Post Info TOPIC: Video's met Mariazieneres Ida Peerdema
S. Atico

Datum:
Video's met Mariazieneres Ida Peerdema
Permalink   
 


Voor een volledig overzicht van de video's met Mariazieneres Ida Peerdeman:

www.mokumtv.nl/rk01.htm

Direct onder de nieuwsfeed van het Katholiek Nietsblad.
Dit moet je zien!

__________________
Marieke Van Belle

Datum:
Permalink   
 

S. Atico wrote:

Voor een volledig overzicht van de video's met Mariazieneres Ida Peerdeman:

www.mokumtv.nl/rk01.htm

Direct onder de nieuwsfeed van het Katholiek Nietsblad.
Dit moet je zien!
Dank, Attico. Dit zegt heel wat meer dan dat gezwans van Hildegard Alles over de VvaV. Dank!

__________________
M.M.M. Rodius

Datum:
Bespreking DVD met Mariazieneres Ida Peerdema door H. Alles
Permalink   
 


De beelden zijn afkomstig van de DVD die uitvoerig door Hildegard Alles werd besproken in
AVÉ Nieuwsbrief over Actuele Verschijningen van september 2005 op pagina 65 en verder.DVD - BESPREKING MARIA IN DE KORAN - VROUWE VAN ALLE VOLKEREN, een DVD van Mohamed el-Fers en Veyis Güngör
DOOR HILDEGARD ALLES

Op de recente 7e internationale gebedsdag voor de Vrouwe van alle volkeren in Amsterdam (7-5-2005) werden voor het eerst andersdenkenden uitgenodigd om op het podium of achter de microfoon te getuigen over 'hun' verbondenheid met Maria.

Ook moslims werden in de gelegenheid gesteld om over hun verbondenheid met Maria te spreken, doch als enigen verschenen zij niet zelf op het podium, doch lieten het woord over aan Pater Paul Sigl. Deze sprak met lovende woorden over deze geloofsrichting en haar religieuze activiteiten en toonde na deze inleiding op de grote beeldschermen als actuele bijdrage van de kant van de Islam fragmenten uit een DVD, getiteld MARIA in de Koran - De Vrouwe van alle Volkeren. Deze DVD is gemaakt door de Moslim Mohamed el-Fers in samenwerking met de lokale TV zender MokumTV / Türkevi, Amsterdam.

Pater Sigl durfde echter niet het meest spraakmakende onderwerp van deze DVD te tonen, namelijk een interview met de meest betrokken persoon bij de 'Vrouwe van alle Volkeren', zieneres Ida Peerdeman, wellicht om consternatie in de zaal te vermijden. Dit interview gaat over de door de verschijning verlangde 'kerk van de Vrouwe van alle Volkeren', oftewel onthullingen daarover door de zieneres. Een filmscène met Robert Lemm over deze kerk en een suggestieve computerbewerking door de filmmaker zijn eveneens onthullend.

Mohamed el-Fers is er destijds in geslaagd, contact te leggen met de zieneres en haar thuis te interviewen. Het lukte hem om de ont- hutste zieneres heel kort op film vast te leggen en haar een niet eerder bekend gemaakt verhaal over deze kerk te laten vertellen. Het interview is opgenomen op 22 april 1996 kort voor Ida Peerdemans overlijden op 17 juni 1996.

De DVD bevat verder fragmenten van een Iraanse film over Maria volgens de Koran, opnames van de begrafenis van de zieneres door bisschop Bomers, met pater Sigl in gebedspose aan het open graf, verder filmopnames in Ephesus bij het bekende sterfhuis van Maria in Ephesus/Turkije met Robert Lemm, korte filmopnamen van bisschop Punt op een gebedsdag alsmede bij de Mirakelprocessie in Amsterdam en als gast in het Turks Huis Westerpark, Amsterdam, november 2003, om met moslims het vasten van de Ramadan te breken.

Maria in de Islam: De Islamitische bijdrage aan de getuigenissen over Maria begint natuurlijk met Maria, zo als zij gezien wordt in de Islam. De film, van Iraanse komaf, begint met de 'aankondiging', begeleid door gezongen verzen uit de Koran met Nederlandse ondertiteling en vermeldt o.a. dat een engel, in de gestalte van een volmaakte man, Maria een zuivere zoon aankondigt, waarop Maria, een liefelijk, bescheiden en jong meisje schrikt en o.a. antwoordt: laat mij met rust! In de Bijbel reageert Maria echter met de woorden: "zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord." In een ander fragment wordt een barre rotsachtige en onbewoonde woestijn getoond, waar Maria aan de voet van een dorre boomstam eenzaam en alleen haar kind baart en onder grote barenswee huilt: "liever zou ik vóór dit gebeurde dood en vergeten zijn geweest." In de Bijbel was Maria bij de geboorte van haar zoon niet eenzaam en verlaten, zij weeklaagde niet over hetgeen haar geschiedde en had Jozef als beschermer van haar en haar kind aan haar zij. Vervolgens toont de Iraanse Maria het kind aan het volk en het kind spreekt: "Ik ben een dienaar van God, hij heeft mij tot zijn profeet gemaakt." Een gezongen vers uit de Koran met ondertiteling vertelt: "Zo was Jezus de zoon van Maria. Het past niet bij God zich een zoon te verwekken. God zegt slechts 'wees' en het is." In de Bijbel kwam 'de kracht van de Heilige Geest' over Maria. De islam erkent noch Jezus als de Zoon van God, noch de Heilige Geest als de derde persoon van de Heilige Drieeenheid.
Die andere weergave in de Bijbel noemde cameraman Mohamed el-Fers, in een gesprek met schrijver van dit artikel, het gevolg van ingeslopen verdraaiingen door de christenen, reden dat Allah de profeet Mohammed zond, om de fouten weer recht te trekken. Hij vertelde o.a. dat Jezus niet gekruisigd, maar in India gestorven en begraven is. Hij wees erop, dat de Koran een heel hoofdstuk aan Maria wijdt en dat de Bijbel amper iets over haar vertelt. In de Islam, aldus el-Fers, wordt Maria vereerd als de beste vrouw ooit op aarden, als de vrouw boven alle vrouwen. Echter, Maria als 'Moeder van God' vereren, staat voor een moslim gelijk aan godslastering, want "Allah heeft geen zoon", verklaarde Mohamed el-Fers gedecideerd.

Bisschop Punt: De DVD kondigt hem aan als Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Dr. Jozef Marianus Punt, die op 17 november 2003 de vereniging Türkevi te Amsterdam bezocht, om over de ook door moslims vereerde Maagd Maria te spreken. De discussie wordt op film vastgelegd. Bisschop Punt wijst op de noodzaak om vreedzaam samen te leven in een tijd, waar zo vele verschillende culturen, volken en godsdiensten nauw met elkaar samenleven. Wellicht om zijn Turkse gastheren tegemoet te komen, zei hij: "Wij geloven allemaal in dezelfde (!) in de Ene God de Almachtige, de Barmhartige God. Wij geloven dat de éne God zich geopenbaard heeft in de geschiedenis, wij geloven in het eeuwige leven, in het oordeel, daarin stemmen wij overeen." Hij wijst verder erop dat men zich niet moet laten meeslepen door allerlei groeperingen die proberen haat te zaaien, maar dat wij proberen elkaar met respect te blijven ontmoeten. Hij herhaalt dat wij allemaal in dezelfde (!) in de Ene God de Almachtige, de Barmhartige God geloven... Waarschijnlijk om geen misverstand te creëren en om zijn woorden, dat wij allen in 'dezelfde' God geloven, recht te zetten, laat hij, na het opsommen van overeenkomsten, meteen ook een opsomming van de feitelijke verschillen volgen om dan weer op vele raakpunten in Maria te wijzen en dat moslims en christenen beiden Maria vereren als Vrouw uitverkoren boven alle mensen, vooral in Ephesus, dat Oost en West, christenen en moslims verbindt.

In een ander fragment van de DVD over het bezoek van de bisschop aan het Turks Huis kondigt de stem van een commentator aan dat de bisschop van Haarlem te gast is om samen met de moslims het vasten van de Ramadan te breken en dat de moslims na afloop met de bisschop discussie voeren over Maria verschijningen. Mgr. Punt ie**** ontwijkend: "welke verschijningen?" Een gast met een verholen grijnsje: "van Maria, u zei dat u het erkend heeft, ...aan hand van wat?" Men krijgt de indruk, dat de bisschop uitgehoord wordt en dat hij zich daar niet op z'n gemak voelt. Bisschop: "ik heb het in zijn essentie als authentiek erkend. Ik ken het goed, wij hebben natuurlijk onderzoek gedaan naar de achtergronden ook naar de boodschappen Ik heb de zienster goed gekend en weet een beetje hoe dat gegaan is en dus, ...dus wij denken dat het voldoende authentiek is om die erkenning te geven, maar het heeft zich vooral wereldwijd sterk verspreid. Het heeft een één-makende factor, ook wereldwijd, dat vind ik ook heel belangrijk. Er is een mooi gebed gegeven, tegen verwording, rampen en oorlog, wat onze wereld enorm plaagt en dat de Heilige Geest mag komen en vrede geven en verzoening onder de mensen. Ik denk, dat dat belangrijk is voor onze tijd." (Dit zijn echter bijzaken, die niet bepalend zijn voor authenticiteit! Over een 'wereldwijde één-makende factor' is weinig bekend, eerder dat er over deze kwestie ernstige meningsverschillen bestaan, red.).

In een volgend fragment vertelt de bisschop - buiten beeld:"wij zijn hier met mensen uit de hele wereld, hier in Amsterdam. Amsterdam is een stad geheiligd door het Eucharistisch Mirakel, geheiligd door de komst van Maria als de Vrouwe van alle Volkeren... "

Een metamorfose: Terwijl de bisschop spreekt worden fragmenten van filmopnamen van een gebedsdag en van de Mirakelprocessie getoond en een afbeelding van de Vrouwe van alle Volkeren, maar nu staande op de wereldbol boven de aarde (zonder schapen) voor een fel blauwe hemel met witte wolken, met Arabische gelaatstrekken, zonder de woorden Vrouwe van alle Volkeren boven haar hoofd, en... zonder (!) het kruis. Een ware metamorfose van de bekende afbeelding, maar nu aangepast aan eisen van de moslim.

Na een filmscène met de Orthodoxe Metropoliet uit Istanboel/Turkije wordt bisschop Punt weer in beeld gebracht, wijzend op de vele raakpunten in Maria, in het bijzonder op Maria's huisje in Ephesus//Turkije, waar zij haar laatste levensjaren doorgebracht heeft.

Raakpunten: Een gemeenschappelijke noemer lijkt op het eerste gezicht zo voor de hand te liggen, maar is toch niet zo eenvoudig als men dat graag zou willen voorstellen. Dat christenen Jezus Christus aanbidden als Zoon van God en Maria vereren als Moeder van Gods Zoon, is zeker voor moslims een onoverbrugbare kloof, waartegen 'raakpunten' in het niet vallen. Men kan aan de verschillen niet voorbij gaan, de overeenkomsten raken de kern niet.

Ida Peerdeman en de pers: Een commentator buiten beeld deelt mede, dat Ida op 24 maart 1970, t.g.v. de twintigste verjaardag van de eerste verschijning van Maria voor de eerste maal de pers, t.w. de KRO, te woord stond en wel met toestemming van de bisschop. Men hoort Ida aan de KRO uitleggen, dat zij aan de zaak niet eerder publiciteit wilde geven, dat zij niet op de voorgrond wilde treden en dat het meer om de zaak van Maria gaat, die zich de Vrouwe van alle Volkeren genoemd heeft.

Het onthullende interview dat op de gebedsdag niet getoond werd! De commentator vertelt dat het weer een kwart eeuw zou duren, voor Ida opnieuw met de pers zou spreken, de ondertiteling noemt de datum: 22 april 1996 en verslaggever: Mohamed el-Fers. De geïslamiseerde afbeelding van de Vrouwe van alle Volkeren neemt weer kort de hele beeldvlakte in beslag, waarna het spraakmakende interview begint. De verslaggever komt kort in beeld en dan Ida Peerdeman die zich duidelijk met een afwijzend vingertje aan het interview wil onttrekken. De verslaggever daagt Ida letterlijk uit: Moh.el-F: "Ik mag niet met journalisten praten..." Ida: "Nee!" Moh.el-F: "Ik mag niet met de televisie..." Ida: "Nee!" Ida loopt opgewonden en afwijzend weg en komt heel even weer terug. (Dit is de enige opname met Ida in beeld, de verdere uitspraken van haar zijn opgenomen met Ida buiten beeld). Moh.el-F daagt verder uit: "Ik mag dit niet, ik mag dat niet..." Ida: "Nee, daar wil ik gehoorzamen!." Moh.el-F: "Maar wie verbiedt u dat dan allemaal?" Ida: "Dat is de Kerk zelf, ze willen dat niet. Dat kan niet, zeggen ze, dan moet ik het niet doen, ik voel het zelf ook, dat ik er niet tegenin moet gaan." Moh.el-F: "Als u het nu niet doet, straks kan het niet meer..." Ida: "Nee, als ik er niet meer ben, dan kan het niet meer. Ik sta natuurlijk ook een beetje onder de bisschop. Als u het gaat vragen aan hem, dan zegt hij nee, dat weet ik." Moh.el-F: "Is daar de bisschop z'n toestemming voor nodig?"
Ida: "Ik durfde het niet en ik kon het ook niet. Ik dacht nee, als je a.j.b. maar gehoorzaam wilt zijn en het niet doet. Dat heb ik 50 jaar volgehouden."

De commentator vertelt dat Ida achteraf schrok over wat zij eerder allemaal aan de verslaggever, Mohamed el-Fers, verteld had. Terwijl de scène van het interview ingezoomd wordt, hoort men Ida (buiten beeld): "Als u maar niet a.u.b. mijn naam of wat over mij noemt, dan is het mis, ik mag dat natuurlijk niet." De commentator legt uit, dat de bejaarde zieneres nog kort voor haar dood de kerkelijke goedkeuring kon beleven en dat Mokum TV van de uitvaart een verslag maakte, waarin het unieke interview met de overledene te horen was. Ida: "Daar moet een hele grote kerk komen, die daar gebouwd zou moeten worden, hier in Amsterdam, ze heeft daarom gevraagd." Moh.el-Fers: "Ja, natuurlijk, de Vrouwe heeft dat gevraagd. Dat was een soort moskee, leek het."
Ida: "Leek het, ik weet het ook niet, ik vond het zo een gekke katholieke kerk, heel vreemd, heel vreemd. Oh goh, ik keek ervan op. Ik dacht, Vrouwe wat is dat nou, dat is toch geen katholieke kerk. Ik heb het zo gezien, ik vond het ook gek. Ik dacht, dat is geen katholieke kerk. Nou, ze begon te glimlachen en denkt ze: ga je gang, dat moet zo. Als ik nu zo een moskee zie, dan denk ik, jemie!"
Moh.el-F: "Misschien is dat ook de bedoeling?" Ida: "Nee, nee!"

Terwijl Ida dit vertelt wordt het raam met uitzicht op de Aya Sophia geopend, met op de achtergrond Arabische gezangen (uit de Koran?). Later in de DVD vertelt Robert Lemm dat Ida vanuit het raam van haar woning op de plek keek, die de Vrouwe haar had aangewezen als plaats voor haar kerk.

Ida's bezoek bij de psycholoog:
Ida: "Het is al begonnen onder Mgr. Huibers, die was er blij mee voor zijn bisdom. Dat heeft hij mij zelf gezegd, maar ik kon het niet vrijgeven, de heren achter mij willen het niet. Toen hadden die anderen, die Kuyper had alles gezegd wat ik doen moest. Ik moest naar de psycholoog, naar de psychiater ook nog. Dat was een koude winter en ik moest met de trein naar Heiloo." Terwijl Ida buiten beeld spreekt, worden opnames van bedevaarders in Heiloo gefilmd. "Mensenkinderen, ik heb wat doorgemaakt. Ik heb daar alleen om gelachen. Vreselijk, ik had er helemaal geen fantasie, dat kwam er uit met de psychologe. Dat was een slordige tante, jesses, als je daar kwam was er een vieze boel en de kleine kindertjes riepen, "Mama komt u nou es" - "Nee, moeder moet werken". Krijg je een plaat voor de neus; daar stond een vrouw op met elleboog op de vensterbank en kijkt ze naar buiten. Daar moest ik wat over vertellen. "Nou, ik zie een mevrouw die staat met de elleboog op het vensterbank en die kijkt naar buiten." "Ja, maar waar denkt ze aan?" "Wat? Het is een plaatje, mevrouw!" Ik lachte erom. Ze liet me een half uur alleen om iets daarover op te schrijven. Met mijn armen over elkaar schreef ik één regel op: "neemt u mij niet kwalijk, dit is een plaat waar ik naar kijk en ik kan onmogelijk bedenken waar die vrouw over denkt."
"Oh, ze was razend." Verder moest Ida inktvlekken bekijken en ook hier haar laconieke reactie: "Ja, vlekken die er gewoon uitgelopen zijn." Later belde de psychologe nog op om te vragen of Ida borstvoeding had gehad, want de bisschop wilde nu het rapport hebben, zei ze.

Moh.el-F: "hoe reageerde uw familie?"
Ida: "Ja vervelend, wat halen ze met je uit?" Moh.el-F: "Maar je familie accepteerde dat meteen, dat u dat moest doen?" Ida: "Ja, ik zei ik moet. Als ik dat niet doe dan houden ze daarmee op, dan zeggen ze 'gaat u uw gang maar'. Dan doen ze het meteen afkeuren, allemaal. Dat dacht ik. Ik was er als de dood voor als ik niet gehoorzaam, zo was dat vroeger. Toen zei de bisschop, "dat was voor het laatst en nu gaan we een stuk naar Rome schrijven." "Oh wat fijn, ik hoop dat er nou een goed bericht komt!" "Nou, denk dat maar niet", zei die." Dat wist ie dus al achterom. Daar is een heel vals spelletje geweest."

Ida klaagt over wat zij doorgemaakt heeft in al die jaren, over haar inwendig verdriet en dat ze soms 's nachts lag te huilen. "Dat doet pijn, dat het niet gebeurt, (de erkenning) als je weet dat het echt is. Het is vreselijk, je hele leven. Ik was helemaal niet zo. Ik was vrolijk van aard en heel gewoon. Maar nu klaag ik niet meer."
Ida wil echter niet, dat dit gesprek bekend wordt: "A.u.b. vertel niet dat ik met u gesproken heb, dan gaan ze weer op hun achterpoten staan. Moh.el-F: "Maar wie dan?" Ida: "dat is ene G....kers, (naam met pieptoon op DVD onverstaanbaar gemaakt), dat moest de rechter hand van de bisschop zijn, maar hij is nu helemaal anti."

Mohamed el-Fers krijgt Ida ook aan de praat over haar eerste verschijning thuis, toen pater Frehe, haar leidsman en huisvriend van de familie aanwezig was, dat hij wel erin geloofde maar streng was, als het over de boodschappen ging. "Dan zei hij: nou komt ze niet meer terug, het is genoeg".

Ook over het gebeuren in de Thomaskerk, door proponenten opgeblazen als het 'eerste optreden van de Vrouwe van alle Volkeren in het openbaar' brengt de DVD Ida's eigen verslag. Ook hier is Ida niet in beeld, wel worden er opnames van de (verpauperde) Thomaskerk getoond met de opmerking dat die werd afgebroken in 2002.

Moh.el-F: "Schrok u niet, toen u dat de eerste keer had?" Ida: "De eerste keer, ik wist niet wat ik had! Ik was helemaal geen Maria vereerster, tot mijn schande moet ik het zeggen. Ik was gewoon met de Heer en de hl. Jozef, die was mijn favoriet. Voor die tijd had ik het altijd thuis, heel lang al, en toen kwam het ineens in die 'Thomas'. Vreselijk vond ik het. De kerk was vol met mensen, een Maria-avond. Ik moest van een bank vooraan opstaan, toen hoorde ik opeens: 'sta op, en ga naar de kapel!' , vreselijk vond ik het. De kerk was bomvol, bomvol. En toen kreeg Mgr. Huibers natuurlijk de lading over zich heen van een paar paters die al modernisten waren, dat begon toen al: 'die herrie kunnen we in onze kerk niet hebben'. De mensen bleven bij de uitgang staan en zo een 'lieve' pater zei, 'doorlopen, die juffrouw is hysterisch'. "Maria was daar verschenen, ik lag daar op m'n knieën, ik moest haar nazeggen, het is een dictée. Ik kwam er aan, het licht volgde mij, er scheen allemaal licht voor me uit dat ik daar moest lopen, door die mensen heen die allemaal opzij gingen, die juffrouw wordt ziek, die gaat de kerk uit.
Maar ik ging naar de kapel. Mensen, wat een toestand. Als ze weggaat, schrok ik me, al die mensen om je heen. De pastoor nam mij mee naar binnen en we zijn achter de pastorie met de taxi naar huis gegaan. Verschrikkelijk, het was altijd in stilte en vrienden en kennissen wisten niet dat ik dat had." (Dit verhaal klopt niet helemaal, de zaak kon onmogelijk zo onbekend zijn zoals Ida dat hier beschrijft, want het schilderij van de Vrouwe in de Thomaskerk is er onder druk van ijveraars in terecht gekomen. Als niemand iets van Ida's verschijningen had af geweten was dat schilderij nooit geschilderd en zeker niet in de Thomaskerk terecht gekomen).

Ida: "De volgende dag was het aan het kiosk, ik schrik me dood. Toen is het begonnen, het openbare, ik had het al jaren, maar het werd nooit bekend. (Ida dramatiseert!). Ik wil daar niet over praten met de mensen, ze verklaren je toch direct voor gek. Misschien wordt het tijd, dat het openbaar te voorschijn komt op een goede manier."

Opmerking van de redactie: in het Blauwe Boekje beschrijft Ida haar naar achteren lopen in de volle Thomaskerk "als of ik zweefde". Over dit 'zweven' berichtte een getuige van toen aan de redactie: "Dat was merkwaardig, een jonge vrouw liep bliksemsnel naar achteren, ze zweefde letterlijk, het was niet normaal, wij hebben daarover nog vaak gepraat en hebben het nooit vergeten." (Dit lijkt occult!, red.).

Robert Lemm in Ephesus: Na scènes met de Oecumenische Patriarch in Istanbul/Turkije, afgewisseld met beelden van de Aya Sophia moskee, komt Robert Lemm, de schrijver van een boek over de Vrouwe van alle Volkeren, in beeld bij het sterfhuis van Maria in Ephesus'/Turkije. Hij vertelt, dat hier ook Moslims Maria vereren, dat deze plaats Oost en West, christenen en moslims verbindt, dat Maria de sleutel is en de oplossing voor vele conflicten en dat deze plaats eens een hoofdrol zou kunnen spelen. Hij houdt een prentje van de Vrouwe van alle Volkeren voor zijn borst en vertelt: "wij komen hier met de Vrouwe van alle Volkeren. Ik zal haar plaatje hier achterlaten, dan kunnen de mensen daarvan genieten. Maria heeft hier haar eerste Dogma gekregen. De Vrouwe van alle Volkeren vraagt om een vijfde Dogma, het sleutelstuk van het hele Mariaverhaal, van de hele Maria Leer. Er is een mysterieus verband tussen Ephesus en Amsterdam."
Na deze scène wordt weer die felgekleurde, geïslamiseerde afbeelding van de Vrouwe van alle Volkeren groot in beeld gebracht.

Robert Lemm in Amsterdam: Hij komt later weer in beeld en wel in het stadsdeel van Amsterdam waar hij devoot de plek aanwijst waar de verschijning haar kerk wenst."Dit is de plek waar die kerk moet verrijzen, deze plek kon Ida vanuit haar raam zien. De kerk die Ida gezien heeft lijkt een beetje op de Aya Sophia. Laten we maar hopen, dat dit in afzienbare tijd gebeurt," aldus Lemm. Op deze scène passen de filmmakers afwisselend een bijzonder veelzeggende, suggestieve computerbewerking toe: terwijl Robert Lemm aanwijst ziet men achter de gebouwen van het aangewezen stadsdeel een reusachtig grote moskee geprojecteerd, de Aya Sophia. Zo zou het stadsdeel er dus kunnen uitzien als de kerk/moskee van de Vrouwe van alle Volkeren daar gebouwd zou worden.

"Zo'n rare kerk": onder deze aanhef wordt het stadsdeel met een daarop geprojecteerde moskee getoond en om het effect te versterken wordt dwars over deze scène een felgekleurde prentbriefkaart met de afbeelding van het stadsdeel met de alles overheersende moskee geprojecteerd met de tekst: Amsterdam, de kerk van de Vrouwe van alle Volkeren. Het geheel wordt begeleid door Arabische klanken en gezangen, (uit de Koran?). Ogenschijnlijk om die suggestieve computerbewerking nog meer in beeld te brengen, horen wij weer de stem van Ida: "Als ik nu zo een moskee zie, dan denk ik, jehme! Een hele typische kerk. Och goh, ik keek daarvan op. Ik dacht, Vrouwe, wat is dat nou?"
Deze suggestieve stadsontwikkeling lijkt echter eerder op kwinkslagen in de lucht dan op een vast plan, maar het lijkt deze groep moslims uit Amsterdam toch wel erg bezig te houden.

Mohamed el-Fers slaagde erin om Ida Peerdeman allerhande mededelingen te ontlokken en op film en video vast te leggen. Ida leek toch wel graag haar hart te willen luchten, maar werd tegelijkertijd gekweld door innerlijke strijd of het wel mocht. Opvallend is, dat zij nogal lacherig doet over de door de Kerk geëiste onderzoeken en dat zij het, eigenwijs, toch beter weet.

Tot zover de belangrijkste fragmenten uit de DVD. Een verslag van een wat vulgaire worstelwedstrijd van met olie overgoten krachtpatsers, een sport die door Turken beoefend wordt, laten wij, als misplaatst op een speciale Maria-DVD, links liggen.

Terwijl de verschillende aanhangers van andere religies tijdens de 7e internationale gebedsdag hun bijdrage op het podium leverden, bleven de makers van de DVD op de achtergrond. Cameraman el-Fers liet zich echter wel aan een tafel bij de ingang van de hal zien waar men de DVD kon kopen, alsmede samen met auteur Robert Lemm in de 'boekenwinkel' waar men naast de DVD ook Lemm's boek 'Een grote paus' kon kopen. Er was tijd voor een gesprekje met de cameraman, o.a. over de omslag van de DVD, waarop de afbeelding van de 'aangepaste' Vrouwe van alle Volkeren met de opvallende tekst: Maria in de Koran - De Vrouwe van alle Volkeren. Op de vraag, waar het kruis van de Vrouwe gebleven is, verklaarde de cameraman met nadruk: "Het kruis kan niet in de islam!" Op de vraag, wat dan deze Vrouw mét kruis voor hem betekent, zei hij belerend: "Maria is 'van allen', dat zegt haar titel toch!" De titel 'van alle volkeren' is, zo te zien, multi interpreteerbaar. De vraag is echter of voor deze moslims de aantrekkingskracht minder bij die Vrouwe en meer bij haar rare kerk ligt? De man achter de verkooptafel wees nog op de afbeelding op de omslag van de DVD: "Kijkt u maar, de Vrouwe heeft een hoofddoekje!" Inderdaad, ze hebben het doekje op het hoofd vervangen door een islamitische hoofddoek die haren en voorhoofd verbergt.

De op de interreligieuze gebedsdag op het podium bereikte 'consensus' is uiteindelijk toch een oppervlakkig gebeuren, vooral als men ervaart, wat er achter de schermen echt gedacht en gesproken wordt. Het bevordert hoogstens een vriendelijke omgang met elkaar. Voor raakpunten tot in de kern is heel wat meer nodig, wellicht zelfs een wonder!

Nog een korte opmerking over een z.g.n. Maria Commando, dat in de lijst van 'credits' aan het eind van de DVD genoemd wordt als het 'koor, dat het 'Te Deum' en 'Veni Creator' gezongen zou hebben. Dit zgn. Maria Commando werd eerder op Mokum TV/Turkevi getoond als een groep van vijf bodybuilders, die grijnzend en alleen met een mini lapje bekleed, hun spieren tonen.
Dit groepje moest zgn. tegenover de mensen van stichting VAAK, die kritisch over de verschijning van Amsterdam schreven, de 'eer van Maria' verdedigen...

Nabeschouwing: Men kan zich afvragen wat de bedoeling is van deze DVD. Kijkers die deze DVD hebben gezien hebben bijna allen zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat de Turkse moslims Maria in de hoedanigheid als 'Vrouwe van alle Volkeren' als het ware willen inlijven, resp. 'overnemen' van bisschop Punt.

Opmerking: Het is niet uitgesloten dat Mgr. Punt mede door dit onthullende interview met Ida over de nieuwe kerk die er uitziet als een moskee en mede door de handige wijze waarop moslims nu deze Vrouwe (mogelijk) willen overnemen, zonder kruis en louter als moeder van de profeet Jezus, tot de vaststelling gaat komen dat de Vrouwe niet Maria is maar een andere entiteit, door wie Ida om de tuin is geleid.


Als er iets duidelijk maakt hoe Hildegard Alles met de woorden van Ida Peerdeman manipuleert, dan is het deze DVD-bespreking wel. Gelukkig kan iedereen zich daar dankzij internet zelf van overtuigen.

De DVD is helaas niet in de winkel van de kapel in de Diepenbrockstraat, maar wel bij de betere islamitische boekwinkels te krijgen, o.a. bij Dilara Boekhandel in Amsterdam.

__________________
Baas C.

Datum:
RE: Video's met Mariazieneres Ida Peerdema
Permalink   
 


Las zojuist dat deze dvd geheel is uitverkocht!

__________________
Hermien

Datum:
Permalink   
 

Baas C. schreef:

Las zojuist dat deze dvd geheel is uitverkocht!


 GELUKKIG KUN JE ALLES OP YOUTUBE VINDEN!__________________
Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard