Post Info TOPIC: Onwikkelingen van nieuwe leerstellingen, rituelen en gebruiken binnen de Rooms Katholieke Kerk
Henk

Datum:
Onwikkelingen van nieuwe leerstellingen, rituelen en gebruiken binnen de Rooms Katholieke Kerk
Permalink   
 


Wanneer we vanuit het Protestantisme kijken naar de Rooms Katholieke Kerk, moeten we zeggen dat zij niet altijd geweest is zo als vandaag de dag. Haar tegenwoordige staat heeft zij verkregen in een langzaamgaand langdurig proces. De eeuwen door vormde zich steeds nieuwe leerstellingen, rituelen en gebruiken. Zelfs een oppervlakkige lezing van een onderstaande opsomming de eeuwen door, laat zien dat al deze dingen onbekend zijn geweest aan de Apostolische Kerk van Christus in de eerste eeuwen.

Circa A.D.
1. Gebeden voor de doden, begon omstreeks . 300
2. Het maken van het kruisteken . 300
3. Het branden van kaarsen.. 320
4. Vereren van engelen en overleden heiligen, het hebben van beelden.. 375
5. De dagelijkse viering van de mis.. 394
6. Het begin van de Mariaverering... 431
7. Priesters begonnen zich anders te kleden dan de leken 500
8. Het zalven met het heilig oliesel.. 526
9. De leer van het vagevuur, door paus Gregorius I. 593
10.Het gebruik van Latijn in de erediensten, door paus Gregorius 1 600
11.Rechtstreekse gebeden tot Maria, heiligen en engelen 600
12.Titel Paus als universele Bisschop van Rome aan Bonifacius III.... 607
13.Het kussen van voeten van de Paus, begon met Constantijn 709
14.Wereldlijke macht van Pausen, door Pippin, koning van de Fransen.. 750
15.Aanbidden van het Kruis, beelden en relikwieën toegestaan in.. 786
16 Heilig water met zout gemengd gezegend door de priester.. 850
17.Het aanbidden van de Heilige Jozef.. 890
18.Het college van Kardinalen ingesteld 927
19.De doop van bellen door Paus Johannes de XIII ingesteld 965
20.Het canoniseren van gestorven heiligen door Paus Johannes de XV. 995
21.Het vasten op vrijdag in de lente 998
22.De mis gezien als offer, deelname verplicht circa II eeuw. 1000
23.Instelling van het celibaat door Paus Gregorius de II (Hildebrand).. 1079
24.Het bidden van de rozenkrans, bedacht door Peter de Heremiet 1090
25.De instelling van de inquisitie op het concilie van Verona 1184
26.De verkoop van aflaten. 1190
27.De leer van de transsubstantiatie door Paus Innocent de III. 1215
28.Instelling Oorbiecht door Paus Innocent de III, Lateraans Concilie. 1215
29.Aanbidding van het ouwel, hostie, een decreet van Paus Honorius III. 1220
30.Lezen van de Bijbel verboden voor leken, concilie van Valencia. 1229
31.Het scapulier ingesteld door een Engelse monnik, Simon Stock.. 1251
32.De beker bij avondmaal voor de leek verboden, concilie Constance. 1414
33.De leer vagevuur uitgeroepen als Dogma door concilie Florence. 1439
34.De leer van de zeven sacramenten bevestigd 1439
35.Het Ave Maria door Paus Sixtus de V goedgekeurd 1508
36.Orde van de Jezuïeten, door stichter Ignatius van Loyola 1534
37.De traditie van gelijke autoriteit dan de Bijbel, concilie van Trente 1545
38.De apocriefe boeken aan de Bijbel toegevoegd, concilie van Trente..1546
39.De belijdenis van Paus Pius IV opgelegd als officiële belijdenis1560
40.Leer onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria, door Paus IX..1854
41.Syllabus van overtredingen, Macht Pausen over regeringen Paus IX 1864
42.Onfeilbaarheid van de Paus, in zaken van geloof en ethiek1870
43.Openbare scholen door de Paus Pius de XI veroordeeld 1930
44.Maria Hemelvaart, kort na haar dood, door Paus Pius de XII 1950
45.Maria, Moeder van de kerk, door Paus Paulus de VI. 1964

In de jaren daarna werd verkondigd dat Maria ook Medemiddelares zou zijn!
Samenvattend: Zij wordt nu nog door de Roomse kerk gezien als 'Maria, de Moeder van God', 'haar maagdelijkheid als Moeder van Christus', 'haar tenhemelopneming', 'haar onbevlekte ontvangenis', wat inhoudt dat zij zonder erfzonde zou zijn geboren. We zouden kunnen vragen, wat staat er ons op dit gebied nog meer te wachten?. Zal het écht zo worden wat diverse kardinalen willen? Het R'D van zaterdag 16 februari 2008 kopte, "Kardinalen willen vijfde Mariadogma". Zij roepen de paus op om een petitie te ondertekenen waarin om dat vijfde dogma wordt gevraagd. Het gaat erom zo zeggen zij, "een discussie los te maken over de rol van Maria in de huidige tijd". Alsof mensen dat kunnen uitmaken! "Voor de rooms katholieke kerk zou het een onomstotelijke geloofswaarheid moeten worden dat Maria 'de geestelijke moeder van de mensheid' is, zo blijkt uit een bericht op de katholieke website fratres.wordpress.com." In Nederland is bisschop J. Punt van Haarlem voorstander van een vijfde dogma over Maria. Het dogma hangt deels samen met wat Maria zou hebben meegedeeld aan de Amsterdamse kantoormedewerkster Ida Peerdeman. Maria zou aan haar tussen 1945 en 1961 56 keer zijn verschenen. Punt erkende in 2002 de verschijningen."
Nu beweert de Roomse Kerk dat zij nog nooit leringen heeft veranderd. Haar motto is: Semper idem, altijd hetzelfde. Maar het feit is, dat niet één van de hierboven genoemde doctrines steun vinden in de Bijbel. Integendeel, wanneer priesters beweren dat hun religie nog steeds dezelfde is als door Christus geleerd, dan wordt dit door de Bijbel duidelijk gelogenstraft. Sterker nog, al deze rituelen en ceremoniën zijn direct afkomstig zijn van het heidendom. Ook geleerden zeggen dat 75 procent van de roomse rituelen van heidense oorsprong is. Zelfs kardinaal John Henry Newman schrijft in zijn boek The Development of the Christian Religion: dat het branden van wierook, olielampen, eedoffers, heilig water, heilige dagen, dagen van toewijding, processies, het zegenen van het land, priesterwijdingen, de tonsure voor priesters en monniken en beelden, van heidense oorsprong zijn. (blz. 359)
Nu noemde de Roomse Kerk, hen die van deze dingen afweken, ketters. Maar welke afstand heeft zij genomen van al die genoemde rituelen en doctrines? Mijns inziens geen enkele. Of het moet zijn de onlangs gedane uitspraak over het vagevuur.
De ware Protestante Christen spreekt de Schrift na: Doch tevergeefs eren zij Mij,
Lerende leringen, die geboden zijn der mensen; Makende alzo Gods woord
krachteloos door uw inzetting, die gij ingezet hebt; en vele dergelijke dingen
doet gij. (Markus 7:7.13.) Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken
naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben. (Jesaja 8:20)
Heeft de Apostel Paulus, kennende de neiging van het menselijke hart om aan het
Woord wat toe te voegen, het niet voorzegd: Want dit weet ik, dat na mijn
vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit
uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen
af te trekken achter zich. (Handelingen 20:29.30) Doch al ware het ook, dat wij,
of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij
u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo
zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten
hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen, of
God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo
ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat
het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.
Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar
door de openbaring van Jezus Christus. (Galaten 1:8-12)

Kunnen deze rituelen u tot Christus leiden? Kan Maria iets doen ten opzichte van uw
zaligheid? Immers neen! Wanneer de Reformatie de mensvergoding van Maria al met
krachtige woorden moest afwijzen, zo zelfs dat sommigen daarvoor op de brandstapel een smartelijke dood moesten sterven, hoeveel te meer moet het Protestante volk van Nederland alert zijn. Hoe erg is het dat paus Benedictus XV tussen 1914 en 1922 al uitsprak: "Maria heeft afstand gedaan van haar Zoon. Zij heeft met Hem geleden. En haar Zoon geofferd. Dat men terecht kan zeggen dat Maria met Christus het menselijk geslachte heeft verlost".
"En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden." De Naam van Jezus!
Als we onze roomse medemens liefhebben, moeten we die Naam aan hen als dé enige Weg, dé Waarheid en hét Leven bekend maken.
Ook vandaag gaat het om: Sola Scriptura, Sola gratia, Sola Fide.

Bronnen:
Roman Catholicism By Loraine Boettner Presbyterian and Reforming Publishing&Co 1966
Reformatorisch dagblad 16 feb 2008
Saambinder 24 januari 2008
Dordrecht febr 2008 J.J. Rietveld__________________
Bezoeker

Datum:
Permalink   
 

"Zelfs een oppervlakkige lezing van een onderstaande opsomming de eeuwen door, laat zien dat al deze dingen onbekend zijn geweest aan de Apostolische Kerk van Christus in de eerste eeuwen."

Beste Henk, dan moet je wel alles zéér oppervlakkig lezen.

Afgezien van een aantal gebruiken die in de loop van de geschiedenis zijn ontstaan, is datgene wat de Kerk nu leert (de geloofsinhoud) niets anders dan wat Zij altijd geleerd heeft.
Een aantal zaken moest in de loop der tijd nauwkeuriger worden geformuleerd omdat sommige personen onderdelen van de geloofsinhoud in twijfel trokken of verkeerd gingen interpreteren. In zoverre is dat lijstje wel interessant.

Zoals te verwachten bevat dat lijstje de gebruikelijke hardnekkige protestantse misverstanden: heiligen en beelden van heiligen of bepaalde gewijde voorwerpen mogen in de Rooms-katholieke Kerk niet worden aanbeden, wèl vereerd.

Een geloof dat slechts gebaseerd is op "sola scriptura" heeft een wel zeer wankele basis, zoals de geschiedenis van het protestantisme heeft aangetoond. Daarom heeft Christus Zijn Kerk gebouwd op meerdere pijlers: de Bijbel, de overlevering (traditie) en het Leergezag.
Dit is het kenmerk van de ware Kerk.


__________________
Ted van Oostzaan sj

Datum:
Permalink   
 

Bezoeker wrote:

Een geloof dat slechts gebaseerd is op "sola scriptura" heeft een wel zeer wankele basis, zoals de geschiedenis van het protestantisme heeft aangetoond. Daarom heeft Christus Zijn Kerk gebouwd op meerdere pijlers: de Bijbel, de overlevering (traditie) en het Leergezag.
Dit is het kenmerk van de ware Kerk.
De protestanten zijn nieteens een kerk, maar een secte.

__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

Anonieme bijdrage niet toegestaan-- Edited by Guanto at 17:17, 2009-01-17

__________________
Goede Wil

Datum:
Permalink   
 

Ted van Oostzaan sj wrote:

Bezoeker wrote:

Een geloof dat slechts gebaseerd is op "sola scriptura" heeft een wel zeer wankele basis, zoals de geschiedenis van het protestantisme heeft aangetoond. Daarom heeft Christus Zijn Kerk gebouwd op meerdere pijlers: de Bijbel, de overlevering (traditie) en het Leergezag.
Dit is het kenmerk van de ware Kerk.
De protestanten zijn nieteens een kerk, maar een secte.
Beste Ted,

Niet om te slaan noch om te schoppen maar in droefheid gekeerd en in De Liefde bewogen:

Zou hier niet meer mildheid op zijn plaats zijn......?

Iedere mens die de zonde tegen de H.Geest nog niet heeft begaan is lid van De Christuskerk, ook degene die nog niet eens "gedoopt" zijn omdat volgens de leer van H.Thereesia van Avila woont God volmaakt in het 7e verblijf van de ziel.

En ook als je naar de verwekking kijkt is elk kind buiten die door de demonen en Satan( de anti-christ) is volkomen onschuldig aan de verwekking door de ouders en heeft daarmee tenminste 4 volkomen Onschulden: die van God, die van het Kind, die van beide ouders.

En ook dat de zondeval niet gedurende de verwekking plaats vond betekent dat het kindschap buiten de zondeval valt en is nog steeds Volmaakt.

Het is dan, om een gemeenschap geen kerk maar een secte te noemen, ver beneden De Liefde die Onze heer heeft voor iedere mens en ver beneden de waarde en plaats van Iedere Ziel die de zonde tegen de H.Geest nog niet heeft begaan.

En het doet mij pijn dat mijn kerk, die zelf maar al te snel heiligen en profeten in haar kerker opsluit, zonder zelf eerst eens naar God te gaan of met oprecht aanhoudend vasten het recht te verwerven met God te spreken en Hem te vragen hoe te oordelen over de ander, i.p.v. de ander het zwijgen op te leggen en te wachten tot De Waarheid komt. Ook Martha ging op weg naar de Heer om Hem te spreken over de dood van Lazerus en was slimmer dan Maria die thuis wachtte tot de Heer kwam. Het is ook nederiger om De Heer tegemoet te lopen/komen dat dat De Heer de hele weg moet afleggen!!

Dus mijn kerk heeft veel buigingen te maken t.a.v. haar laksheid naar Luther. 30jaar (1517 Luthers klacht op de kerkdeur-1547 concilie van Trente) wachten op een antwoord is lang. Zeker als Zij zichzelf als De Kerk claimt dan zou zij nog meer moeten voorgaan in nederigheid.

U Als Jesuit zou dit moeten weten want uw stichter heeft een leer die precies beschrijft hoe je De Waarheid op tafel en onder de sluier dan wel onder korenmaat vandaan krijgt!

Daarom vrede aan allen van Goede Wil__________________
Gijs Koedijker

Datum:
Permalink   
 

Goede Wil, als protestanten tegen beter weten in, zich niet wensen te onderwerpen aan het kerkelijk leergezag van Rome, dan ZIJN ZIJ VERLOREN ZIELEN! Omdat zij ketters als Calvijn en Luther aanbidden en vereren! Omdat zij hardnekkig weigeren te geloven in Mariaverschijningen. En meer zaken die tot de geloofsrijkdom van de katholieke kerk behoren, afwijzen.
Natuurlijk heel mooi, Goede Wil, dat jij je zo barmhartig opstelt t.o.v. deze secte, maar door mensen als jij komt de klap straks extra hard aan, als ze bij de hemelpoort weg worden gestuurd naar het hellegat.

__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

Gijs Koedijker wrote:

Goede Wil, als protestanten tegen beter weten in, zich niet wensen te onderwerpen aan het kerkelijk leergezag van Rome, dan ZIJN ZIJ VERLOREN ZIELEN! Omdat zij ketters als Calvijn en Luther aanbidden en vereren! Omdat zij hardnekkig weigeren te geloven in Mariaverschijningen. En meer zaken die tot de geloofsrijkdom van de katholieke kerk behoren, afwijzen.
Natuurlijk heel mooi, Goede Wil, dat jij je zo barmhartig opstelt t.o.v. deze secte, maar door mensen als jij komt de klap straks extra hard aan, als ze bij de hemelpoort weg worden gestuurd naar het hellegat.

In 1950 heeft paus pius de twaalfde een uitspraak vanuit zijn preekstoel gedaan,dat hij en hij alleen een openbaring van God kreeg(als God iets openbaart ,doet God dat toch zeker niet voor de paus alleen,maar voor heel de wereld,dus die openbaring klopt al niet)De openbaring van God zou zijn dat we vanaf heden(daar bij bedoel ik dan,vanaf 1950)we Moeder Maria moeten aanbidden.In onze geloofsbelijdenis staat toch duidelijk dat we maar 1 God mogen aanbidden,de rest is afgoderij.In de bijbel zelf staat nergens geschreven dat Moeder Maria ten hemel opgenomen is,wel Jezus.Lees de hele bijbel maar door dat zijn onze enige geschriften die we hebben en die naar de waarheid leiden.Daar staat nergens maar op ook geen 1 enkele bladzijde geschreven dat ze ten hemel opgenomen is,dus wil dat zeggen dat ze gewoon gestorven is,gelijk gij en ik.Maria is niet van goddelijke afkomst,maar van aardse afkomst en God aanbidden is het enige wat we moeten doen,er zijn geen extra's nodig.Voor God is Hem alleen aanbidden voor de mens al een hele moeilijke klus,daar hebben we nog lang werk mee.
Zelfs geen voorbede(dat wil zeggen langs Maria om iets aan God vragen),dat hoeft niet.God heeft Zijn kinderen zo lief dat we wel rechtstreeks met respect voor Hem,Hem mogen aanbidden en onze vragen stellen.
Het vagevuur is pas door Paus Gregorius in het jaar duizend? ingesteld,zelfs de apostelen kenden alleen maar of de hemel of de hel en er is geen terug weg.Het vagevuur bestaat niet,er is geen brug of overgang.

__________________
Fons de Beer

Datum:
Permalink   
 

Wat een onzin schrijft Anonymous. Een van de Grote Gaven die de RK Kerk heeft, is het voortschrijdend inzicht. Waarbij de heilsboodschap in steeds verdere staat wordt bekendgemaakt. Overigens is het echt onzin dat we Maria AANBIDDEN! Wij aanbidden ALLEEN GOD. De Heilige Maagd VEREREN we!!!!

__________________
Holland.

Datum:
Permalink   
 

De protestant maar ook wel Rooms Katholieken tegenwoordig zouden is af moeten leren hun eigen persoonlijk geloof in met middelpunt te stellen en maar verkondigen wat zijn er van vinden .Ter meer is het zo dat dat zij zouden moeten leren //Wat vindt de Kerk er van , en wat leert de Kerk van af Jezus Christus en de Heilige Apostelen// dan zou het een vruchtbare discussie kunnen worden .

__________________
kees van zon

Datum:
Permalink   
 

Hallo,

Klopt het dat de tegenwoordige paus en meer theologen in de RK kerk de leer van het vagevuur aan het veranderen zijn? "De loutering van het vagevuur vind plaats in de ontmoeting met Christus na het overlijden". Dat betekent dus niet meer een oneindige tijd die afgekocht kan worden, maar een plotselinge reiniging... Een beter bijbelse gedachte...?


__________________
priesterzoon

Datum:
Permalink   
 

kees van zon Geschreven

Hallo,

Klopt het dat de tegenwoordige paus en meer theologen in de RK kerk de leer van het vagevuur aan het veranderen zijn? "De loutering van het vagevuur vind plaats in de ontmoeting met Christus na het overlijden". Dat betekent dus niet meer een oneindige tijd die afgekocht kan worden, maar een plotselinge reiniging... Een beter bijbelse gedachte...?Als de leer van de RK kerk in de loop van de tijd verandert, is dat m.i. er een teken van dat we met een valse leer te maken hebben. Menselijke meningen. Die veranderen in de loop van de tijd, onder invloed van wijzigingen in economische en politieke toestanden, de belangen komen anders te liggen. God heeft zich aan Zijn volk geopenbaard en in de komst van Zijn Zoon is het Woord onder de mensen gekomen en via de apostelische traditie de wereld over gegaan. Jammer dat in de loop van de eeuwen de individuele belangen en de politiek het Woord is gaan uitsluiten.

Nog even en Gods Zoon wordt ingeruild voor zijn moeder.

 __________________
Anjelina

Datum:
twwRguBSTkZtuMJW
Permalink   
 


Helder verslag, Helena en prhiatcg en overtuigend verwoord. Ik wist niet wat de insteek/aanleiding was voor een gesprek met de PKN over Beltane maar dat is mij hierbij duidelijk. Wat ik er voor mijzelf uit haal is dat het ook gaat om kunstgrepen om de kerk weer op de kaart te zetten, waarbij men inderdaad elementen leent van meer populaire spirituele stromingen die de mensen zouden kunnen aanspreken. En ja, een gekuiste versie van Beltane valt te verwachten omdat een uitbundige vorm strijdig is met de leer en dat zit nogal diep. Desalniettemin lijkt dit een belangrijke stap in de richting van meer heelheid en integratie van verschillende visies. Dank je voor het delen.

__________________
Anoniem

Datum:
RE: Onwikkelingen van nieuwe leerstellingen, rituelen en gebruiken binnen de Rooms Katholieke Kerk
Permalink   
 


Ik vraag mij af hoe u deze gegegens bent gekomen. Deze zijn namelijk van mijn hand.

Jan Rietveld__________________
Luis Brigitha

Datum:
Permalink   
 

De nieuwe leerstellingen, rituelen en gebruiken binnen de RK kerk voor de nabije toekomst zijn al voorbereid door Kiko Arguello van de Neo Catechumenale Weg. Deze zullen de komende decennia worden geimpleteerd door de rest van de wereldkerk, met uitzondering van de Traditionalisten die in communio met de paus ervoor kiezen de mis in de buitengewone vorm te vieren (volgens de boeken van 1962; gepromulgeerd door de Zalige Paus Johannes XXIII). De kleine minderheid van gelovigen die dit zo wenst wordt dit gegund, mits deze mensen geen opositie voeren tegen de vernieuwingen in de Kerk.__________________
van een antie gelovigen

Datum:
Permalink   
 

in de kerk staat het vol met beelden en afbeeldingen van deze die in de hemelen zijt. en het staat nog thans duidelijk in hun bijbel dat ze GEEN beelden nog afbeeldingen mogen maken van deze die in de hemel zijt e niet buigen voor die beelden. __________________
Calvijn

Datum:
Permalink   
 

van een antie gelovigen schreef:

in de kerk staat het vol met beelden en afbeeldingen van deze die in de hemelen zijt. en het staat nog thans duidelijk in hun bijbel dat ze GEEN beelden nog afbeeldingen mogen maken van deze die in de hemel zijt e niet buigen voor die beelden. 


 Calvinistisch antiek gereutel! Katholieken hebben de bijbel nooit letterlijk willen uitleggen. Verder mag u beelden van Heiligen vooral als symboliek zien

, Heiligen zijn geen goden dus een beeld daarvan maken is geen afgoderij noch een afgodsbeeld. Verder kan het geen hond wat schelen denk ik!__________________
Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard