Post Info TOPIC: Iedereen in Mokum ziet wel eens wat vliegen
Julius

Datum:
Iedereen in Mokum ziet wel eens wat vliegen
Permalink   
 


Mgr. Scicluna van de Congregatie van de Geloofsleer in Rome verklaart zit er goed naast met zijn suggestie dat het Vaticaan zich negatief zou hebben uitgesproken over de 'Amsterdamse verschijning’, of dat dan een lokale bisschop dit dan niet meer kan veranderen.

In het geval ’ Amsterdam’ (’Vrouwe van alle volkeren’) is alleen Mgr. Punt bevoegd hierover een geldige uitspraak te doen. Dit is dus geenszins in strijd met wat Rome in 1974 beweerde.

http://catholiclane.com/olan-approved/

Dat weten we dan weer !__________________
Bisdom Haarlem-Amsterdam

Datum:
Iedereen ziet wel eens wat vliegen
Permalink   
 


ACTUELE POSITIE

Niet alleen bisschop Huibers en zijn opvolgers hebben zich beziggehouden met de gebeurtenissen van Amsterdam, maar ook de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome. 

Jarenlang hebben er onderzoeken en ondervragingen door bisschoppelijke commissies plaatsgevonden. In mei 1974 zond de Congregatie voor de Geloofsleer aan de bisschop van Haarlem, Mgr. Zwartkruis, een brief en publiceerde in de Osservatore Romano een notificatie van het standpunt ‘non constat de supernaturalitate’, d.w.z.: ‘de bovennatuurlijkheid staat’ tot op heden nog ‘niet vast’.

In 1996, 22 jaar later, besloten bisschop Henrik Bomers van Haarlem en zijn hulpbisschop Jozef M. Punt na ruggespraak met de Congregatie voor de Geloofsleer de openlijke verering van Maria onder de bijbelse titel ‘de Vrouwe van alle Volkeren’ officieel toe te staan.
Dit deden ze door middel van een op 31 mei 1996 gepubliceerd decreet. Daarin staat onder andere:

“Onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschijningen/boodschappen enerzijds en de mariale titel ‘Vrouwe van alle Volkeren’ anderzijds. 
Over het bovennatuurlijke karakter van de verschijningen en de inhoud van de boodschappen kan de Kerk op dit moment geen uitspraak doen. Het staat eenieder vrij zich hierover naar eigen geweten een oordeel te vormen. 
Het gebed ‘Heer Jezus Christus ...’ met de daarin besloten titel ‘Vrouwe van alle Volkeren’ heeft reeds vanaf 1951 kerkelijke goedkeuring van de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. Huibers. Ook tegen openlijke verering van Maria onder deze titel bestaat onzerzijds geen bezwaar.”

Dat we vandaag zo openlijk over de komst van Maria in Amsterdam en over haar boodschappen kunnen spreken, is mede mogelijk omdat de huidige bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Jozef Marianus Punt, op 31 mei 2002 de verschijningen van Amsterdam kerkelijk heeft erkend.

gt09_padre_anerkennung

In zijn decreet staat onder andere:

“Zoals bekend hebben mijn voorganger, Mgr. H. Bomers, en ikzelf in 1996 de publieke verering vrijgegeven. ...

Inmiddels zijn weer zes jaar verstreken. Ik constateer dat de devotie een plaats verworven heeft in het geloofsleven van miljoenen mensen overal ter wereld en gesteund wordt door vele bisschoppen. …
In volle erkenning van de verantwoordelijkheid van de H. Stoel heeft primair de lokale bisschop de taak zich in geweten uit te spreken over de authenticiteit van private openbaringen die in zijn diocees plaatsvinden of plaatsgevonden hebben.

Daartoe heb ik nogmaals advies gevraagd aan enkele theologen en psychologen m.b.t. eerdere onderzoeksresultaten en de daarin opgeworpen vragen en objecties. … Ook heb ik t.a.v. de vruchten en verdere ontwikkeling het oordeel gevraagd van een aantal collega-bisschoppen, die in hun diocees een sterke verering kennen van Maria als Moeder en Vrouwe van alle Volkeren.

Als ik al deze adviezen, getuigenissen en ontwikkelingen overzie en dit alles in gebed en theologische reflectie overweeg, dan brengt dat mij tot de vaststelling dat in de verschijningen van Amsterdam een bovennatuurlijke oorsprong gegeven is.” __________________
Jan

Datum:
Permalink   
 

Mgr. Scicluna van de Congregatie van de Geloofsleer in Rome heeft helemaal niks verklaart in het geval ’ Amsterdam’(’Vrouwe van alle volkeren’). Niet hij, maar Mgr. Punt gaat over een definitieve erkenning in het geval van Amsterdam.__________________
Laurens

Datum:
RE: Vrouwe van alle Volken veroordeeld
Permalink   
 


Als ik al deze adviezen, getuigenissen en ontwikkelingen overzie en dit alles in gebed en theologische reflectie overweeg, dan brengt dat mij tot de vaststelling dat in de verschijningen van Amsterdam een bovennatuurlijke oorsprong gegeven is.” 

 

De conclusie is juist, de verschijningen in Amsterdam zijn van bovennatuurlijke oorsprong. Dat gezegd hebbende, deze verklaring is niet voldoende. De verschijningen zijn niet alleen bovennatuurlijk, maar ook komen deze verschijningen van God.

Ook de duivel is van bovennatuurlijke oorsprong.

Verder is de manier waarop tot deze conclusie gekomen is, volgens mij op zijn zachts gezegd slapjes. Te veel uit het hoofd. Ik vraag me trouwens af of het Vaticaan een harts redenering accepteert. Maar de correcte reden waarom dit van God komt, is omdat de Heilige Geest getuigt van deze verschijningen, alhoewel niet erg sterk, ook daarvoor is een reden, want de tijd moet nog komen. Maar feit is dat iedereen dat KAN horen, als je maar genoeg bidt en vast natuurlijk. Want beloofd is beloofd. God heeft de trooster gezonden die ons allen zal leren en bij onzer blijft tot in alle eeuwigheid.

Kunt u de Heilige Geest niet horen?

Dan is er toch iets mis met u, want dat betekent dat u spiritueel blind bent. Als Jezus zegt dat u hem zou moeten horen, en u hoort hem niet, dan is er iets mis met u, ... of de andere optie is dat er iets mis is met Jezus.

Als u dan toe kunt geven dat er misschien iets mis is met u, dan kiest u voor Jezus, en als u dat niet toe wilt geven dan heeft u voor de wereld gekozen en Jezus verworpen. Jezus hamerde op perfectie, en dat kon hij niet doen als hij zelf niet perfect was. En omdat Hijzelf dus indirect getuigde van zijn eigen perfectie, kunt u niet sommige dingen van hem accepteren en andere niet. U kunt alleen maar zeggen: Sorry Heere ik begrijp het niet want ik kan er niet bij. Ik ben er te dom voor. Er is iets mis met mij. Help mijner.

En zij die wel de Heilige Geest kunnen horen, ja die weten dan dat de Vrouwe aller Volkeren inderdaad Maria is.

Heb ik nog eens een filmpje over gemaakt. Maakt veel duidelijk.__________________
Marian (niet heilig)

Datum:
Permalink   
 

The fifth Marian Dogma (part 2).

https://youtu.be/sR6kzmeoTiU__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

***


__________________
Marian (niet heilig)

Datum:
Permalink   
 

Zelf geloof ik wel dat deze verschijningen plaatsvonden in Amsterdam.

Al vind ik dat er veel occulte tekens te vinden zijn in de video die de heer Laurens heeft geplaatst op 13 oktober 2013 om 23:21 uur.

 Afzender dus Marian (niet heilig).__________________
BOODSCHAP

Datum:
Permalink   
 

De plaatselijke bisschop heeft het kerkelijk recht om zich uit te spreken over verschijningen. In 2002 verklaarde de bisschop van Haarlem dat de verschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren athentiek en van bovennatuurlijke oorsprong zijn. Daar kan Rome niets aan veranderen, en dat heeft Rome ook niet geprobeerd.__________________
Gerald

Datum:
Vrouwe van alle Volken
Permalink   
 


Opheffen al die Nederlandse bisdommen en die laten opgaan in 1 apostolisch Vicariaat, of heel eventueel bisdommetje. Zeven bisdommen met zo weinig gelovigen, dat slaat nergens op in zo een klein landje.

 __________________
Marian | @BOODSCHAP |

Datum:
Iedereen ziet wel eens wat vliegen
Permalink   
 


Iedereen ziet wel eens wat vliegen, een fata morgana of een gezichtsbedrog.

Eerst verwerpen, dan weer vrijgeven is wel heel erg verwarrend voor de meeste gelovigen. Het kost de Kerk lijkt mij ook gelovigen, die gewoon in God en in Jezus willen geloven en zich niet afhankelijk willen maken van welke Maria-verschijning dan ook. Het maakt mensen afhankelijk, want ze worden steeds ertoe aangespoord naar deze boodschappen van Maria te luisteren.

Want er zijn er inmiddels zoveel, teveel zelfs om op te noemen. Kunnen gelovigen daar wel beter van worden? Terwijl Jezus Christus de in de Bijbel zelf als de enige Middelaar en de Enige Verlosser en dus ook de Enige Voorspreker gezien en ook alleen maar kan zijn om tot God de Vader te komen? 

Maria kan ons wel wijzen naar haar Zoon Jezus Christus. Dat deed zij al tijdens de Bruiloft van Kana. Verder bezat zij de eigenschap goed te luisteren, ook naar haar Zoon, die haar soms subtiel terugwees op diezelfde Bruiloft van Kana. Maria wist te gehoorzamen. Maar wij, leren wij dat wel als wij achter elke verschijning van Maria moeten gaan?__________________
Marian |@BOODSCHAP |

Datum:
Permalink   
 

Door Maria in Jezus. Ja, dat staat al in de Bijbel, Maria verwees toen al naar haar Zoon Jezus: "Doet maar wat Hij u zeggen zal." Daar is op zich geen enkele verschijning van Maria voor nodig.__________________
BOODSCHAP

Datum:
Permalink   
 

De plaatselijke bisschop heeft het kerkelijk recht om zich uit te spreken over verschijningen. In 2002 verklaarde de bisschop van Haarlem dat de verschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren athentiek en van bovennatuurlijke oorsprong zijn. Daar kan Rome niets aan veranderen, en dat heeft Rome ook niet geprobeerd.

 __________________
BOODSCHAP

Datum:
RE: Vrouwe van alle Volken veroordeeld
Permalink   
 


Rome heeft de erkenning door de bisschop van Haarlem niet herroepen!__________________
Marian | @Boodschap |

Datum:
Iedereen ziet wel eens wat vliegen
Permalink   
 


De meerderheid van de katholieken in de Rooms-katholieke Kerk hier in Nederland geloven er in. Helaas weet niet elke katholiek weet wat er in Amsterdam is gebeurd. Ikzelf hoorde er pas van ná mijn 20e levensjaar.

En erkenning of niet, het geloof moet en mag niet afhangen van verschijningen van Maria. Door de zondeval zijn wij allen behept met de erfzonde. Geen verschijning kan daar wat van af doen, al bid je duizenden weesgegroetjes, je blijft een zondaar.

Dat ik dit zo zeg, wil echter niet zeggen dat ik niet van het Rozenkransgebed zou houden. __________________
BOODSCHAP

Datum:
RE: Vrouwe van alle Volken veroordeeld
Permalink   
 


NL is van oudsher een protestants, en tegenwoordig een puur secularistisch land. Ook de RK kerk is meegegaan met de moderne tijd, en zegt: Maria is leuk, maar ver weg en lang geleden.

Daarom, om tegen de stroom op te roeien, is in Amsterdam de Vrouwe van alle Volkeren verschenen die eens Maria was.__________________
Marian | @Boodschap |

Datum:
Iedereen ziet wel eens wat vliegen
Permalink   
 


Om tegen de stroom op te roeien, hebben we Maria voor nodig, maar onbekend maakt onbemind. Weet u nog wat Paulus daarover tegen de Grieken zei? Zoekt u deze vraag maar op in uw eigen Bijbel.__________________
BOODSCHAP

Datum:
RE: Vrouwe van alle Volken veroordeeld
Permalink   
 


Paus Benedictus, voorheen Ratzinger, heeft anderhalve meter boeken geschreven, en Maria komt daar nauwelijks of niet in voor. Hij vond als modern theoloog dat God uit willekeurig welke vrouw geboren had kunnen worden.

In Amsterdam verklaart de Moeder Gods nog eens duidelijk dat zij de Onbevlekte Ontvangenis is, en daarom ook de Medeverlosseres.

Haar verschijningen in het naoorlogse Nederland is het enige lichtpunt in de RK Kerk van de polder. Verder valt er niets anders te melden dan massale geloofsafval en afbraak van kerken.

Nogmaals: de verschijningen van Amsterdam zijn kerkelijk goedgekeurd!__________________
Marian | @Boodschap |

Datum:
Permalink   
 

BOODSCHAP schreef:

Paus Benedictus, voorheen Ratzinger, heeft anderhalve meter boeken geschreven, en Maria komt daar nauwelijks of niet in voor. Hij vond als modern theoloog dat God uit willekeurig welke vrouw geboren had kunnen worden.

In Amsterdam verklaart de Moeder Gods nog eens duidelijk dat zij de Onbevlekte Ontvangenis is, en daarom ook de Medeverlosseres.

Haar verschijningen in het naoorlogse Nederland is het enige lichtpunt in de RK Kerk van de polder. Verder valt er niets anders te melden dan massale geloofsafval en afbraak van kerken.

Nogmaals: de verschijningen van Amsterdam zijn kerkelijk goedgekeurd!


 Als kardinaal Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI er niet achter stond, door wie zijn de Mariaverschijningen dan goedgekeurd? Welke paus in Rome heeft er dan zijn fiat aan geschonken? En hoe kan ? Destijds hadden de eerste twee bisschoppen van toen, naar aanleiding van die verschijningen van Maria de VvaV, wezen deze verschijningen af.__________________
BOODSCHAP

Datum:
Permalink   
 

Het goedkeuren van verschijningen is een recht van de plaatselijke bisschop. Rome bemoeit zich er niet mee.

Zo zijn de vermeende verschijningen in Medjugorje NIET door de plaatselijke bisschop en dien sopvolger goedgekeurd, maar die van Amsterdam WEL. Dat betekent: KERKELIJK GOEDGEKEURD. Daar verandert een paus niets aan!__________________
BOODSCHAP

Datum:
Permalink   
 

Nogmaals: over verschijningen, of ze wel dan niet worden goedgekeurd, is een zaak van de PLAATSELIJKE BISSCHOP. Hij stelt een onderzoek in, en hij heeft - kerkelijk gesproken - het recht om in zijn eigen diocees te beslissen. Rome legt zich daarbij neer.

Zo is het altijd gegaan, ook in Lourdes, La Salette, Fatima, Beauraing en Banneux. En zo is het ook gegaan in Amsterdam.

Daar kan men het mee eens zijn, of niet, maar zo werkt de Kerk op dit punt.

Geen enkele katholiek is verplicht om in een verschijning te geloven. Maar een kerkelijk erkende verschijning bestrijden, is not done!__________________
Marian | @Boodschap |

Datum:
Iedereen ziet wel eens wat vliegen
Permalink   
 


Vreemde werkwijze dan van de R.K. Kerk op dit punt. Want het is iets wat niet tastbaar is, wat mysterieus blijft, waar altijd haken en ogen aan zouden kunnen zitten. Er blijven te veel mogelijkheden over tot twijfelen. En dat was met Christus zelf eigenlijk niet zo, als men goed naar Zijn werken kijkt die in de Evangeliën beschreven staan met daarbij de Getuigenissen  van de apostelen. Let op Thomas, de ongelovige Thomas. Van ongelovig naar gelovig. Wilde persé een bewijs hebben, en Jezus was hem ter wille. Maar zovele mensen zijn na Christus en eeuw na eeuw later gestorven zonder Jezus in levende wijze te zien, zonder Maria te mogen zien, zonder engelen te hebben gezien en toch in geloof in God en in Christus zijn gestorven. Stille heiligen.__________________
BOODSCHAP

Datum:
RE: Vrouwe van alle Volken veroordeeld
Permalink   
 


Niemand, geen enkele katholiek hoeft in verschijningen te geloven.

Die van Amsterdam zijn kerkelijk erkend. Dat niet iedereen daar blij mee is, is jammer.__________________
Marian | @Boodschap |

Datum:
Iedereen ziet wel eens wat vliegen
Permalink   
 


Toch lijkt het soms alsof we in de verschijningen van Amsterdam wel aan moeten geloven.

 

 

 __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

***


__________________
Marian | VvaV doorgelicht? |

Datum:
Permalink   
 

Ik citeer: 'Zo is het altijd gegaan, ook in Lourdes, La Salette, Fatima, Beauraing en Banneux. En zo is het ook gegaan in Amsterdam.'

La Salette, Lourdes, Fatima, Beauraing, Banneux en Amsterdam zijn kerkelijk erkend. Maar in Amsterdam ging dat gepaard met veel gesteggel, vooral over het gebed dat is veranderd.__________________
BOODSCHAP

Datum:
RE: Vrouwe van alle Volken veroordeeld
Permalink   
 


De verschijningen van Amsterdam worden wereldwijd gevierd, en Rome heeft nooit de bisschop van Haarlem verzocht zijn erkenning van 2002 in te trekken.

Ze zijn dus kerkelijke erkend.__________________
Anoniem

Datum:
Iedereen ziet wel eens wat vliegen
Permalink   
 


***


__________________
BOODSCHAP

Datum:
RE: Vrouwe van alle Volken veroordeeld
Permalink   
 


Dat er mensen zijn die de Amsterdamse Verschijningen blijven bestrijden, valt onder de duivelse woede en is daarom een bevestiging van hun authenticiteit.

Had Rome ze afgekeurd, dan had Rome zonder enige twijfel de plaatselijke bisschop die ze in 2002 heeft goedgekeurd, teruggefloten. Dat is dus niet gebeurd.__________________
Marian | @Boodschap |

Datum:
Permalink   
 

BOODSCHAP schreef:

Dat er mensen zijn die de Amsterdamse Verschijningen blijven bestrijden, valt onder de duivelse woede en is daarom een bevestiging van hun authenticiteit.

Had Rome ze afgekeurd, dan had Rome zonder enige twijfel de plaatselijke bisschop die ze in 2002 heeft goedgekeurd, teruggefloten. Dat is dus niet gebeurd.


 Met de duivel dan schermen vind ik eigenlijk nog duivelser! Je kan het ook zien dat men vooral zelf gelijk wil hebben. Het moet en zal waar zijn. Een zeer enge manier van redeneren vind ik dit. Ik kom dit vaker tegen en vooral bij die mensen elke verschijning en elke profetie achterna lopen.

De waarschuwing van Jezus is blijkbaar niet afdoende met name voor katholieken, dat we elke waarschuwing die mensen van boven menen te krijgen dan ook nog tot ons moeten nemen? Laten alle katholieken de Bijbel nu gaan lezen, dan weet men genoeg, ook voor de tijd van nu.__________________
BOODSCHAP

Datum:
Permalink   
 

In de Bijbel, met name de Apocalyps, kunnen ze lezen over de Vrouw die met de zon is bekleed, de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren boven haar hoofd.

Dat is de Vrouwe van alle Volkeren die Eens Maria was. Dezelfde die in het Evangelie van Lucas zegt: vanaf heden zullen alle volkeren mij zalig prijzen.__________________
1 2 38  >  Laatste»  | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard