Post Info TOPIC: Paus Franciscus
Anoniem

Datum:
RE: Paus Franciscus
  
 


Is niet iedereen die paus Franciscus verdedigt de kluts kwijt?__________________
Janssen & Janssen

Datum:
  
 

lezerT schreef:

 


  aan Axman citeerde ik:

[3] Ik zal mijn twee* getuigen bevelen om te profeteren, in zakken gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang.’ [4] Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de Heer van de aarde staan. [5] Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te verteren; ja, wie hun kwaad wil doen, moet aldus sterven. [6] Zij hebben macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat zij profeteren, en zij hebben macht over de wateren om ze in bloed te veranderen, en macht om de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak als zij willen. [7] Maar als zij hun getuigenis hebben beëindigd, zal het beest dat uit de afgrond opstijgt, oorlog met hen voeren en hen overwinnen en doden. [8] Hun lijken zullen op het plein van de grote* stad liggen, die symbolisch Sodom* en Egypte heet, alwaar ook hun Heer werd gekruisigd. [9] Mensen uit alle volken en stammen en talen en naties zien hun lijken liggen, drie en een halve* dag lang; zij dulden niet dat hun lijken begraven worden. [10] De bewoners van de aarde maken zich vrolijk over hen, vieren feest en sturen elkaar geschenken, want deze twee profeten waren voor hen een kwelling. [11] Maar na die drieëneenhalve dag voer een levensgeest uit God in hen; zij kwamen overeind, en grote vrees overviel allen die hen zagen. [12] Zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: ‘Stijg hierheen op’, en ten aanschouwen van hun vijanden stegen zij in een wolk naar de hemel op. [13] Op hetzelfde ogenblik ontstond er een zware aardbeving; een tiende deel van de stad stortte in, en zevenduizend mensen kwamen om bij die aardbeving. De overlevenden werden door schrik bevangen en brachten* eer aan de God van de hemel.

     [14] Het tweede ‘wee’ is voorbij; het derde ‘wee’ komt spoedig.(Apo 11)

 

De tweede wee is nog niet geweest!  Dus hoe is uw "profetie" te verstaan? Ik weet het, met deze klimatologische veranderingen valt niet mee om lente, zomer, herfst en winter te voorspellen. Wel al dat al moeilijk is, wees dan helemaal voorzichtig met het voorspellen wie deze Paus is! Zeker als Jezus, Johannes en Paulus zo de nadruk op leggen dat men profetisch moet zijn om te openbaren want zo zegt Jezus tegen Petrus:

 

 [16] Simon Petrus antwoordde hem: ‘U bent de Messias*, de Zoon van de levende God.’ [17]Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Gelukkig ben jij, Simon Barjona; niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. [18] Ik zeg jou: jij bent Petrus*; op die steenrots zal Ik mijn kerk* bouwen*, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. [19] Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.(Mat 16)

en tegen een Petrus die dacht, DACHT, beter te weten:

 

 [21] Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden van de oudsten*, hogepriesters en schriftgeleerden, dat Hij ter dood gebracht zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. [22] Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen: ‘God beware U, Heer! Dat mag U niet overkomen.’ [23] Maar Hij van zijn kant zei tegen Petrus: ‘Weg daar, achter Mij, satan. Je bent een struikelblok voor Mij, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.’ (Mat 16)

En Jezus in het Johannes Evangelie zegt:

 [13] Wanneer de Geest der waarheid komt, zal* Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat* komen gaat, zal Hij jullie meedelen. [14] Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij. [15] Alles wat de Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt.  18] Ze vroegen zich dus af: Wat bedoelt Hij toch met die korte tijd? We weten niet waar Hij het over heeft. [19] Jezus, die doorhad dat ze Hem om uitleg wilden vragen, zei: ‘Zoeken jullie naar de betekenis van mijn uitspraak: “Nog een korte tijd en je ziet Me niet, en nog een korte tijd en je ziet Me wel”? [20] Waarachtig, Ik verzeker jullie: je zult treuren en weeklagen te midden van een wereld die zich zal verheugen. Maar ook al zijn jullie bedroefd, jullie droefheid zal in vreugde verkeren. [21] Wanneer een vrouw moet bevallen, heeft ze het zwaar, omdat haar uur gekomen is; maar is het kind eenmaal geboren, dan denkt ze niet meer aan haar benauwdheid, uit pure vreugde, omdat er een mens ter wereld is gekomen. [22] Zo hebben ook jullie het nu wel zwaar, maar Ik* zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen. [23] Op* die dag zul je Mij geen uitleg meer te vragen hebben. Waarachtig, Ik verzeker jullie: wat jullie de Vader ook zullen vragen in mijn naam, Hij zal het jullie geven. [24] Tot nu toe heb je nooit iets gevraagd in mijn naam. Vraag en je zult verkrijgen, en je vreugde zal volkomen zijn [25] Dit alles heb Ik tegen jullie gezegd in versluierende* taal. Er komt een uur* dat Ik geen versluierende taal meer zal gebruiken, maar onomwonden over de Vader zal spreken. [26] Op die dag zullen jullie gaan bidden in mijn naam. (John 16)

 

Waar duidelijk wordt dat men vol in de H.Geest moet zijn om goed te openbaren en daarom zegt Paulus:

 

[1] Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast* met het beheer van Gods geheimen.[2] Welnu, van een beheerder wordt niets anders geëist dan dat hij betrouwbaar blijkt. [3] Mij is echter weinig gelegen aan uw oordeel, of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. [4] Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. Hij die over mij oordeelt, is de Heer. [5] Oordeel dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder de lof die hem toekomt, ontvangen van God.(1Kor 4)

 

Het gaat dus op betrouwbaar, BETROUWBAAR,  openbaren. Niet als men dood is maar gedurende het leven op aarde! En men kan zien hoe betrouwbaar velen hier schrijven want velen schrijven als Petrus die Jezus apart nam:

 

 [22] Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen: ‘God beware U, Heer! Dat mag U niet overkomen.’ [23] Maar Hij van zijn kant zei tegen Petrus: ‘Weg daar, achter Mij, satan. Je bent een struikelblok voor Mij, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.’

 

En als u denkt dat dit niet voor u geldt dan moet u hier maar eens openbaren hoe je Vol in de H.Geest kunt worden/verkrijgen, dan kunt u hen leren hoe zij ook Vol in de H.Geest kunnen worden!!!!!!__________________
Lezer

Datum:
  
 

Ja ja, Janssen & Janssen hebben hun taken goed verdeeld: de ene Janssen knipt en de andere plakt.

 __________________
Janssen & Janssen

Datum:
  
 

Lezer schreef:

Ja ja, Janssen & Janssen hebben hun taken goed verdeeld: de ene Janssen knipt en de andere plakt.

 


 Ja, en nog mooier: Beide controleren overal of het ergens in strijd is met de Hele Waarheid! Kan u geen tippeltje meer aanzuigen!__________________
Lezer

Datum:
  
 

Janssen & Janssen schreef:
Lezer schreef:

Ja ja, Janssen & Janssen hebben hun taken goed verdeeld: de ene Janssen knipt en de andere plakt. 


 Ja, en nog mooier: Beide controleren overal of het ergens in strijd is met de Hele Waarheid! Kan u geen tippeltje meer aanzuigen!


Het mooiste is eigenlijk dat elk van de twee de halve waarheid bezitten. En omdat een halve waarheid een hele leugen is, verkondigen zij samen een dubbele leugen.__________________
Axmann

Datum:
  
 

Aan de ene kant KRIJG ik wat van die Bergoglio en zijn ziekelijk-populistisch/amicale gedoe.

Aan de andere kant kan het me NIETS schelen, omdat ik tóch niets meer met het concilaire gedoe van doen heb. De conciliaire kerk is op modder gebouwd en het zal ook in modder verzinken.

Jammer voor hen, die nog steeds op Bergoglio hun vertrouwen gezet hebben, want zij zullen bedrogen uitkomen.__________________
ERWIN

Datum:
  
 

Mocht u even niets te doen hebben, lees dan dit eens! Altijd boeiend, de hel...

http://www.davidvandiepen.nl/boek/hel/index.php?pagina=inleiding

 __________________
reporter

Datum:
  
 

Of je nou wel, of niet van paus Franciscus houdt, het Kalifaat heeft er maling aan, De paus staat in elk geval op de nominatie om als eerste onthoofd te worden, zijnde de vertegenwoordiger van een valse religie. Ook de tradis en de conservos zullen zich tot de islam moeten bekeren.__________________
Axmann

Datum:
  
 

reporter schreef:

Of je nou wel, of niet van paus Franciscus houdt, het Kalifaat heeft er maling aan, De paus staat in elk geval op de nominatie om als eerste onthoofd te worden, zijnde de vertegenwoordiger van een valse religie. Ook de tradis en de conservos zullen zich tot de islam moeten bekeren.


Alleen zwakkelingen bekeren zich tot de islam. En aan zwakkelingen heeft God niets. Hij heeft STRIJDERS nodig! Mensen die hun leven durven te geven! __________________
Joop Oortmeijer

Datum:
  
 

reporter schreef:

Of je nou wel, of niet van paus Franciscus houdt, het Kalifaat heeft er maling aan, De paus staat in elk geval op de nominatie om als eerste onthoofd te worden, zijnde de vertegenwoordiger van een valse religie. Ook de tradis en de conservos zullen zich tot de islam moeten bekeren.


Die bangmakerij over het op handen zijnde Kalifaat in Europa komt regelrecht uit de keuken van het Kiko Neo Catechumenaat. Ter uwer informatie: Dit werkt alleen ter motivatie van mede Kikos, iedere andere mens haalt zijn schouders erover op. Wel triest dat je mensen moet motiveren met angst. En dan ook nog angst gebaseerd op flauwe kul.

Blijkbaar zit de angst voor de Moslims er goed in bij het Kikocatechumenaat? Wat denkt u wat de kracht is van de Islam? De rechtlijnigheid (desnoods starheid), sinds de tijd van de profeet Mohammed is er zo goed als niks aan dit geloof verandert. En de conservatief-traditionele stromingen doen het ook hier goed. Aanpassingen "aan de tijd" werken ook niet. De mode van vandaag is overmorgen al weer hopeloos achterhaald.

Een Kalifaat is alleen mogelijk daar waar er Chaos heerst en de bevolking in overweldigende meerderheid Soenitisch moslim is. En ook maar zo lang als de internationale Gemeenschap dit tolereert.

Europa en de VS hebben hun neuzen gestoken in zaken die hen niks aangingen waardoor er in diverse Islamitische landen nu chaos regeert. Dus dat Kalifaat in Syrie en Irak hebben we aan ons zelf te danken.

Het is al eerder gezegd: De paus doet er wijs aan zijn veiligheid niet te verwaarlozen. De Conservos en de tradis zullen hem echt niet omleggen (want zij gunnen hem niet de eer van het martelaarsschap) maar er zijn genoeg fanatieke moslims die best de paus willen omleggen, de beloning in het hiernamaals is namelijk royaal (72 verse knappe maagdeleinen). Mocht dit lukken is dat voor een groot deel ook de schuld van paus Frans Bergoglio die blijkbaar niet wil snappen in wat voor wereld we heden ten dage leven. En dan moedigt dat Schertsfiguur van een paus ook nog de illegale immigratie door Moslims uit Afrika naar Europa aan, hij faciliteert zelfs onderdak aan mensen die op hem schijten. Als je dan niet naief bent...... De kerk heeft geen naieve paus nodig.

En ik geloof er helemaal geen .KONT. van dat u en de uwen echt zo blij zijn met deze Communistische Naieve paus. U denkt alleen bij die NAIEVE Communistische paus in het gevlei te kunnen komen met geslijm. Heb een nieuwtje voor u: Hij gebruikt u en de uwen alleen maar. 

Bekeert u is het enige advies wat ik u geven kan. Verlaat de angst en wordt een moedig strijder!  __________________
Boudica

Datum:
  
 

Joop Oortmeijer schreef:


Het is al eerder gezegd: De paus doet er wijs aan zijn veiligheid niet te verwaarlozen. De Conservos en de tradis zullen hem echt niet omleggen (want zij gunnen hem niet de eer van het martelaarsschap) maar er zijn genoeg fanatieke moslims die best de paus willen omleggen, de beloning in het hiernamaals is namelijk royaal (72 verse knappe maagdeleinen). Mocht dit lukken is dat voor een groot deel ook de schuld van paus Frans Bergoglio die blijkbaar niet wil snappen in wat voor wereld we heden ten dage leven. En dan moedigt dat Schertsfiguur van een paus ook nog de illegale immigratie door Moslims uit Afrika naar Europa aan, hij faciliteert zelfs onderdak aan mensen die op hem schijten. Als je dan niet naief bent...... De kerk heeft geen naieve paus nodig.

Bekeert u is het enige advies wat ik u geven kan. Verlaat de angst en wordt een moedig strijder!  


 Misschien verwaarloost hij met opzet zijn eigen veiligheid, in de hoop van het leven beroofd te worden en zo als pausmartelaar de annalen der geschiedenis in te gaan. Ik denk overigens dat hij eerder als 'de onnozele paus' de geschiedenis in zal gaan, dan als martelaar.
Daarnaast is hij niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar voor de héle RK kerk, door zijn vriendjespolitiek met de islam.
Wat die islamitische beloning (72 maagden) betreft: hieruit blijkt dat de islam een stompzinnige religie is, die het vleselijk genot als de hoogste beloning ziet.

Tot reporter: laat u niet leiden door angst, want angst komt van de duivel. Vraag God elke dag om kracht in het bewaren van het echte geloof en bedenk: je hebt slechts één kort leven om te verliezen, maar een eeuwigheid om te winnen. Probeer ervoor te zorgen dat je met 'mijn Jezus, barmhartigheid' op de lippen sterft.__________________
Westbound

Datum:
  
 

ERWIN schreef:

Mocht u even niets te doen hebben, lees dan dit eens! Altijd boeiend, de hel...

http://www.davidvandiepen.nl/boek/hel/index.php?pagina=inleiding

 


Ik heb een uur besteed om dit digitale helleboek te lezen en vind het zeer angstaanjagend.

Natuurlijk is het slechts een flauwe en menselijke afspiegeling van de werkelijke hel, maar het geeft -conform ons beperkte voorstellingsvermogen- een duidelijk beeld van hetgeen dat de eeuwig verdoemde te wachten staat.

De H.Schrift zegt: Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben.

Precies het tegenovergestelde geldt voor de verdoemden:
Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft de God bereid voor wie Hem NIET liefhebben.

 __________________
Joop Oortmeijer

Datum:
  
 

Boudica schreef:
Joop Oortmeijer schreef:


Het is al eerder gezegd: De paus doet er wijs aan zijn veiligheid niet te verwaarlozen. De Conservos en de tradis zullen hem echt niet omleggen (want zij gunnen hem niet de eer van het martelaarsschap) maar er zijn genoeg fanatieke moslims die best de paus willen omleggen, de beloning in het hiernamaals is namelijk royaal (72 verse knappe maagdeleinen). Mocht dit lukken is dat voor een groot deel ook de schuld van paus Frans Bergoglio die blijkbaar niet wil snappen in wat voor wereld we heden ten dage leven. En dan moedigt dat Schertsfiguur van een paus ook nog de illegale immigratie door Moslims uit Afrika naar Europa aan, hij faciliteert zelfs onderdak aan mensen die op hem schijten. Als je dan niet naief bent...... De kerk heeft geen naieve paus nodig.

Bekeert u is het enige advies wat ik u geven kan. Verlaat de angst en wordt een moedig strijder!  


 Misschien verwaarloost hij met opzet zijn eigen veiligheid, in de hoop van het leven beroofd te worden en zo als pausmartelaar de annalen der geschiedenis in te gaan. Ik denk overigens dat hij eerder als 'de onnozele paus' de geschiedenis in zal gaan, dan als martelaar.
Daarnaast is hij niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar voor de héle RK kerk, door zijn vriendjespolitiek met de islam.
Wat die islamitische beloning (72 maagden) betreft: hieruit blijkt dat de islam een stompzinnige religie is, die het vleselijk genot als de hoogste beloning ziet.

Tot reporter: laat u niet leiden door angst, want angst komt van de duivel. Vraag God elke dag om kracht in het bewaren van het echte geloof en bedenk: je hebt slechts één kort leven om te verliezen, maar een eeuwigheid om te winnen. Probeer ervoor te zorgen dat je met 'mijn Jezus, barmhartigheid' op de lippen sterft.


 Ik geloof niet dat paus Franciscus zo GEK is dat hij van zijn leven beroofd wil worden door Kalifaat-Is-Aanhangers. Denk gewoon dat de man stuitend NAIEF is, en dat hij echt het risico niet snapt wat hij bewust opzoekt. Dus inderdaad een ONOZELAAR!

Wat de islam met name bewijst is dat een Traditioneel eeuwen onveranderd geloof heel erg sterk kan zijn, ook als die kenmerken van absolute flauwe kul herbergt (72 maagden). Een bewijs dat Orthodoxie, in dit geval hoe idioot ook, vruchtbaarder is dan de vrijzinnigheid die o.a. de Catholica heeft overgenomen na Vaticanum II.

In dat licht bezien is paus Franciscus een absoluut Drama.__________________
passant

Datum:
  
 

Vanwaar die angst bij de traditionalisten dat Paus Franciscus een martelaar zou kunnen worden?__________________
Boudica

Datum:
  
 

passant schreef:

Vanwaar die angst bij de traditionalisten dat Paus Franciscus een martelaar zou kunnen worden?


Helemaal geen angst hiervoor! Liever vandaag nog dan morgen.

De RK kerk verkeert in doodsnood en dan kiest men uitgerekend JORGE uit om paus te worden. Jorge, 'het blije kind, dat de gevolgen van zijn daden niet overziet'.
Volgens mij gebeuren er tijdens het conclaaf dingen, die wij nooit te weten zullen komen, maar die op z'n minst raadselachtig zijn.__________________
Pascal

Datum:
  
 

Het schijnt dat de 'ijsemmeruitdaging' infeite een satanische doop is. Als dit juist is, dan mag onze geliefde paus daar wel eens voor waarschuwen.__________________
Joop

Datum:
  
 

passant schreef:

Vanwaar die angst bij de traditionalisten dat Paus Franciscus een martelaar zou kunnen worden?


Het martelaarschap is een hoge EER als het je onvrijwillig overkomt. Deze eer wordt deze schertsfiguur van een paus niet gegund door de traditionalisten. Want hij is deze eer, in de ogen van de Traditionalisten, niet waard omdat hij het martelaarsschap ogenschijnlijk bewust opzoekt.  __________________
Anoniem

Datum:
  
 

Boudica schreef:
passant schreef:

Vanwaar die angst bij de traditionalisten dat Paus Franciscus een martelaar zou kunnen worden?


Helemaal geen angst hiervoor! Liever vandaag nog dan morgen.

De RK kerk verkeert in doodsnood en dan kiest men uitgerekend JORGE uit om paus te worden. Jorge, 'het blije kind, dat de gevolgen van zijn daden niet overziet'.
Volgens mij gebeuren er tijdens het conclaaf dingen, die wij nooit te weten zullen komen, maar die op z'n minst raadselachtig zijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoe durf u zo over deze paus te praten u bent innerlijk zo slecht daar zijn geen woorden voor laat de Heren GOd u vergeven Amen Halleluja prijs de Heer En God


 __________________
Anonieme meelezer

Datum:
  
 

Anoniem schreef:
Boudica schreef:
passant schreef:

Vanwaar die angst bij de traditionalisten dat Paus Franciscus een martelaar zou kunnen worden?


Helemaal geen angst hiervoor! Liever vandaag nog dan morgen.

De RK kerk verkeert in doodsnood en dan kiest men uitgerekend JORGE uit om paus te worden. Jorge, 'het blije kind, dat de gevolgen van zijn daden niet overziet'.
Volgens mij gebeuren er tijdens het conclaaf dingen, die wij nooit te weten zullen komen, maar die op z'n minst raadselachtig zijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoe durf u zo over deze paus te praten u bent innerlijk zo slecht daar zijn geen woorden voor laat de Heren GOd u vergeven Amen Halleluja prijs de Heer En Go 


Al-Baghdadi van het IS over Bergoglio

 
Il gruppo di fondamentalisti islamici, guidati da Al-Baghdadi, inoltre, ha intenzione di alzare il livello dello scontro, colpendo ancora l’Europa e anche l’Italia. In particolare fonti israeliane ritengono che nel mirino dell’Isis ci sia anche Papa Francesco, il massimo esponente della religione cristiana, in quanto «portatore di false verità».

De fundamentalistische, islamitische groep, onder leiding van Al-Baghdadi, heeft het voornemen om het niveau van de clash nog te verhogen, het wil Europa en zelfs Italië treffen. In het bijzonder geloven Israëlische bronnen, dat Paus Franciscus in het vizier van het ISIS komt als de grootste exponent van de Christelijke religie, als «dé drager van de valse waarheid».
Bron: Il Tempo

Link:
http://www.iltempo.it/esteri/2014/08/25/il-papa-nel-mirino-dei-fondamentalisti-islamici-1.1300134__________________
waarnemer

Datum:
  
 

De islam rukt steeds verder op, en het idee dat Europa daarvoor gespaard zal blijven getuigt van lafheid, of blindheid, of ongefundeerde zelfverzekerdheid.

Dat de islamitische fundamentalisten paus Franciscus in het vizier hebben, ligt voor de hand. Rome is het laatste christelijke bolwerk in Europa.

Tegen die achtergrond is het zinloos als de laatste christenen onderling ook nog eens ruzie gaan maken of interne zaakjes waar de buitenwereld geen snars van begrijpt.

Het idee van sommigen (in voorafgaande commentaren) dat de paus het martelaarschap zou zoeken, en dat het daarom niet zou deugen, is van een ongelofelijke brutaliteit, ongevoeligheid, eigenwaan, het is duivels.__________________
Anoniem

Datum:
  
 

waarnemer schreef:

De islam rukt steeds verder op, en het idee dat Europa daarvoor gespaard zal blijven getuigt van lafheid, of blindheid, of ongefundeerde zelfverzekerdheid.

Dat de islamitische fundamentalisten paus Franciscus in het vizier hebben, ligt voor de hand. Rome is het laatste christelijke bolwerk in Europa.

Tegen die achtergrond is het zinloos als de laatste christenen onderling ook nog eens ruzie gaan maken of interne zaakjes waar de buitenwereld geen snars van begrijpt.

Het idee van sommigen (in voorafgaande commentaren) dat de paus het martelaarschap zou zoeken, en dat het daarom niet zou deugen, is van een ongelofelijke brutaliteit, ongevoeligheid, eigenwaan, het is duivels.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedankt voor u antwoord het sneed door mijn ziel zulke opmerkingen deze paus is door God gezonden Amen Halleluja ....


 __________________
P. Witkowska

Datum:
  
 

Anoniem schreef:
Boudica schreef:
passant schreef:

Vanwaar die angst bij de traditionalisten dat Paus Franciscus een martelaar zou kunnen worden?


Helemaal geen angst hiervoor! Liever vandaag nog dan morgen.

De RK kerk verkeert in doodsnood en dan kiest men uitgerekend JORGE uit om paus te worden. Jorge, 'het blije kind, dat de gevolgen van zijn daden niet overziet'.
Volgens mij gebeuren er tijdens het conclaaf dingen, die wij nooit te weten zullen komen, maar die op z'n minst raadselachtig zijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoe durf u zo over deze paus te praten u bent innerlijk zo slecht daar zijn geen woorden voor laat de Heren GOd u vergeven Amen Halleluja prijs de Heer En God


 


Naar de mening van flutpaus Franssie mogen mensen, dus ook u niet, negatief oordelen over mensen alleen maar omdat ze heel anders denken dan u. Ga uw mond spoelen met zeep! De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet? Wel vond paus Fanciscus (misschien wel eens van die clown gehoord?) dat mijnheer Arguello Wirtz "innerlijk zo slecht is, dat er geen woorden voor te vinden zijn"!. Dus soms heeft zelfs een flutpaus gelijk. __________________
Brendan

Datum:
  
 

Anoniem schreef:
waarnemer schreef:

De islam rukt steeds verder op, en het idee dat Europa daarvoor gespaard zal blijven getuigt van lafheid, of blindheid, of ongefundeerde zelfverzekerdheid.

Dat de islamitische fundamentalisten paus Franciscus in het vizier hebben, ligt voor de hand. Rome is het laatste christelijke bolwerk in Europa.

Tegen die achtergrond is het zinloos als de laatste christenen onderling ook nog eens ruzie gaan maken of interne zaakjes waar de buitenwereld geen snars van begrijpt.

Het idee van sommigen (in voorafgaande commentaren) dat de paus het martelaarschap zou zoeken, en dat het daarom niet zou deugen, is van een ongelofelijke brutaliteit, ongevoeligheid, eigenwaan, het is duivels.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedankt voor u antwoord het sneed door mijn ziel zulke opmerkingen deze paus is door God gezonden Amen Halleluja ....


 


De SSPX zal blijven strijden tot het bittere einde! Nooit zal er gecapituleerd worden. En wat niet-sympathisanten daarvan in negatieve zin van vinden daaraan hebben de Soldaten van Lefebvre compleet en compleet LAK!

Deze paus is overduidelijk door de Satan gezonden. Dus zijn zijn volgelingen van o.a. de ketterse Camino  duivel-aanbidders.

Een paus die in deze tijd zijn veiligheid ernstig verwaarloost wekt ten minste de indruk het martelaarschap te zoeken. Als deze indruk niet klopt, is het nog ernstiger: Want dan is de paus heel erg dom, op het achterlijke af!

Verder faciliteert de paus Islamitische Afrikaanse vluchtelingen met huisvesting e.d. Zo stimuleert hij de exodus uit Afrika en elders. Dus op dat punt zou u zware kritiek op de paus moeten hebben. Europa is zelf zo dom deze mensen toe te laten. Mussolini had de oplossing wel geweten: Niet ene Afrikaan zou het in zijn hoofd halen om naar Europa af te reizen.

Voor de rest wens ik u er veel plezier mee.   __________________
ERWIN

Datum:
  
 

Wanneer neemt die Jorge zèlf eens duizenden islamitische (schijn)vluchtelingen op in het vaticaan, in plaats van ándere landen daarmee op te zadelen?__________________
ERWIN

Datum:
  
 

Brendan schreef:

Verder faciliteert de paus Islamitische Afrikaanse vluchtelingen met huisvesting e.d. Zo stimuleert hij de exodus uit Afrika en elders. Dus op dat punt zou u zware kritiek op de paus moeten hebben. Europa is zelf zo dom deze mensen toe te laten. Mussolini had de oplossing wel geweten: Niet ene Afrikaan zou het in zijn hoofd halen om naar Europa af te reizen.

Voor de rest wens ik u er veel plezier mee.   


Die Afrikaanse opvreters hebben Europa niets anders te bieden dan misdaad en hun klauw ophouden. Het lijkt wel een complot om Europa kapot te maken en Jorge werkt daaraan vrolijk mee... met zijn grijzende tronie.__________________
waarnemer

Datum:
  
 

De onbeschoftheid van zogeheten SSPX aanhangers jegens paus Franciscus komt van de duivel.__________________
Janssen & Janssen

Datum:
  
 

Lezer schreef:
Janssen & Janssen schreef:
Lezer schreef:

Ja ja, Janssen & Janssen hebben hun taken goed verdeeld: de ene Janssen knipt en de andere plakt. 


 Ja, en nog mooier: Beide controleren overal of het ergens in strijd is met de Hele Waarheid! Kan u geen tippeltje meer aanzuigen!


Het mooiste is eigenlijk dat elk van de twee de halve waarheid bezitten. En omdat een halve waarheid een hele leugen is, verkondigen zij samen een dubbele leugen.


 Het duidt luiheid aan om met een beschuldiging te komen zonder bewijs en dat zijn we van u niet anders gewend en dat begint al de bewering dat elk van de twee halve waarheden bezitten en als klap op de toverpijl geeft u er nog een na: een halve waarheid is een hele leugen. U snapt niks van De waarheid, noch van tellen. Een hele leugen heeft helemaal geen waarheid en een halve waarheid is nog steeds een halve waarheid!

En dat is voor u helemaal geen bezwaar om met zulke onzin iemand te beschuldigen: geen bewijs en dan nog eens zelf volle leugens schrijven! En het erge is dat geen 'e'en ander hier u op wijst! Maar ja in dit land der blinden kunnen mensen als u hun gang gaan__________________
Jansens & Janssens

Datum:
  
 

waarnemer schreef:

De islam rukt steeds verder op, en het idee dat Europa daarvoor gespaard zal blijven getuigt van lafheid, of blindheid, of ongefundeerde zelfverzekerdheid.

Dat de islamitische fundamentalisten paus Franciscus in het vizier hebben, ligt voor de hand. Rome is het laatste christelijke bolwerk in Europa.

Tegen die achtergrond is het zinloos als de laatste christenen onderling ook nog eens ruzie gaan maken of interne zaakjes waar de buitenwereld geen snars van begrijpt.

Het idee van sommigen (in voorafgaande commentaren) dat de paus het martelaarschap zou zoeken, en dat het daarom niet zou deugen, is van een ongelofelijke brutaliteit, ongevoeligheid, eigenwaan, het is duivels.


 Een ander kan pas dan oprukken als men zich laat overwinnen, of ruimte geeft. Een waarachtig geloof doet de gevangen verlossen uit gevangenschap/concentratiekamp, de Rode Zee splijten en terugtrekken , er heelhuids er door heen trekken en een waarschuwing uitgaan dat men slechts zuiver geheiligd kan navolgen. Het doet door vijandschap midden door gaan, en zoals men wenst naar de wenser terugkeren! In waarachtig geloof is geen strijd en als er strijd is hoort men naar de Heer op te gaan om onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen bewijs te verkrijgen hoe de hele waarheid is! Het opbloeien van fundamentalisme  is een teken van de laatste tijd van de eindtijd in een wereld die steeds meer seculariseert en een eigen fundamentalisme is. Het wordt tijd dat Christenen Christus Fundament weer vinden, want dat kalifaat of welk ander fundamentalisme is slechts een windvlaag, als de zoon van satan opstaat blijft daar niks anders van over als de Rode Zee deed met de Egyptenaren want wie niet voor hem is is tegen en hij strijdt niet met wereldse wapens en treedt niet in wereldse gerechtshoven, die gaat naar het Godsgericht, gelijk zijn vader en wie daar niet heilig danwel geheel geheiligd weet te staan vaagt die weg! Dus Fundamentalisme, echte Waarachtige Fundamentalisme is bittere levensnoodzaak want men strijd niet tegen onwetendheid, men strijd tegen vol weten van satan's geest en die was bij elke zonde van iedereen, die geleefd heeft en leeft en voor elk niet weten moet u de Heer kunnen laten spreken om u te verdedigen en om dat te kunnen moet u zo kunnen versterven dat u Hem geheel aan Zijn Woord laat, DAT HEET: U KAN NIET ANDERS DAN HEM VOLMAAKT VERSCHENEN ZIEN TE VERKRIJGEN WANT ALS ENIGE ZO LAAT U HEM GEHEEL HEILIG SPREKEN! EN GEEN 'E'EN VAN U WEET HOE ZO TE DOEN, GEEN EEN VAN U WEET IN LEVEN TE BLIJVEN ALS die, de zoon van satan,  NU ZOU OPSTAAN, AL UW HEER HEER IS VERGEEFS OMDAT U GEEN PROFETEN HEEFT DIE ZO WEL VOOR U KUNNEN DOEN EN U HEEFT GEEN PROFETEN OMDAT U HEN NIET IN UW MIDDEN WENST EN LAAT__________________
Lezer

Datum:
  
 

"Janssen & Janssen" schrijven: "... U snapt niks van De waarheid, noch van tellen. Een hele leugen heeft helemaal geen waarheid en een halve waarheid is nog steeds een halve waarheid!..."

De waarheid is dat u geen "Janssen & Janssen" heet maar "Henk Gadellaa". U liegt en bedriegt dus weer. Ook blijkt u het spreekwoord "Een halve waarheid is een hele leugen" niet te kennen. Dat heeft niets met "snappen" of met "tellen" te maken! U blaast zich weer op en weet niets anders te produceren dat een hoop hol geleuter. Prutser die je bent!

"Doe eens effe normaal, man!" __________________
Janssen & Janssen

Datum:
  
 

Lezer schreef:

"Janssen & Janssen" schrijven: "... U snapt niks van De waarheid, noch van tellen. Een hele leugen heeft helemaal geen waarheid en een halve waarheid is nog steeds een halve waarheid!..."

De waarheid is dat u geen "Janssen & Janssen" heet maar "Henk Gadellaa". U liegt en bedriegt dus weer. Ook blijkt u het spreekwoord "Een halve waarheid is een hele leugen" niet te kennen. Dat heeft niets met "snappen" of met "tellen" te maken! U blaast zich weer op en weet niets anders te produceren dat een hoop hol geleuter. Prutser die je bent!

"Doe eens effe normaal, man!" 


 Over prutsen gesproken: Naar uw leer liegt hier iedereen, inclusief uzelf, want er is er hier naar uw leer geen 'e'en die de hele waarheid kan schrijven. En een halve waarheid is een halve waarheid, gaat u maar naar de Heer Jezus Christus en legt Hem maar uit dat een halve waarheid een volle leugen is. En zegt u bij Jezus Christus dat satan een hele leugen vertelt terwijl het een halve waarheid is, u krijgt geen recht bij de Heer want u hoort te onderscheiden en te scheiden en bij een halve waarheid hoort u die helft te behouden en de andere helft af te wijzen. In een gehele leugen is helemaal geen waarheid.

Als men De Waarheid schrijft hoort dat men niet onder eigennaam te schrijven en te doen alsof u als enige De Waarheid bent!

 

 [13] Wanneer de Geest der waarheid komt, zal* Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat* komen gaat, zal Hij jullie meedelen. [14] Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij. [15] Alles wat de Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt.

 

want die zo doet, zet diens naam hoger dan De H.Drie-Eenheid! Natuurlijk heeft u daar niet van gehoord, hoe kan u ook want in uw land der blinden zijn als enige leugenaars naar uw leer

 

 

 __________________
« Eerste  <  Page 34  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard