kennen gaf priester te willen worden, stelde zijn invloedrijke familie hem een rijke opbrengst uit kerkelijke goederen in het vooruitzicht. Hij sloeg het aanbod af en trad in bij de Franciscanen. Tijdens de gevangenneming en de martelingen in Gorcum was hij een toonbeeld van rust voor zijn medegevangenen.

 

Antoon van Weert (ca. 1523) Een welsprekend predikant, blijmoedig van geest, keihard voor zichzelf, mild voor anderen maar extreem stipt in het onderhouden van de regels van zijn orde.

 

Antonius van Hoornaar

Bij zijn marteldood zal hij 40 à 45 jaar oud zijn geweest. Hij trad in bij de Franciscanen en werd na zijn priesterwijding aangesteld als volksprediker.

 

Franciscus de Roye uit Brussel (ca. 1549) Hoewel hij zijn studie nog niet had voltooid, werd hij op 22-jarige leeftijd priester gewijd. In 1570 kwam hij naar het klooster in Gorcum.

 

Peter van Assche, kloosterbroeder (ca. 1530) Hij trad in bij de Franciscanen. In Gorcum was hij de econoom van het klooster.

 

Cor van Wijck, kloosterbroeder

Hij zal bij zijn dood tussen de 18 en 24 jaar oud zijn geweest en was het vaste maatje en hulp van Peter van Assche.

 

de Augustijn:

Jan Lenaerts van Oisterwijk (ca. 1504) Econoom van het klooster van de reguliere kanunniken in Den Briel. Later rector van het Augustinessenklooster in Gorcum.

 

de Dominicaan:

Jan van Keulen

Trad in bij de dominicanen in Keulen en werd pastoor in Hoornaar, een klein dorpje ten noorden van Gorcum. Na de gevangenneming van de geestelijken in Gorcum kwam hij naar de stad en diende er de sacramenten toe. Hij werd aangehouden en bij de andere gevangenen gevoegd. Hij zal ongeveer 50 jaar oud zijn geweest.

 __________________
Hermelien Tukker

Datum:
Wat doet een 'gardiaan'?
Permalink   
 


Gelindo schreef:

 

Nicolaas Pieck (1534) Priester gewijd in 1558 en ongeveer tien jaar later benoemd tot gardiaan van het Franciscanerklooster te Gorcum, dat toen twaalf paters en zes lekenbroeders telde... Jeroen van Weert (1522) Maakte een pelgrimsreis naar het Heilig Land en was hij korte tijd gardiaan van het klooster in Bergen op Zoom. 


 Wat is en doet een Gardiaan?__________________
Farid Vermeulen

Datum:
Geschiedenis van de Martelaren van Gorcum
Permalink   
 


Hermelien Tukker schreef:
Wat is en doet een Gardiaan?

Een gardiaan (van guardiano, het Italiaanse woord voor cipier) is de opzichter van een klooster van de Franciscanen of Kapucijnen. Franciscus van Assisi, de stichter van deze minderbroeders, benadrukte dat een gardiaan niet als een overste boven zijn medebroeders moest staan, maar eerder moet handelen als een strenge bewaker. Deze kloostercipier moet worden aangesproken als "Zeereerwaarde Pater".__________________
Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard