Reply naar: het griekse idee over een halfgod Logos
-- Posting Anonymously --
Naam:
Topic Icon:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please enter the characters above in the box below.
 
 
 
Post Info TOPIC: het griekse idee over een halfgod Logos
Ted van Oostzaan sj

Datum:
RE: het griekse idee over een halfgod Logos
Permalink   
 


DIe sprak latijn en dat was destijds meer dan voldoende. Bedoeld wordt de vertaling van de Willibrordusstichting.

Vera

Datum:
Permalink   
 

Yoah wrote:

Ik zou me liever aan de Willibrordusvertaling houden.
Die Willebrord sprak nauwelijks Nederland!

Marcus Hoogland

Datum:
Permalink   
 

Er komt binnenkort weer een nieuwe bijbelvertaling uit omdat de taal de afgelopen twintig jaar veranderd is. En dan hebben we het alleen nog over het Nederlands. Als elke twintig jaar in alle talen de Bijbel opnieuw moet worden aangepast..., was het dan niet beter om gewoon het Latijn te handhaven, zoals de moslims het onveranderlijk Arabisch van de Koran hebben en de joden het Hebreeuws van de Tora?
Want met dat vertalen sluipen er ook steeds weer talloze nieuwigheden naarbinnen die met de Eeuwigheid in strijd zijn.

Yoah

Datum:
Permalink   
 

Ik zou me liever aan de Willibrordusvertaling houden.

Edwin

Datum:
Permalink   
 

my email address:

lwb6907@126.com

Edwin

Datum:
Permalink   
 

Dear jitso Keizer,


   please contact me.we got your letter to Mr HU ,august 22.Would you please tell us something about you in english?we are ready to answer your letter.


   your sincerely


edwinRemi

Datum:
Permalink   
 

De Grieken mogen onder Logos een halfgod verstaan, Johannes heeft het daar absoluut niet over. Hij heeft het over de Menswording Gods, over het oerplan van God om Mens te worden. Je kunt dit geloven of niet, maar je kunt er niet aan twijfelen dat de christenen dat geloven. De christenen geloven dat God zich als Mens wil manifesteren. Er is dus, in hun ogen, geen sprake van een `halfgod' of een `andere god'. Het is God Zelf! Joden en moslims hebben daar moeite mee, of geloven dat niet, maar ze moeten wel erkennen dat christenen dat geloven. Als ze dat niet erkennen ontstaat er verwarring.

Vera

Datum:
Permalink   
 

Wat een goed stuk van Jitso! Compliment!

jitso keizer

Datum:
Permalink   
 


Bericht aan MokumTV:
Hieronder een enige tijd geleden geschreven commentaar op de nieuwe bijbelvertaling met daartussen een andere interpretatie van het verhaal over het offer (zou Izak zijn) van Abraham. Opnieuw gelezen valt er wellicht te destilleren dat zelfmoordterroristen handelen in strijd met de boodschap van Koran en Bijbel. Aangezien u veel contacten heeft met moslims zou ik willen vragen hoe hun visie op het verhaal is en of ze iets positiefs kunnen ontdekken in de hieronder summier gegeven interpretatie. Leon de Winter sprak van een derde wereldoorlog tegen het terrorisme. Beter is het om niet met geweren maar met de geest de (potenti"ele) boosdoeners te weerhouden.
 
Groeten,
jitso keizer
 
"In den beginne was het woord" schrijft de evangelist Johannes. Waar hebben we dit eerder gelezen? De auteur van Genesis was er niet bij toen de Schepping of Big Bang zich voltrok. Als je dan over de precieze toedracht niet weet te berichten is er een eenvoudige maar fraaie literaire constructie zoals: een ver maar machtig vorst spreekt een woordje en de dingen gebeuren dienovereenkomstig, al is het duizenden kilometers verderop. Het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament is dat in het laatste de status van mensen verhoogd wordt tot die van Gods "kinderen". Kinderen zitten aan tafel met Pa en hebben enige toegang tot diens portefeuille.
De Roomsen echter schrijven dat "woord" met een hoofdletter en krijgen in navolging van het griekse idee over een halfgod Logos hierarchische verhoudingen met een paus ver boven gewoon volk. In dit kader past de jongste bijbelvertaling onder leiding van een bobo der Universiteit van Amsterdam met de bewering dat Jeso -noordnederlandse naamsuitgang in plaats van het soepjurk latijnse- God is. Voor zo'n slechte vertaling van het eerste hoofdstuk van het vierde evangelie verdient deze wetenschapper een on-prijs, bestaande uit een zwarte doek die hij over zijn hoofd kan doen om zich daarachter diep te staan schamen, bijvoorbeeld op het pleintje voor de Aula/Lutherse kerk aan Singel en Spui.


In het uit Frans Vlaanderen stammende kerstlied "Komt verwondert u hier mensen" steekt het slechts op een t die bij het zingen niet opvalt. In plaats van "God en mense" in het derde couplet is de correcte joodse en evangelische boodschap God ten mense. Dat elders in het vers gewandeld wordt met God op de vleugels van de wind is op te vatten als een poëtische weergave van wat Henoch ook al deed. Het dichterlijke van het lied druipt ook uit de laatste regels, want wie wil nou eerlijk gezegd rijk worden  door andermans armoe, laat staan levend door diens dood?
God vergeeft om niet en heeft geen offers nodig staat er overduidelijk in de Schrift. Alleen wordt voor ongelovige Thomassen die het anders niet kunnen vatten een lam beladen met schuld de woestijn ingestuurd om er te bezwijken. Het is daarom niet in orde te geloven dat een Apotheker bij het laatste Avondmaal zijn bloed als medicijn verstrekt. Beker stond voor iemands leven, al bij Jozef die deze verstopte in Benjamins graanzak en Christus vraagt om een leven te leiden met hem.
Het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes begint met vermelding van een nieuw Initiatief van Buiten, gebracht als het bewerkstelligend woord van de machtige superdimensionale Intelligentie, even later omschreven als licht in de duisternis en volstrekt niet met een persoonlijk voornaamwoord te verbinden zoals de halfroomse engelse bijbels doen en de nederlandse ook veel te vroeg. Want wat verhaalt Johannes verder? Hij gebruikt de uitdrukking "vader en zoon" die in onze taal een parallel heeft met twee handen op één buik; in woord noch daad van elkaar te onderscheiden. Griekse afstammingssuggesties moeten we er buiten laten. Dan komt de zin met eniggeboren zoon, die te hertalen is als enige mens geboren in zulke intieme relatie met God dat er sprake is van twee handen op één buik. Dus als enige zo geboren, terwijl de overige mensheid opnieuw "geboren" moet worden om dergelijke verhouding te krijgen. Het vloekt om zoals de bobo en zijn groep deden vervolgens expliciet te noteren dat Jeso God is en daarom moet de betreffende pagina uitgescheurd en vervangen worden. Ik praat als vertaler van

r.k. Vondel's Lucifer over de ambitie in een beknopte, ietwat gealtereerde engelse versie.
Men kan aanvoeren dat God die Geest is zo kan doordringen dat een verkozen mens als het ware een uitstulping van de godheid wordt, net als de voor andere doeleinden bestemde waak-, bescherm-, bewaar- en geleide-engelen. De laatste om je direct uit het dode lichaam te vissen zodat je niet met ziel en al in een groeve terecht komt en daar een hel doormaakt.
 
Van hoe groot belang het is om goede bijbelvertaling te hebben blijkt uit het verhaal van Abraham en Izaak. Moslims menen dat Ibrahim absolute gehoorzaamheid aan Allah verschuldigd was en maar te doen had wat God of religieuze en politieke leiders opdragen aan jeugd gedoemd om zelfmoordterrorist te worden. Indertijd moest hetgeen aan de godheid toebehoorde in het vuur, op het altaar geofferd worden. Aan Abraham werd gevraagd om te erkennen dat hij niet de meester van Izaak, zijn zoon, was. Die rol is voorbehouden aan God. 't Is een beetje moeilijke materie en het beste is om voor jezelf uit te schrijven hoe de correcte interpretatie van dit beroemde verhaal is en wat er zoal van gemaakt wordt. Nu is Allah ook de inblazer van adem en in plaats van Izaak kwam er een geit op het altaar. Dat beest zal niet verstrikt geraakt zijn op het vlakke deel van de Tempelberg waar tegenwoordig de Moskee met de Gouden Koepel staat maar eerder in de bush op de steile helling waar thans de Klaagmuur is. Dan rijst de vraag welke plek heiliger is: waar God geeft of waar de mens antwoordt. De Mohammedanen te Jerusalem willen graag de Israelis in zee drijven terwijl zij toch de geschiedenis kennen van profeet Mohammed die op zijn reis naar de hemel een stopover te Jerusalem maakte. Dat was van Boven af georganiseerd omdat zijn paard niet uit zichzelf kon vliegen. Na landing sprak Mohammed met Mozes en Jeso, aldus respect betuigend aan de oudere godsdiensten en hun aanhangers.
 
Als afstammelingen van de Germanen hebben wij weinig culturele erfenis meegekregen en daarom nog even vermeld waarom de blik op Jerusalem gericht moet zijn, alwaar de joodse Israelis behoren meer dan anderen werkzaam te zijn. Toen Boaz verliefd raakte op Ruth was het niet toegestaan om wat per ongeluk tijdens de oogst op de grond viel op te rapen. Dat was voor de armen en de wilde dieren. Vervolgens kwam het gebod om niet de os van de buurman te begeren, want die had het dier nodig om te ploegen. Anders kwam er geen opbrengst van zijn land. Dit culmineerde in de opdracht tot herverdeling van de produktiemiddelen na een vijftig jaar zodat jeugd gelijke kansen kreeg. In de westerse wereld worden dieren beroofd van zon in bio-industriële schuren, trachten multi-nationals alle ossen in eigen stal te krijgen en accumuleert het kapitalisme ongelimiteerd en ongegeneerd. Met Amerika voorop is dit een heidens of duivels gedoe dat momenteel alom gepropageerd en verspreid wordt. Daarom heeft de wereld Jerusalem en de wet die daarvan uitgaat zeer nodig.


Ondertussen brachten archeologen aan het licht dat in het vroegere Midden Oosten de godheid een voetbank in de vorm van een gouden kalf had zoals een koning een kroon draagt. Toen Mozes wegbleef op de berg voelden de Israelieten zich zeer verlaten en om God aan te trekken maakten zij dus een gouden kalf. Maar dat viel niet in goede aarde; het Gott mit uns deugt niet. Integendeel moet een mens niet God voor zijn karretje vangen maar er op uit om de Ene te zoeken zoals geschreven is. Net als de fysieke lijkt er een geestelijke evolutie gaande met leren kennen van hoogte- en dieptepunten. Anders dan een politieke partij die welvaart en bevrediging voor de bevolking nastreeft heeft God het met de mensen voor, tot zelfs joods volk in Europa drenkend uit de beker die ook Jeso kreeg. Dat staat tegenover de Roomse opvattingen die in de laatste, foute bijbelvertaling dominantie kregen en waarop de Universiteit van Amsterdam correctie verschuldigd is. 
Terugkerend naar die term "vader en zoon": Dat raadsel over de zoon van David die ook diens superieur is valt gemakkelijk op te lossen als je aan twee handen op één buik denkt. Maar hoe zit het met de veroordeling van Jeso door de priesterraad? Hier is een enorm verschil in het spel van interpretatie der term "zoon van God". Klaarblijkelijk vatten de toenmalige religieuze leiders dat op als "het zoontje van God", dus met alle bijbehorende status en voordelen. Zij dachten in begrippen van macht en aanzien en iets anders was er niet aan hun horizon. Maar Jeso daarentegen komt met precies het tegenovergestelde, namelijk daalt God af naar de onaanzienlijke en is daarmee solidair, twee handen op één buik. Bobo en consorten bezig met het evangelie van Johannes hebben dit laten we zeggen over het hoofd gezien en daardoor fout vertaald. Dat is niet zo vreemd, want de intimi van Jeso deden al precies het tegenovergestelde van wat de Christus gewoon was toen die Ananias dood moest. Omdat hij zijn plaats niet kende, niet tot de elite gerekend kon worden die meer mag dan anderen of zoals de Romeinen zeiden "Quod Jovis non licet bovis".


 
jitso keizer
"Arctures"
postbus 71344
1008 BH Amsterdam
 
ps  In zijn boek The Quantum Theory of Gravitation brengt Vasily Yanchilin een nieuwe theorie waarin zwaartekracht verklaard wordt met het quantumgebeuren. Dat quantumwereldje is totaal anders dan het macro in ons heelal en overheerst "voorbij de (hypothetische) rand" van het universum. Ondermeer zijn daar snelheid, richting en tijd volledig onbepaald. Binnen het heelal is die quantumtoestand partieel, het grootst bij kleine particles zoals foton en electron. De kat van Schrödinger is niet tegelijk levend en dood omdat er geen sprake is van twee electronen die door twee openingen gaan maar er één electron in quantumtoestand verkerend als het ware discontinu en ontelbare malen verspringt binnen een omhullende wolk waarvan de afmetingen bepaald worden door de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Het maakt niet uit of de wolk in tweeën gesplitst raakt. Wordt er een deeltje in die wolk geschoten en vindt er een reactie plaats dan krimpt de wolk ogenblikkelijk. Enfin, men kan zich voortbouwend op wat de Rus Yanchilin naar voren brengt de Schepping zien als een Initiatief van Buiten reagerend met een enorme wolk van totale quantumtoestanden en leidend tot de Big Bang. Tussen haakjes is het oude mathematische model van origine uit een punt een fysische onmogelijkheid.

Pagina%paginanummer%van%totalepagina%


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard